Office 2016 cho Mac 15.36.0 B? ?ng d?ng v?n phòng Office 2016 cho Mac

 • ?ánh giá:
  3,6 ★ 10 ??
 • Phát hành:
 • Version: 15.36.0
 • S? d?ng: Dùng th?
 • Dung l??ng: 1,5 GB
 • L??t xem: 62.315
 • L??t t?i: 26.597
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12
Gi?i thi?u

Phiên b?n Office 2016 v?a ???c Microsoft phát hành dành riêng cho h? máy tính Mac. ?ay là tin vui ??i v?i nh?ng ai ?ang dùng h? ?i?u hành Mac. Trong l?n ra m?t này, b? ?ng d?ng Office ?? ???c h? tr? b?i các d?ch v? ?i?n toán ?ám may. Vì v?y, b?n có th? truy c?p tài li?u c?a mình trên OneDrive, OneDrive for Business and SharePoint vào b?t c? th?i ?i?m nào, b?t k? ?au và trên nhi?u thi?t b?.

?

Xổ số namT??ng t? nh? các th?ng báo m?i ?ay c?a các ?ng d?ng Office ph? quát dành cho Windows 10 và máy tính b?ng Android, Office 2016 for Mac cung c?p tr?i nghi?m s? d?ng Office quen thu?c nh?ng ???c thi?t k? ??c ?áo ?? giúp ng??i dùng tr?i nghi?m nh?ng tính n?ng ??c ?áo trong máy Mac. Các ?ng d?ng m?i h? tr? màn hình Retina v?i ?? h?a ???c t?i ?u, c?ng nh? t?ng c??ng ch? ?? xem toàn màn hình, v.v...

Nh?ng thay ??i c?a b? ?ng d?ng v?n phòng Office 2016 cho Mac

Trình so?n th?o v?n b?n Word: T?o, trình bày và chia s? nh?ng tài li?u ??p, chuyên nghi?p

 • Các c?ng c? so?n th?o ??p và ti?n l?i trong Word giúp t?o ra các tài li?u chuyên nghi?p m?t cách d? dàng. Các c?a s? Insights m?i hi?n th? th?ng tin theo ng? c?nh có liên quan t? web bên trong Word.
 • Các tab Design cho phép qu?n ly b? c?c, màu s?c và ph?ng ch? trên tài li?u. Th?c hi?n ???c nhi?u vi?c h?n b?i các c?ng c? ???c tích h?p s?n giúp chia s? và bình lu?n tài li?u d? dàng h?n.
 • H? tr? nhi?u ng??i cùng làm vi?c trên cùng m?t tài li?u m?t lúc và s? d?ng các bình lu?n theo ch? ?? ?? có m?t cu?c trò chuy?n ngay bên c?nh v?n b?n có liên quan.

Office 2016 cho Mac
T?i b? ?ng d?ng v?n phòng Office 2016 cho Mac và tr?i nghi?m nh?ng tính n?ng tuy?t v?i

C?ng c? b?ng tính Excel: Phan tích và hi?n th? nh?ng con s? theo cách th?c m?i, tr?c quan h?n

 • Excel m?i cho Mac cho phép bi?n nh?ng con s? vào trong Insights. Phím t?t quen thu?cc?i ti?n vi?c nh?p d? li?u nh? trình xay d?ng c?ng th?c và t? ??ng hoàn ch?nh ngay l?p t?c làm cho c?ng vi?c c?a b?n tr? nên hi?u qu? h?n.
 • Excel c?ng giúp trình bày d? li?u tr?c quan h?n b?ng cách khuy?n ngh? các bi?u ?? thích h?p nh?t cho nh?ng con s? c?a b?n, cho phép nhanh chóng xem tr??c các l?a ch?n khác nhau.
 • PivotTable Slicers m?i giúp b?n khám phá các m?u trong kh?i l??ng l?n d? li?u.

Office 2016 cho Mac

C?ng c? trình chi?u PowerPoint: T?o bài thuy?t trình ?a ph??ng ti?n và trình bày y t??ng c?a b?n v?i s? t? tin

 • Presenter View m?i trong PowerPoint hi?n th? slide hi?n t?i, slide ti?p theo, các ghi chú c?a ng??i nói và b? ??m th?i gian trên máy Mac c?a b?n, mà v?n trình bày cho khán gi? trên màn hình l?n.
 • C?a s? Animation m?i giúp b?n thi?t k? và tinh ch?nh nh?ng hi?u ?ng, chuy?n ti?p các slide tinh t? ??m b?o bài thuy?t trình ???c th?c hi?n m?t cách t?t nh?t,
 • B?n c?ng có th? chia s? bài thuy?t trình c?a mình và m?i nh?ng ng??i khác làm vi?c trên ?ó cùng m?t lúc.

Office 2016 cho Mac

S? ghi chú OneNote: Khai thác nh?ng suy ngh? theo cách r?t riêng trên s? ghi chú k? thu?t s? c?a b?n

 • N?m b?t, s?p x?p và chia s? y t??ng c?a b?n v?i s? ghi chú k? thu?t s? mà b?n có th? truy c?p t? b?t k? thi?t b? nào.
 • Tìm m?i th? nhanh chóng v?i c?ng c? tìm ki?m m?nh m?, theo d?i các tag, index các ghi chú c?a b?n, nh?n di?n v?n b?n trong hình ?nh và các ghi chú vi?t tay.
 • B?n có th? ??nh d?ng ghi chú c?a mình theo cách b?n mu?n nh? t? ??m, in nghiêng, g?ch d??i, làm n?i b?t, chèn các t?p tin, hình ?nh và các b?ng.
 • D? dàng chia s? s? ghi chú v?i b?n bè, gia ?ình ho?c ??ng nghi?p c?a mình ?? m?i ng??i có th? làm vi?c v?i nhau v? k? ho?ch ?i du l?ch, c?ng vi?c gia ?ình ho?c các d? án c?ng vi?c.

Office 2016 cho Mac

Hòm th? Outlook: Tr?i nghi?m email và l?ch m?i nhanh chóng v?i giao di?n tuy?t v?i

 • Qu?n ly email, l?ch, danh b? và c?ng vi?c ch?a bao gi? d? dàng ??n th?. Outlook m?i cho Mac h? tr? ??y mail ?? h?p th? ??n c?a b?n lu?n lu?n ???c c?p nh?t.
 • Giao di?n trò chuy?n ???c c?i thi?n s? t? ??ng t? ch?c h?p th? ??n c?a b?n xung quanh lu?ng ??i tho?i, vì v?y, b?n s? kh?ng bao gi? ph?i tìm các tin nh?n liên quan m?t l?n n?a.
 • Trình xem tr??c tin nh?n m?i cung c?p cho b?n nh?ng cau ??u tiên c?a m?t email ngay d??i tiêu ??, vì v?y b?n có th? nhanh chóng quy?t ??nh xem s? ??c nó bay gi? hay ?? sau.

Office 2016 cho Mac

Sau ?ay là m?t vài tính n?ng n?i b?t nh?t c?a Office 2016 cho Mac

Office 2016 for Mac - M?t b??c ti?n m?i

?ng d?ng Office 2016 cho Mac bao g?m các phiên b?n Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook ???c c?p nh?t. Khi b?n m? m?t trong nh?ng ?ng d?ng này thì s? nh?n th?y ngay s? khác bi?t. Tr?i nghi?m ng??i dùng ?? ???c c?i thi?n, nh? ?ó giúp h? hoàn t?t m?i th? d? dàng h?n. Giao di?n ribbon m?i ???c thi?t k? l?i s? giúp ng??i dùng s?p x?p các tính n?ng m?t cách h?p ly, vì v?y h? có th? nhanh chóng tìm ki?m nh?ng gì mình c?n. M?t giao di?n hi?n th? c?a s? tác v? ???c làm m?i s? giúp b?n thay ??i v? trí, kích th??c ho?c xoay hình ?nh r?t d? dàng. Vì v?y, có th? nhanh chóng t?o ra layout mà mình mu?n. Ngoài ra, các ch? ?? và phong cách m?i lu?n ???c áp d?ng ?? giúp h? t?o ra các tài li?u ??p m?t và chuyên nghi?p.

Word - T?o và chia s? tài li?u tr?c quan

Xổ số namCác c?ng c? ch?nh s?a, xem xét và chia s? trong Word s? giúp b?n thao tác tài li?u d? dàng h?n. Tab Design cho phép b?n qu?n ly b? c?c, màu s?c và ph?ng ch? trên m?t tài li?u. Trong khi ?ó, Navigation Pane giúp ng??i dùng tinh ch?nh c?u trúc tài li?u và d? dàng truy c?p các n?i dung mà mình quan tam.


Giao di?n c?a trình so?n th?o v?n b?n Microsoft Word

Excel - Phan tích và hi?n th? d? li?u theo nh?ng cách m?i và tr?c quan

Xổ số namBi?u ??, ?? th?, phím t?t bàn phím và quá trình nh?p d? li?u ???c c?i thi?n (t??ng t? nh? bi?u m?u t? ??ng hoàn ch?nh và c?ng c? t?o c?ng th?c), nh? ?ó giúp b?n làm vi?c hi?u qu? h?n. Ngoài ra, nh? h? tr? Excel 2013 mà ??m b?o r?ng ng??i dùng có th? d? dàng chia s? file trên nhi?u n?n t?ng.


Giao di?n c?a b?ng tính Excel

PowerPoint - T?o và trình bày y t??ng c?a b?n m?t cách hi?u qu?

C?ng c? Presenter View m?i trong PowerPoint s? giúp b?n qu?n ly trình chi?u c?a mình, nó s? hi?n th? slide hi?n t?i, slide ti?p theo, ghi chú và b? ??m th?i gian trên máy Mac, trong khi ch? trình chi?u slide cho khán gi? c?a b?n trên màn hình l?n. M?t b?ng ?i?u khi?n hình ?nh ??ng m?i c?ng giúp b?n xay d?ng trình chi?u c?a mình nhanh h?n và các hi?u ?ng chuy?n ti?p c?ng ??m b?o s?n ph?m ??u ra tr?ng chuyên nghi?p và b?t m?t h?n.


Giao di?n c?a PowerPoint

Outlook - Cung c?p tr?i nghi?m duy?t mail nhanh chóng

Vi?c qu?n ly email c?a b?n ch?a bao gi? d? dàng và ??n gi?n h?n th?. Phiên b?n Outlook for Mac m?i ???c phát hành g?n ?ay c?ng là m?t ph?n c?a gói Preview này. Nó s? d?ng ch?c n?ng Push Email ?? giúp h?p th? ??n lu?n ???c c?p nh?t. Ngoài ra, ch?c n?ng xem tr??c tin nh?n m?i c?ng giúp b?n có th? ??c cau ??u tiên c?a email bên d??i dòng tiêu ??.


Giao di?n c?a Outlook

OneNote - Trình bày y t??ng c?a b?n theo m?t cách riêng

Xổ số namThu, s?p x?p và chia s? y t??ng c?a b?n trên b?ng các cu?n s? tay k? thu?t s?, nh? v?y có th? truy c?p chúng trên b?t k? thi?t b? nào. S? d?ng các th? nh?: “To Do”, “Important” ho?c “Question” ?? thêm c?u trúc cho các ghi chú c?a b?n và tìm ki?m m?i th? nhanh chóng nh? m?t c?ng c? tìm ki?m m?nh m? mà giúp theo d?i các tag, l?p ch? m?c các ghi chú ???c g? và s? d?ng OCR ?? nh?n di?n v?n b?n trong ?nh c?ng nh? ghi chú ???c vi?t b?ng tay.


Giao di?n c?a OneNote

Và còn r?t nhi?u tính n?ng tuy?t v?i n?a ???c h? tr? trong phiên b?n Preview này mà các b?n s? khám phá d?n.

Video gi?i thi?u Microsoft Office 2016 cho Mac

Bích Th?y

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Tìm thêm: Microsoft Office

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo