Not Just Sandwich Mod Mod Ch? bi?n nhi?u lo?i sandwich

  • ?ánh giá:
    5 ★ 1 ??
  • Phát hành:
  • S? d?ng: Mi?n phí
  • Dung l??ng: 159,7 KB
  • L??t xem: 404
  • L??t t?i: 50
  • Ngày:
  • Yêu c?u: Windows 7/8/10
Gi?i thi?u

B?n Mod Not Just Sandwich 1.15.2 cho phép ng??i ch?i t? do ch? bi?n các lo?i bánh k?p c?a riêng mình th?ng qua vi?c k?t h?p nhi?u lo?i nguyên li?u da d?ng.

Not Just Sandwich Mod s? giúp ng??i ch?i t? do ch? bi?n các lo?i bánh mì
Not Just Sandwich Mod s? giúp ng??i ch?i t? do ch? bi?n các lo?i bánh mì

Download Not Just Sandwich Mod

Not Just Sandwich Mod s? thêm vào Minecraft m?t lo?t các c?ng th?c n?u ?n m?i liên quan ??n bánh k?p sandwich. Tùy thu?c vào kh?u v? c?a m?i ng??i, game th? có th? t?o ra các lo?i bánh k?p khác nhau v?i các nguyên li?u thú v?. M?i chi?c bánh s? ?i kèm v?i m?t h??ng v? khác bi?t, t? ?ó ph?c h?i c?m giác ?ói c?a m?t ng??i theo nhi?u cách sáng t?o.

Not Just Sandwich Mod s? thêm vào Minecraft nhi?u c?ng th?c n?u ?n m?i
Not Just Sandwich Mod s? thêm vào Minecraft nhi?u c?ng th?c n?u ?n m?i

??i v?i m?t s? ng??i, Not Just Sandwich ModXổ số nam gi?ng nh? m?t vi?n c?nh trong m? vì cu?i cùng h? c?ng có th? ???c t?n tay th??ng th?c nh?ng chi?c sandwich mà mình mu?n, ví d? nh? bánh k?p cá h?i, bánh k?p bít t?t hay ??n gi?n h?n là bánh k?p tr?ng. Ngoài ra, b?n Mod này c?ng b? sung m?t s? thành ph?n m?i thú v? nh?: m?t, tr?ng và th?t x?ng khói. T? nh?ng nguyên li?u ?a d?ng này, h?y t? do th?a m?n c?n ?ói b?ng nh?ng lát bánh mì mà b?n mu?n!

Game th? có th? t?o ra các lo?i bánh k?p khác nhau v?i các nguyên li?u thú v?
Game th? có th? t?o ra các lo?i bánh k?p khác nhau v?i các nguyên li?u thú v?

Yêu c?u:

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo