Once Upon A Time In Roswell Game kinh d? Bí ?n gia ?ình m?t tích

 • ?ánh giá:
  3 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • L??t xem: 37
 • L??t t?i: 06
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows Vista tr? lên
Gi?i thi?u

Once Upon A Time In Roswellgame kinh d? tam ly góc nhìn th? nh?t, xoay quanh s? m?t tích bí ?n c?a m?t gia ?ình vào n?m 1947 ? Roswell, M?. H?y khám phá ng?i nhà c?a h? trong khi ch?ng ki?n nh?ng c?nh h?i t??ng kinh hoàng và các th?c th? t? th? gi?i khác.

Tìm ki?m m?t gia ?ình m?t tích bí ?n trong Once Upon A Time In Roswell
Tìm ki?m m?t gia ?ình m?t tích bí ?n trong Once Upon A Time In Roswell

Once Upon A Time In Roswell là m?t trò ch?i phiêu l?u hành ??ngXổ số nam có b?u kh?ng khí ?en t?i, trong ?ó b?n s? khám phá th? tr?n k? l? Roswell khi ?i?u tra v? gia ?ình Peterson ?? m?t tích h?n m?t tu?n. Trong khi khám phá ng?i nhà c?a h?, b?n s? b?t g?p nh?ng h?i t??ng kinh hoàng v? chi?n tranh và nh?ng sinh v?t kh?ng thu?c v? trái ??t. T? ?ay, b?n s? bi?t ???c s? th?t kh?ng khi?p ?? tiêu di?t gia ?ình Peterson, c?ng nh? ???c danh tính và m?c ?ích c?a chính mình.

Khám phá các m?i tr??ng ?en t?i ch?a ??y bí m?t
Khám phá các m?i tr??ng ?en t?i ch?a ??y bí m?t

Tính n?ng chính c?a game Once Upon A Time In Roswell

 • Khám phá th? gi?i u ám: T? ???ng ph? Paris ??n h?m m? Roswell - h?y khám phá các m?i tr??ng ?en t?i ch?a ??y bí m?t.
 • ?i?u tra: Tìm ki?m b?ng ch?ng và xem nh?ng ky ?c khác nhau v? nh?ng gì có th? x?y ra v?i gia ?ình Peterson.
 • S?ng sót: L?n tr?n và tìm cách tr?n thoát kh?i k? thù, trong ?ó có nhi?u sinh v?t ngoài hành tinh ?áng s?.
L?n tr?n và tìm cách tr?n thoát kh?i k? thù
L?n tr?n và tìm cách tr?n thoát kh?i k? thù

N?u yêu thích Once Upon A Time In Roswell, b?n có th? th? thách lòng can ??m v?i nhi?u trò ch?i rùng r?n nh?: Shadows of Kepler, Sanity of Morris, Monstrum 2, Never Again, Devour,…

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo