PhotoMath cho Windows Phone 1.0.2.0 ?ng d?ng h? tr? gi?i toán trên Windows Phone

 • ?ánh giá:
  3,8 ★ 11 ??
 • Phát hành:
 • Version: 1.0.2.0
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 7,7 MB
 • L??t xem: 8.145
 • L??t t?i: 7.326
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows Phone 8/8.1/10
Gi?i thi?u

PhotoMath là ?ng d?ng h? tr? gi?i toán tuy?t v?i dành cho ng??i dùng ?i?n tho?i Windows Phone. Nó s? s? d?ng máy ?nh ???c tích h?p trong ?i?n tho?i ?? quét các ph??ng trình và hi?n th? k?t qu? phép tính trên màn hình r?t nhanh chóng và d? dàng.

Nh? v?y, b?n có th? làm các phép toán ho?c gi?i ph??ng trình. H?y th? tr?i nghi?m ph?n m?m này v?i các bài toán ti?u h?c nh?: “123 + 456 =” hay phép tính ph?c t?p h?n nh?: “-234/50+(30+5)*4/5.2”, ch?c ch?n b?n s? c?m th?y ?n t??ng khi ch? trong vài phút ?? nh?n ???c ?áp án ngay l?p t?c.

PhotoMath PhotoMath PhotoMath
Hi?n t?i, PhotoMath m?i ch? có m?t trên iOS và Windows Phone

Ngoài ra, các b?c cha m? th??ng lo l?ng r?ng nhi?u tr? s? l?m d?ng ch??ng trình này ?? gi?i bài toán. Chính vì v?y, PhotoMath ?? thi?t k? thêm các b??c h??ng d?n gi?i ?? khuy?n khích tr? t? tìm ra ?áp án. Nh? ?ó, giúp chúng t? h?c và tìm hi?u cách gi?i quy?t cho m?t bài toán.

Tuy nhiên, hi?n nay ?ng d?ng này ch? h? tr? gi?i các bài toàn c? b?n và ??n gi?n. Nó v?n ?ang ???c nghiên c?u và phát tri?n ?? có th? giúp ng??i dùng gi?i quy?t nh?ng bài toán khó và ph?c t?p h?n trong t??ng lai.

Tham kh?o video gi?i thi?u ch??ng trình bên d??i:

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: Gi?i Toán

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo