PicPro cho iOS 1.8 ?ng d?ng ch?nh s?a ?nh ??p

 • ?ánh giá:
  5 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • Version: 1.8
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 103 MB
 • L??t xem: 874
 • L??t t?i: 665
 • Ngày:
 • Yêu c?u: iOS 10.0 tr? lên
Gi?i thi?u

PicPro là ?ng d?ng giúp b?n ch?nh s?a và áp d?ng các b? l?c yêu thích cho ?nh, t?o ra nh?ng b?c ?nh ??p m?t cách d? dàng và nhanh chóng.

N?u b?n là m?t ng??i yêu thích ch?p ?nh và nhi?p ?nh trên di ??ng, lu?n tìm ki?m các ?ng d?ng ch?nh s?a ?nh m?i ?? t?o ra nét ??p ??c ?áo cho b?c ?nh c?a mình. V?y h?y th? PicPro.

PicPro giúp b?n làm ??p ?nh nhanh chóng, d? dàng

Gi?ng nh? h?u h?t app s?a ?nh khác nh? B612, Ulike... Pic Pro c?ng có m?t b? s?u t?p các b? l?c ?? làm ??p cho ?nh. Chúng ???c phan chia thành nhi?u gói theo ch? ?? khác nhau ?? b?n d? dàng tìm ki?m, l?a ch?n. B?n c?ng có th? thêm các Typo text ?? b?c hình tr?ng ngh? thu?t h?n.

??c bi?t, PicPro iOS có s?n nhi?u preset, cho b?n ?i?u ch?nh các y?u t? nh? ?? sáng, ?? t??ng ph?n, highlight, shadows... cho ?nh m?t cách nhanh chóng, d? dàng ch? b?ng vài l?n ch?m vu?t.

Tính n?ng n?i b?t c?a ?ng d?ng s?a ?nh PicPro cho iOS

 • H?n 100 preset.
 • Nhi?u gói b? l?c c?c trend nh? Summer, Vintage, Selfie, Food...
 • C?p nh?t trend b? l?c th??ng xuyên.
 • Tùy ch?nh kích th??c ?nh cho phù h?p v?i t?ng m?ng x? h?i.
 • Thêm text ngh? thu?t vào ?nh.
 • Các tùy ch?nh b? l?c nang cao.
 • Chia s? d? dàng.

N?u nang c?p lên phiên b?n Premium, b?n có th?:

 • Truy c?p vào t?t c? preset.
 • Tr?i nghi?m ?ng d?ng kh?ng có qu?ng cáo.
 • Nh?n preset m?i hàng tu?n.

N?u mu?n khám phá thêm nhi?u ?i?u thú v? khác v? PicPro , h?y t?i ngay ?ng d?ng v? máy và b?t tay vào làm ??p cho các b?c hình c?a mình ngay bay gi?!

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: PicPro

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo