??? Zoom Player 15.5 Ph?n m?m phát nh?c mi?n phí

 • Phát hành: Inmatrix
 • Zoom Player 15.5 là trình phát nh?c linh ho?t & tinh t? trên Windows PC & máy tính b?ng. Thi?t k? giao di?n Zoom Player t??ng t? nh? Windows Media Player nên r?t d? s? d?ng.
 • windows Version: 15.5
 • ?ánh giá: 3
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 11.652

??? Zoom Player Free 14.5 Ch??ng trình phát t?p tin media mi?n phí

 • Phát hành: InMatrix
 • Zoom Player Home Free là ch??ng trình phát media hoàn toàn mi?n phí, m?nh m?, linh ho?t và có kh? n?ng tùy bi?n cao. Nh? ho?t ??ng d?a trên c?ng ngh? Smart Play, nó có th? phát nhi?u t?p tin media h?n mà kh?ng làm ?nh h??ng t?i hi?u su?t, ?? ?n ??nh c?a h? th?ng c?ng nh? ít gay ra r?c r?i.
 • windows Version: 14.5
 • ?ánh giá: 5
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 5.122

??? Zoom Player Standard 5.02 ?ng d?ng nghe nh?c mi?n phí

 • Phát hành: Inmatrix
 • Zoom Player mu?n ??n gi?n hoá vi?c ch?i file media cho ng??i s? d?ng, trong khi Power Users có l? yêu c?u th?c hi?n m?t cách khó kh?n vi?c ch?i các file media c?a nó ??n nh?ng chi ti?t k? thu?t chính xác.
 • windows Version: 5.02
 • ?ánh giá: 5
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 5.118

??? Zoom Player Home Premium

 • Phát hành: Inmatrix
 • Zoom Player mu?n ??n gi?n hoá vi?c ch?i file media cho ng??i s? d?ng, trong khi Power Users có l? yêu c?u th?c hi?n m?t cách khó kh?n vi?c ch?i các file media c?a nó ??n nh?ng chi ti?t k? thu?t chính xác.
 • windows
 • ?ánh giá: 1
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 1.433

??? Zoom Player Home MAX

 • Phát hành: Inmatrix
 • Zoom Player mu?n ??n gi?n hoá vi?c ch?i file media cho ng??i s? d?ng, trong khi Power Users có l? yêu c?u th?c hi?n m?t cách khó kh?n vi?c ch?i các file media c?a nó ??n nh?ng chi ti?t k? thu?t chính xác.
 • windows
 • ?ánh giá: 1
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 1.461