Ph?n m?m nén và gi?i nén file giúp cho vi?c g?i-nh?n, l?u tr? d? li?u tr? nên ??n gi?n h?n, do các file c?n g?i ho?c l?u tr? ???c nén vào 1 file duy nh?t. M?t s? ph?n m?m nén file ph? bi?n nh?t bao g?m:?WinRAR,?7-Zip,?WinZip,

Top ?ng d?ng Nén - Gi?i nén t?i nhi?u nh?t

??? WinRAR (64-bit) 5.91 Nén và gi?i nén file RAR, ZIP... hi?u qu?

 • Phát hành: RARLAB
 • ?WinRAR là ph?n m?m nén d? li?u và gi?i nén d? li?u hàng ??u trên máy tính, cho phép sao l?u d? li?u và gi?m kích c? file ?ính kèm Email, gi?i nén RAR, ZIP và nhi?u file ???c t?i v? t? m?ng Internet.
 • windows Version: 5.91
 • ?ánh giá: 175
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 1.076.635

??? WinRAR 5.91 Ph?n m?m nén, gi?i nén file RAR, ZIP... hi?u qu?

 • Phát hành: RARLAB
 • WinRAR là ph?n m?m h? tr? nén và gi?i nén file hi?u qu? v?i nhi?u tính n?ng nén cao c?p. WinRAR 5.91 h? tr? các ??nh d?ng nén ph? bi?n: RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, ACE, TAR, GZip, UUE, ISO, BZIP2, Z, 7-Zip...
 • windows Version: 5.91
 • ?ánh giá: 4.512
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 11.940.023

??? PeaZip 7.5 Tiê?n i?ch ne?n va? gi?i nén file ?a ch?c n?ng

 • Phát hành: Giorgio Tani
 • PeaZip 7.5.0 là m?t trong n?m c?ng c? nén file m?nh nh?t hi?n nay trên th? gi?i. PeaZip mang t?i giao di?n than thi?n ng??i dùng, các c?ng c? d? s? d?ng và c?c h?u ích.
 • windows Version: 7.5.0
 • ?ánh giá: 35
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 26.494

??? TeraCopy Pro 3.5 C?ng c? sao chép d? li?u siêu t?c

 • Phát hành: Code Sector
 • TeraCopy là m?t c?ng c? ???c thi?t k? ?? copy và di chuy?n file v?i m?t t?c ?? cao nh?t mà thi?t b? b?n có th? ch?u ??ng ???c, kh?ng ch? th? nó còn có nhi?u tính n?ng khác.
 • windows Version: 3.5
 • ?ánh giá: 81
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 307.970

??? PeaZip Portable 7.5 Nén d? li?u mi?n phí

 • Phát hành: Giorgio Tani
 • PeaZip Portable 7.5.0 là m?t ph?n m?m m? ngu?n m? hoàn toàn mi?n phí giúp b?n có th? d? dàng l?u tr?, nén hay gi?i nén các file m?t cách nhanh chóng.
 • windows Version: 7.5.0
 • ?ánh giá: 2
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 4.285

??? Copy Handler 1.45rc1 T?ng t?c copy d? li?u

 • Phát hành: Jozef Starosczyk
 • V?i dan dùng máy “h?ng n?ng”, vi?c ch? dài c? copy phim ch?t l??ng cao hàng GB qua l?i gi?a các ? c?ng qu? là m?t c?c hình. CopyHandler s? là c?ng c? hoàn h?o tr? giúp cho “c?ng tác” ?áng ngán này.
 • windows Version: 1.45rc1
 • ?ánh giá: 16
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 8.401

??? WinUHA 2.0 C?ng c? nén và gi? nén file

 • Phát hành: Salvatore Ravid
 • WinUHA là ph?n m?m nén và gi?i nén d?a trên l?i c?a UHARC và b? xung thêm giao di?n ?? ho?. WinUHA có giao di?n hi?n ??i và d? s? d?ng!
 • windows Version: 2.0
 • ?ánh giá: 8
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 17.083

??? Gizmo Drive 2.7 T?o ? CD ?o

 • Phát hành: Arainia Solutions
 • Gizmo Drive là m?t c?ng c? h?u ích cho phép b?n t?o m?t ? ??a CD-ROM (file ISO/IMG) ?o, m? hóa ? ??a c?ng.
 • windows Version: 2.7.9
 • ?ánh giá: 12
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 29.377

??? Free PDF Compressor 3.0 C?ng c? nén file PDF

 • Phát hành: NicePDF Software
 • Free PDF Compressor (FPC) có th? ép dung l??ng c?a file PDF xu?ng nhi?u nh?t mà ch?t l??ng c?a file h?u nh? kh?ng ??i.
 • windows Version: 3.0
 • ?ánh giá: 13
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 78.207

??? Word Converter PDF 9.0 Chuy?n ??i file word sang PDF

 • Phát hành: Abdio Software
 • Word Converter PDF là ph?n m?m chuy?n ??i Word 2007, Word 2003, RTF, TXT sang PDF, DOCX, TXT, DOC.
 • windows Version: 9.0
 • ?ánh giá: 6
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 88.453