Nox Lucky Wallpaper cho Android 2.2.0 Hình n?n, hình n?n ??ng mi?n phí cho ?i?n tho?i Android

 • ?ánh giá:
  4,6 ★ 11 ??
 • Phát hành:
 • Version: 2.2.0
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 54 MB
 • L??t xem: 24.430
 • L??t t?i: 10.728
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Android 5.0 tr? lên
Gi?i thi?u

Nox Lucky Wallpaper app hay NoxLucky?là ?ng d?ng hình n?n c?c ch?t và b?t m?t cho ?i?n tho?i th?ng minh và máy tính b?ng Android. Cài ??t Nox Lucky Wallpaper mi?n phí ?? s? h?u hình n?n Android ch?t l??ng cao, hình n?n ??ng, thi?t k? ?nh n?n cho màn hình Home, Lock và màn hình cu?c g?i th?t ?n t??ng.

Nox Lucky Wallpaper for Android?ng d?ng hình n?n ??c s?c cho c? màn hình chính và màn hình khóa c?a thi?t b? Android, cho phép b?n cá nhan hóa hình ?nh b?ng các b? l?c khác nhau, ho?c cài ??t video t? TikTok, Instagram làm hình n?n ??ng.

Nox Lucky Wallpaper là ?ng d?ng hình n?n mi?n phí cho Android
Nox Lucky Wallpaper là ?ng d?ng hình n?n mi?n phí cho Android

Th?ng qua ?ng d?ng cá nhan m?nh m? NoxLucky for AndroidXổ số nam, b?n có th? bi?n hình ?nh HD và 3D yêu thích c?a mình thành hình n?n mi?n phí, tìm ki?m và khám phá v? s? ch? ?? khác nhau nh?: Ho?t hình, Thiên nhiên, Ng??i ??p, Tình yêu, Ngh? thu?t và nhi?u h?n n?a. App còn t??ng thích h?u h?t các dòng ?i?n tho?i hi?n nay nh?: Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo,...

Tính n?ng n?i b?t c?a Nox Lucky Wallpaper cho Android

Cài ??t hình n?n ??ng ?? màn hình ?i?n tho?i sinh ??ng h?n

NoxLucky cung c?p v? vàn ?nh n?n ??ng ?? "d?" c?a b?n tr?ng thú v?, b?t m?t h?n. Nox Lucky c?p nh?t live wallpaper th??ng xuyên ?? b?n tho?i mái l?a ch?n ch? ?? hot m?i ngày. T? ?ó, ng??i dùng s? lu?n theo k?p xu th? hot trên th? gi?i.

Tùy ch?nh ?i?n tho?i v?i nhi?u b? l?c khác nhau

V?i Nox Lucky Wallpaper app, b?n có th? t?o hình n?n riêng b?ng các b? l?c v?i nhi?u hi?u ?ng ??c bi?t nh? Gamma, ConBri, WhiteImage, SinCity, GaussianNoir, SportLight, ho?c thay ??i màu hình n?n b?ng các b? l?c màu.

H? tr? cài ??t video TikTok và Instagram làm hình n?n

Nox Lucky Wallpaper AndroidXổ số nam h? tr? cài ??t các video TikTok và Instagram v?i nhi?u ch? ?? nh? thú c?ng, clip ho?t hình, nh?ng kho?nh kh?c ?áng nh? khi ?i du l?ch, ch?i th? thao, g?p g? b?n bè,… làm hình n?n ??ng và khóa màn hình ch? b?ng vài l?n ch?m.

Nox Lucky Wallpaper h? tr? cài video TikTok và Instagram làm hình n?n ??ng

Cài hình n?n ??ng ch?t l??ng cao

App Nox Lucky Wallpaper cung c?p hình n?n có ?? nét tuy?t v?i cho ?i?n tho?i Android c?a b?n. App h? tr? hình n?n có ch?t l??ng cao v?i ?? phan gi?i 1920x1080 tr? lên (hình n?n 4K, QHD và UHD). B?n có th? ??t hình ?nh làm màn hình chính ho?c màn hình khóa mi?n phí.

Tìm hình n?n nhanh chóng th?ng qua c?ng c? tìm ki?m

Nox Lucky Wallpaper cho Android giúp b?n d? dàng tìm b?t k? hình n?n nào b?ng th? tag, t? khóa, màu s?c và danh m?c. Ch?c n?ng k?t h?p tìm ki?m than thi?n v?i ng??i dùng cho phép b?n tìm k?t qu? mong mu?n b?ng các t? khóa chính. Ngoài ra, b?n còn có th? th?y xu h??ng tìm ki?m c?a ng??i dùng khác d??i thanh tìm ki?m.

Tìm hình n?n nhanh chóng th?ng qua c?ng c? tìm ki?m

C?p nh?t hàng ngày theo xu h??ng

Nox Lucky Wallpaper s? cung c?p cho b?n nh?ng ch? ?? hot nh?t m?i ngày th?ng qua h? th?ng d? li?u l?n. B?n có th? c?p nh?t các hình n?n m?i nh?t ?? ??m b?o màn hình ?i?n tho?i lu?n ??p và b?t k?p xu h??ng.

Nhi?u ch? ?? ?? l?a ch?n

Nox Lucky Wallpaper cung c?p h?n 200.000 hình n?n v?i nhi?u ch? ?? khác nhau nh?: Thiên nhiên, Khoa h?c C?ng ngh?, ??ng v?t, Th? thao, Kh?ng gian, Giáng sinh, Phim ho?t hình, Tr?u t??ng, Nhan v?t,...

Nox Lucky Wallpaper cung c?p h?n 200.000 hình n?n v?i nhi?u ch? ?? ?a d?ng

T??ng thích v?i nhi?u th??ng hi?u ?i?n tho?i Android chính th?ng

Ng??i dùng có th? xem tr??c hình n?n tr??c khi cài ??t nó làm màn hình chính c?a thi?t b?. H?n th? n?a, Nox Lucky Wallpaper app ???c t?i ?u hóa trên h?u h?t các dòng ?i?n tho?i Android nh?: Samsung, Huawei, Vivo, Xiaomi, OPPO, Sony, LG, HTC, ASUS, Meizu,...

??i hình n?n t? ??ng

Màn hình Home và Lock c?a ?i?n tho?i Android lu?n t??i m?i nh? tính n?ng ??i hình n?n t? ??ng c?a NoxLucky for Android. Ch? c?n ch?n 9 hình n?n và thi?t l?p th?i gian thay ??i, sau ?ó xoay ?nh ?? hi?n th? theo y mu?n.

C?p nh?t Nox Lucky Wallpaper Android m?i nh?t

Nox Lucky Wallpaper cho Android 2.2.0:

 • Thêm hình n?n Naruto trong m?c 4D Wallpaper.
 • H? tr? thoát và ?? l?i bình lu?n trong 4D Community.
 • T?i ?u hóa tr?i nghi?m ng??i dùng.

Nox Lucky Wallpaper cho Android 2.1.5:

 • B? sung m?c Live, cung c?p cho ng??i dùng nhi?u video thú v? ?? thi?t l?p làm hình n?n ??ng ho?c màn hình cu?c g?i trên ?i?n tho?i Android.
 • H? th?ng ??ng nh?p tài kho?n Nox Lucky hoàn toàn m?i ?? b?o m?t d? li?u ng??i dùng, tránh b? hacker t?n c?ng và rò r? th?ng tin.
 • Thay ??i giao di?n ng??i dùng, mang ??n tr?i nghi?m hoàn toàn m?i cho kho hình n?n ??ng Nox Lucky Wallpaper.
Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo