Project Wingman Game kh?ng chi?n chan th?c

 • ?ánh giá:
  5 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • L??t xem: 51
 • L??t t?i: 06
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows 7/8/10
Gi?i thi?u

Project Wingmangame hành ??ng kh?ng chi?n k?ch tính, ??a b?n b??c vào nh?ng cu?c chi?n d? d?i trên kh?ng trong nh?ng chi?c máy bay ph?n l?c tan ti?n!

Project Wingman là game hành ??ng kh?ng chi?n k?ch tính
Project Wingman là game hành ??ng kh?ng chi?n k?ch tính

Project Wingman là m?t trò ch?i m? ph?ng chi?n ??u s?ng ??ng v?i ?i?m nh?n là l?i ch?i trau chu?t và tinh t?, ?? h?a chan th?c và tr?i nghi?m ch?i ??n h?p d?n. ?ay là trò ch?i lái máy bay hoàn h?o cho nh?ng ai kh?ng tìm ki?m tr?i nghi?m bay gi? l?p mà mu?n t?n h??ng nh?ng pha chi?n ??u ??y th? thách trên kh?ng.

Bay trong các b?i c?nh và ??a ?i?m ?a d?ng
Bay trong các b?i c?nh và ??a ?i?m ?a d?ng

Tính n?ng chính c?a game Project Wingman

 • Bay trong các b?i c?nh và ??a ?i?m ?a d?ng mà b?n ch?a t?ng th?y tr??c ?ay.
 • Tham gia chi?n d?ch ch?i ??n ??y thách th?c.
 • H?n 20 máy bay khác nhau và h?n 40 lo?i v? khí ??c ?áo ?? b?n l?a ch?n.
 • Chi?n ??u v?i nhi?u lo?i k? thù khác nhau nh?: pháo ?ài c? gi?i hóa kh?ng l?, súng th?n c?ng,…
 • Ki?m tra k? n?ng c?a b?n trong ch? ?? Conquest và chi?n ??u ch?ng l?i ?ám k? thù khó nh?n.
 • ?? h?a 3D tuy?t ??p và chan th?c.
 • H? tr? ch?i trong ch? ?? VR.
Chi?n ??u v?i nhi?u lo?i k? thù khác nhau
Chi?n ??u v?i nhi?u lo?i k? thù khác nhau

N?u thích th? lo?i game kh?ng chi?n, b?n có th? tham kh?o các trò ch?i n?i b?t nh?: From the Depths, Air Flashback, War Thunder, Heliborne, Warplanes: WW2 Dogfight,…

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: Project Wingman

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo