PeaZip Portable 7.5.0 Nén d? li?u mi?n phí

 • ?ánh giá:
  4 ★ 2 ??
 • Phát hành:
 • Version: 7.5.0
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 11,9 MB
 • L??t xem: 4.326
 • L??t t?i: 4.285
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/7/8/10
Gi?i thi?u

PeaZip Portable 7.5.0 là m??t ph?n m?m m? ngu?n m? hoàn toàn mi?n phí giúp b?n có thê? d? dàng l?u tr?, nén hay gi?i nén các file m??t cách nhanh chóng.

PeaZip Portable h? tr? các ??nh d?ng nén th?ng d?ng nh? .rar, .zip, .7z… và m?t s? ??nh d?ng nén nghe ch?ng r?t xa l? nh? .arc, .bz2… và c? các ??nh d?ng nén c?a Linux v?n có th? ???c PeaZip h? tr? trên Windows nh? .ace, .arj, .cab…

Xổ số namTrong quá trình cài ??t s? yêu c?u b?n xác nh?n 1 vài tùy ch?n, tuy nhiên b?n nên ?? toàn b? chúng m?c ??nh ?? thu?n ti?n trong vi?c s? d?ng v? sau.

Tính n?ng chính c?a PeaZip

 • Hoàn toàn miê?n phí và là m?t ph?n m?m m? ngu?n m?, vì thê? b?n có thê? hi v?ng r?ng s?n pha?m này có thê? ???c c?i tiê?n da?n da?n b?i c??ng ???ng ng??i d?ng nó. Trong tr??ng h?p b?n c?ng mu?n th? s?c mình trong l?nh v?c l?p trình ?? c?i thi?n thêm nh?ng tính n?ng c?a PeaZip, b?n có th? download m? ngu?n c?a ch??ng trình t?i ?ay
 • H? tr? nhi?u ??nh d?ng nén nh? 7Z, ARC, BZ2, GZ, PAQ/LPAQ, PEA, QUAD, TAR, UPX, ZIP, RAR… c??ng thêm các ??nh d?ng nén kh?ng m?y than thu?c nh? ACE, ARJ, ISO, RAR, RPM… và nhiê?u h?n n?a.
 • H? tr? ch?c n?ng kéo th? các file ?ê? ??a file t? Windows Explorer vào file nén t?o ra b?i PeaZip.
 • T??ng thích v?i nhi?u h? ?i?u hành, t? Windows ??n Linux và UNIX. PeaZip c?ng có thê? ch?y ???c trên Windows Vista.
 • B?o ma?t các file c?a b?n b?ng ma?t m? và gi?i m? các file khác nhau d?a trên ??nh d?ng l?u tr? mà b?n ch?n.
 • Ch?c n?ng “Test all” cho phép b?n kiê?m tra nhanh m??t file l?u tr? ?ê? biê?t nó có l??i hay kh?ng
 • H? tr? ch?c n?ng xóa an toàn ?? b?o v? d? li?u riêng t? c?a b?n.
Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm
Tìm thêm: PeaZip

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo