One Night at Flumpty's cho iOS Game kinh d? phong cách Five Night’s at Freddy’s

  • ?ánh giá:
    3 ★ 1 ??
  • Phát hành:
  • S? d?ng: Mi?n phí
  • Dung l??ng: 57,1 MB
  • L??t xem: 07
  • L??t t?i: 01
  • Ngày:
  • Yêu c?u: iOS 9.0 tr? lên
Gi?i thi?u

Xin chào! T?i là Flumpty Bumpty. T?i là m?t qu? tr?ng. T?i có th? v??t th?i gian và kh?ng gian. T?i ?? ??a b?n ??n n?i ??c bi?t này ?? chúng ta có th? làm b?n. T?i hy v?ng b?n gi?i ?n náu vì t?i ?ang ti?n v? phía b?n. Chúc vui v?!”. ?ó chính là l?i gi?i thi?u c?a m?t nhan v?t t? x?ng là qu? tr?ng ma quái trong game One Night at Flumpty's.

One Night at Flumpty's là m?t game kinh d? ???c l?y c?m h?ng t? game Five Nights at Freddy's
One Night at Flumpty's là m?t game kinh d? ???c l?y c?m h?ng t? game Five Nights at Freddy's

Xổ số namB?n ?? b? b?t cóc b?i Flumpty Bumpty b?i anh ta c?n m?t ng??i b?n. Tuy nhiên, b?n b?t bu?c ph?i ch?i m?t trò ch?i tr?n tìm sinh t?n v?i Flumpty và b?n bè c?a anh ta. N?u b? m?t nhan v?t ma quái nh?y ra hù d?a, b?n s? thua trò ch?i tình b?n này và ch?t. Nh?ng n?u s?ng sót ??n 6 gi? sáng, gamer s? tr? thành b?n than c?a Flumpty.

Nhi?u hi?n t??ng ma quái
Nhi?u hi?n t??ng ma quái

T?i game One Night at Flumpty's

Gameplay c?a One Night at Flumpty's r?t gi?ng v?i Five Nights at Freddy's vì ng??i ch?i ?ang ? trong m?t c?n phòng duy nh?t mà nh?ng nhan v?t ma quái kh?ng th? di chuy?n ??n, có th? ?i?u khi?n hai cánh c?a ch?y b?ng ?i?n và ?èn ??t ngay bên ngoài c?a ra vào. B?n ph?i lu?n ?? m?t ??n các nhan v?t ?ang chuy?n ??ng th?ng qua màn hình và các camera ??t xung quanh tòa nhà. M?c tiêu c?a b?n là ph?i ng?n các nhan v?t vào phòng và gi?t chúng b?ng cách ?óng c?a l?i.

Nh?ng nhan v?t ?áng yêu nh?ng c?c kinh d?
Nh?ng nhan v?t ?áng yêu nh?ng c?c kinh d?

Tuy nhiên, nh?ng nhan v?t ma quái này ?? phá h?ng h? th?ng ?i?n và b?n ch? có m?t l??ng ?i?n d? phòng h?n ch? cung c?p cho các cánh c?a. Vì th?, ng??i ch?i ph?i có chi?n l??c v? cách th?c và th?i ?i?m s? d?ng chúng h?p ly trong 6 ti?ng. N?u h? th?ng ?i?n b? s?p, b?n c?m ch?c cái ch?t trong tay.

M?t trong nh?ng ng??i b?n ma quái c?a Flumpty
M?t trong nh?ng ng??i b?n ma quái c?a Flumpty

Khi nh?ng nhan v?t (Flumpty, Birthday Boy Blam và the Redman) ??n ???c c?n phòng c?a b?n, chúng s? t?t c?ng t?c ?èn, nh?ng b?n v?n s? d?ng ???c c?a, và m?t pha hù d?a thót tim s? x?y ra vài giay sau ?ó.

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo