• C?ng ty: WinRAR ph?n m?m nén và gi?i nén chuyên nghi?p
 • Website:
 • Email: support@rarlab.com

RARLAB là "cha ??" c?a ph?n m?m?WinRAR - ti?n ích nén và gi?i nén t?p tin ?a n?n t?ng.?WinRAR có th? t?o ra các t?p tin tin nén v?i ??nh d?ng RAR ho?c ZIP c?ng nh? gi?i nén nhi?u lo?i ??nh d?ng file khác.Xổ số nam Phiên b?n gi?i nén file cho Android mang tên RAR for Android v?i các phiên b?n dòng l?nh mang tên RAR và UNRAR trên các n?n t?ng khác nh??Mac OS X, Linux, FreeBSD, Windows Console Mode và MS-DOS.

WinRAR ph?n m?m nén và gi?i nén chuyên nghi?p

Xổ số namPh?n m?m gi?i nén là m?t trong nh?ng ph?n m?m quan tr?ng nh?t mà ng??i dùng máy tính c?n ph?i có. Nó h? tr? nén các t?p tin l?n ?? d? dàng truy?n t?i qua m?ng ho?c qua thi?t b? l?u tr? ngoài. WinRAR kh?ng nh?ng là ph?n m?m nén và gi?i nén t?t nh?t, nó còn có giao di?n d? s? d?ng, b?o m?t h?n cho các t?p tin nén và ??c bi?t h?n n?a là có h? tr? Ti?ng Vi?t.

Xổ số namB?n có th? l?a ch?n ?? download các phiên b?n WinRAR m?i nh?t, ph? bi?n nh?t trong danh sách d??i ?ay:

??? WinRAR (64-bit) 5.91 Nén và gi?i nén file RAR, ZIP... hi?u qu?

 • Phát hành: RARLAB
 • ?WinRAR là ph?n m?m nén d? li?u và gi?i nén d? li?u hàng ??u trên máy tính, cho phép sao l?u d? li?u và gi?m kích c? file ?ính kèm Email, gi?i nén RAR, ZIP và nhi?u file ???c t?i v? t? m?ng Internet.
 • windows Version: 5.91
 • ?ánh giá: 175
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 1.076.635

??? WinRAR 5.91 Ph?n m?m nén, gi?i nén file RAR, ZIP... hi?u qu?

 • Phát hành: RARLAB
 • WinRAR là ph?n m?m h? tr? nén và gi?i nén file hi?u qu? v?i nhi?u tính n?ng nén cao c?p. WinRAR 5.91 h? tr? các ??nh d?ng nén ph? bi?n: RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, ACE, TAR, GZip, UUE, ISO, BZIP2, Z, 7-Zip...
 • windows Version: 5.91
 • ?ánh giá: 4.512
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 11.940.023

??? WinRAR cho Mac 5.91 Ph?n m?m nén và gi?i nén file RAR, ZIP... trên macOS

 • Phát hành: RARLAB
 • WinRAR 5.91 có kh? n?ng thay th? t?t c? các c?ng c? nén khác, nó h? tr? h?u h?t các ??nh d?ng nén, bao g?m: RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, ACE, TAR, GZip, UUE, ISO, BZIP2, Z và 7-Zip.
 • mac Version: 5.91
 • ?ánh giá: 35
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 185.863

??? WinRAR (32-bit) 5.91 Ph?n m?m nén và gi?i nén file RAR, ZIP...

 • Phát hành: RARLAB
 • WinRAR là ph?n m?m nén/gi?i nén ph? bi?n và t?t nh?t hi?n nay. Tuy sinh sau ng??i anh em là WinZip nh?ng hi?n nay WinRAR ?? hoàn toàn qua m?t WinZip v? ch?t l??ng nén file và tính d? s? d?ng.
 • windows Version: 5.91
 • ?ánh giá: 205
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 954.317

??? WinRAR Beta 5.91 beta 1 Ph?n m?m nén file và gi?i nén file RAR, ZIP...

 • Phát hành: RARLAB
 • WinRAR 5.91 beta 1 là ph?n m?m nén file và gi?i nén file n?i ti?ng. WinRAR beta là c?ng c? nén, gi?i nén d? li?u hàng ??u cho máy tính v?i r?t nhi?u tính n?ng x? ly file m?nh m?.
 • windows Version: 5.91 beta 1
 • ?ánh giá: 73
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 400.786

??? WinRAR cho Linux 5.80 Nén và gi?i nén file dành cho Linux

 • Phát hành: RARLAB
 • Sau nhi?u n?m “l?n l?n” trên th? tr??ng ph?n m?m, WinRAR 5.80 ?? tr? thành m?t trong nh?ng ?ng d?ng gi?i nén file h?u ích và ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay.
 • linux Version: 5.80
 • ?ánh giá: 1
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 1.938

??? RAR cho Android ?ng d?ng nén và gi?i nén file RAR, ZIP... trên Android

 • Phát hành: RARLAB
 • RAR cho Android là ?ng d?ng gi?i nén “t?t c? trong m?t”, mi?n phí, ??n gi?n, nhanh chóng và r?t thu?n ti?n. Ngoài kh? n?ng nén/gi?i nén các t?p tin, RAR còn ?óng vai trò là m?t trình qu?n ly file v?i nhi?u tính n?ng c? b?n t??ng t? nh? các c?ng c? File Manager khác.
 • android
 • ?ánh giá: 40
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 26.109

??? WinRAR - Ti?ng Vi?t 5.71 H? tr? nén và gi?i nén file RAR phiên b?n Vi?t

 • Phát hành: RARLAB
 • ?ay là phiên b?n WinRAR 5.71 ti?ng Vi?t, h? tr? nén d? li?u và gi?i nén d? li?u trên giao di?n than thi?n v?i ng??i dùng Vi?t Nam.
 • windows Version: 5.71
 • ?ánh giá: 716
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 230.764