PeaZip 7.5.0 Tiê?n i?ch ne?n va? gi?i nén file ?a ch?c n?ng

 • ?ánh giá:
  4,3 ★ 35 ??
 • Phát hành:
 • Version: 7.5.0
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 9,4 MB
 • L??t xem: 26.702
 • L??t t?i: 26.492
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
Gi?i thi?u

H?n là b?n ?? quen v?i các ch??ng trình nén file ph? bi?n nh? Winrar hay Winzip, nh?ng ch?c h?n b?n ch?a t?ng nghe ??n PeaZip 7.5.0, m?t trong n?m c?ng c? nén file m?nh nh?t hi?n nay trên th? gi?i.

Giao di?n ?i?u h??ng c?a PeaZip
T?i PeaZip - C?ng c? nén và gi?i nén ?a ch?c n?ng.

PeaZip h? tr? r?t nhi?u ??nh d?ng nén ph? bi?n hi?n nay nh?: 7Z, ARC, BZ2, GZ, *PAQ, PEA, QUAD/BALZ, TAR, UPX, ZIP, ARC. Do ?ó, b?n có th? tùy y l?a ch?n ??nh d?ng nén ?? th?c hi?n nén các d? li?u c?a mình sao cho phù h?p v?i quá trình chia s? và s? d?ng d? li?u. V?y h?y t?i PeaZip ?? h? tr? nén và gi?i nén d? li?u nhanh chóng.

M?t s? tính n?ng n?i b?t c?a PeaZip

 • M? và gi?i nén h?n 150 ??nh d?ng file nén ph? bi?n: ACE, ARJ, CAB, DMG, ISO, LHA, RAR, UDF, ZIPX...
 • Có th? t?o và convert gi?a nhi?u ??nh d?ng file khác nhau: 7Z, ARC, BZ2, GZ, *PAQ, PEA, QUAD/BALZ, TAR, UPX, WIM, XZ và ZIP.
 • S? d?ng d? dàng d?a vào giao di?n ng??i dùng tr?c quan.
 • H? tr? tính n?ng kéo và th? c? b?n.
 • Tích h?p c? ch? m? hóa file, t?o m?t kh?u qu?n ly... cùng nhi?u tính n?ng nang cao khác.
 • Giao di?n ?a ng?n ng?: có s?n ? 29 ng?n ng? khác nhau.
PeaZip x? ly file nhanh chóng

Download PeaZip m?i nh?t

PeaZip 7.3.1

PeaZip 7.5.0:

Code

 • S?a nhi?u l?i nh?.

Trình qu?n ly file

 • T?o th? m?c m?i là lo?i file nén 7Z/p7Zip và RAR.
 • C?i thi?n quy trình ??i tên file.
 • Thêm ch?c n?ng c?t tên file v?i ?? dài c? th?.
 • Thêm ch?c n?ng thay th?/xóa các ky t? ngoài ASCII.
 • Toàn b? ch?c n?ng ??i tên nhanh (ch? th??ng, thay th? chu?i…) ??u ???c h? tr? khi duy?t file 7Z/p7zip và RAR.
 • C?p nh?t icon trong theme nhúng và thêm icon ?? phan lo?i các lo?i file nén ph? bi?n.
 • C?p nh?t 10 theme.

Gi?i nén và nén

 • Thêm tùy ch?n Extract everything for special file types (cho file nén 7Z) ?? gi?i nén toàn b? file (ho?c ???ng d?n hi?n t?i) ?? xem tr??c lo?i file ??c bi?t c?n t?i d? li?u bên ngoài ?? ch?y, ví d? .html, .bat và .exe.
 • T? Options > Settings > Archive manager, nhóm gi?i nén có th? tùy ch?nh hành vi c?a “Extract everything for…”.
 • Never use special preview, Ask, Always (m?c ??nh).
 • Gi?i nén toàn b? file nén (m?c ??nh ho?c gi?i nén riêng item hi?n th? (item ? ???ng d?n hi?n t?i ho?c phù h?p v?i b? l?c tìm ki?m), t? ?ó t?ng t?c quá trình gi?i nén.
 • Options > Settings > Archive manager, Extract group: Thêm tùy ch?n ?? ?óng t? ??ng Pea Zip sau khi gi?i nén n?u kh?ng có b?t k? hành ??ng nào khác (m?c ??nh là Off).
 • Options > Settings > General (Windows): Thêm tùy ch?n ?? khóa ho?c ?n c?a s? ?ích trong khi kéo th?, c?a s? ?ích m?c ??nh ???c ?n và khóa khi ?ang thao tác.
 • C?p ?? nén m?c ??nh ???c thi?t l?p là Fast cho ??nh d?ng ZIP và 7Z
 • Thay ??i preset script hi?n có.
 • Ch? ?? th? nghi?m lu?n hi?n th? chi ti?t v? file ??n trong th? m?c nén.
 • ?
 • ?

H??ng d?n cài ??t và s? d?ng PeaZip

1. Cài ??t:

Trong quá trình cài ??t, m?c Context menu -create links to most used functions in Context menu b?n h?y ?ánh ch?n h?t t?t c? các m?c Add to separate 7Z và hai l?nh con là Add to separate ZIP; ?ánh ch?n thêm m?c Split file, Secure delete, [file] - Open with PeaZip, [folder] - Browse with PeaZip, m?c Extract here ?ánh ch?n Extract here (in new folder), ?ánh ch?n thêm Extract... Test archive(s) ?? t?o s? ti?n d?ng t?t nh?t trong quá trình s? d?ng ch??ng trình. Sau ?ó nh?n Next và l?i ?ánh ch?n t?t c? m?c trong danh sách hi?n ra.

2. Nén file:

?? nén file, b?n nh?n chu?t ph?i lên file r?i ch?n Add to separate .7Z ?? nén theo ??nh d?ng .7Z ho?c Add to separate .ZIPXổ số nam ?? nén theo ??nh d?ng .ZIP. Nén b?ng ??nh d?ng .7Z cho file nén nh? h?n.

3. Nén ra kích th??c phù h?p thi?t b? l?u tr?:

N?u b?n ch?n nén ?? l?u vào trong các thi?t b? l?u tr? thì b?n nh?n chu?t ph?i lên file r?i ch?n Add to separate archive(s), sau ?ó vào Options r?i trong khung có ch? Single Volume bên tay ph?i, b?n h?y ch?n cho mình d?ng thi?t b? mu?n ??a vào và Peazip s? giúp thu nh? kích th??c file nén ??n ?úng dung l??ng l?u tr? c?a thi?t b? ?ó.

4. T?o file t? ch?y:

N?u mu?n t?o ra file nén t? ch?y thì b?n nh?n chu?t ph?i lên file r?i ch?n Add to separate archive(s), sau ?ó nh?n chu?t lên bi?u t??ng ▼c?nh nút và ch?n Self-extracting r?i nh?n ch?n nút m?t l?n n?a là xong. Ngoài tính n?ng nén t?o file t? ch?y – b?n c?ng có th? ch?n các l?nh khác ?? t?o ra các file nén v?i nh?ng ??nh d?ng khác (.ARC, .PEA,…) mà b?n mu?n. Các ??nh d?ng này m?c dù cho ra file nh? h?n nh?ng c?ng khó m? h?n n?u b?n ??a cho ng??i khác. Ngoài ra, b?n có th? m? hóa d? li?u bên trong ?? ng?n ng??i ngoài s? d?ng trái phép nó b?ng cách trong dòng Encrypt b?n ch?n l?nh là Content r?i thêm m?t kh?u ?? b?o v? cho file sau khi nén.

5. C?t file:

Xổ số namCác ch??ng trình nén file khác ch? c?t file ho?c nén file riêng bi?t ch? kh?ng th?c hi?n ??ng th?i, vì th? ? nh?ng ch??ng trình ?ó – ?? có file nh? h?n, b?n ph?i c?t file tr??c r?i m?i nén file sau. Trong khi ?ó, Peazip cung c?p cho b?n m?t tính n?ng c?t + nén file c?c m?nh th?c hi?n ??ng th?i v?i nhau do ?ó ??n gi?n c?ng vi?c c?a b?n ???c m?t n?a. ?? c?t file, b?n nh?n chu?t ph?i lên file ?y r?i ch?n Split file sau ?ó ch?n kích th??c file c?t + nén mu?n t?o và nh?n nút Split file ?? ch??ng trình làm vi?c.

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm
Tìm thêm: PeaZip

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo