Mini World Royale cho Android Game Mini World phong cách battle royale ??c ?áo

  • ?ánh giá:
    4,5 ★ 25 ??
  • Phát hành:
  • S? d?ng: Mi?n phí
  • Dung l??ng: 361,3 MB
  • L??t xem: 51.887
  • L??t t?i: 107.474
  • Ngày:
  • Yêu c?u: Android
Gi?i thi?u

M?i b?n t?i Mini World Royale - game b?n súng sinh t?n c?a Mini World – game m? c?a th? nghi?m trong 7 ngày trên Android b?t ??u t? 30/10. B?n ?? s?n sàng ch?a?

Mini World Royale là game b?n súng sinh t?n phong cách Mini World m?i
Mini World Royale là game b?n súng sinh t?n phong cách Mini World m?i

B?n thích ch?i Mini World nh?ng ??ng th?i phong cách chi?n ??u sinh t?n gi?ng nh? ? PUBG hay Rules Of Survival? Gi? ?ay, ?? có ngay l?a ch?n hoàn h?o cho b?n, ?ó là Mini World Royale! Gamer s? ???c ch?i trong th? gi?i sandbox Mini World tuy?t ??p, g?p l?i các nhan v?t quen thu?c và tham gia vào nh?ng tr?n ??u súng n?y l?a theo phong cách sinh t?n (battle royale)... M?i tr?n ??u di?n ra trên các ??a hình khác nhau, v?a quen, v?a l?.

T?t c? nh?ng ?i?u này ??u xu?t hi?n trong b?n beta test vào ngày 30/10 t?i, cho phép các gamer tr?i nghi?m duy nh?t trong vòng 7 ngày và có r?t nhi?u quà t?ng dành cho server Vi?t Nam, ch?ng h?n nh? skin, v? khí... B?n có th?y háo h?c kh?ng? H?n g?p t?i ??u tr??ng Mini World Royale nhé!

M? ph?ng th? gi?i Mini World tuy?t ??p
M? ph?ng th? gi?i Mini World tuy?t ??p

T?i game Mini World Royale cho Android

Trong ??t th? nghi?m t?i, ch? các game th? Android có c? h?i tr?i nghi?m. B?n có th? t?i Mini World Royale t? trang ch? ho?c download Mini World Royale APK v? máy v? cài ??t. N?u b?n ?ang s? d?ng thi?t b? iOS thì h?y c? g?ng ch? khi game ra phiên b?n chính th?c nhé! Ho?c b?n có th? ch?i Mini World Royale trên PC b?ng cách cài các ph?n m?m gi? l?p Android, ch?ng h?n nh? NoxPlayer, BlueStacks hay Gameloop!

Video game Mini World Royale

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo