PUBG Mobile 1.1 Game b?n súng sinh t?n mi?n phí trên PC

 • ?ánh giá:
  4,4 ★ 1.872 ??
 • Phát hành:
 • Version: 1.1
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 9,4 MB
 • L??t xem: 105.989.981
 • L??t t?i: 75.016.420
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows 7/8/8.1/10
Gi?i thi?u

PUBG Mobile là game b?n súng sinh t?n mi?n phí r?t ???c yêu thích hi?n nay. Game PUBG Mobile s? ??a b?n ??n v?i nh?ng cu?c chi?n sinh t?n v? cùng kh?c li?t ???c phát hành t?i Vi?t Nam b?i VNG d??i cái tên PUBG Mobile VN. T?i game PUBG Mobile ?? b?t ??u b??c chan ??n hòn ??o ?? tr? thành chi?n binh m?nh m? nh?t.

Game b?n súng sinh t?n PUBG Mobile
Game b?n súng sinh t?n PUBG Mobile

Cách ch?i c?a game PUBG Mobile PC khá gi?ng v?i các t?a game Battle Royale hi?n nay nh?: Fortnite, Rules Of Survival, Free Fire, vv. Tuy nhiên PUBG MobileXổ số nam v?n mang nh?ng nét r?t riêng v?i ?? h?a liên t?c ???c c?p nh?t cùng nh?ng s? ki?n v?i v? s? quà t?ng cho ng??i ch?i m?i c?ng nh? tan th? khi gia nh?p vào th? gi?i c?a nh?ng cu?c ch?y bo.

Download game PUBG Mobile
Download game PUBG Mobile

Phiên b?n game PUBG Mobile PC s? ph?i ch?i th?ng qua gi? l?p Android - BlueStacks, tuy nhiên các tr?i nghi?m c?a các game th? s? kh?ng có nhi?u ?i?m khác bi?t so v?i vi?c ch?i game trên PUBG Mobile trên AndroidPUBG Mobile trên iOS.

Tr? thành ng??i chi?n th?ng trong vòng 15 phút
Tr? thành ng??i chi?n th?ng trong vòng 15 phút

PUBG Mobile VNG mang t?i 3 ch? ?? ch?i quen thu?c: Solo, Duo và Squad. Vào ??u tr?n ??u, game th? c?ng ???c ??a lên m?t chi?c máy bay, r?i ch?n v? trí thích h?p ?? nh?y dù xu?ng hòn ??o r?ng l?n, v?i nhi?m v? tìm ki?m v? khí, trang b? nh? m?, áo, b?ng c?u th??ng, bình máu ?? tr? thành ng??i s?ng sót cu?i cùng. M?i tr?n ??u trong PUBG Mobile th??ng kéo dài kho?ng 25 - 30 phút.

Video h??ng d?n cài ??t PUBG Mobile trên máy tính

PUBG Mobile tái hi?n hoàn h?o phiên b?n Playerunknown’s BattlegroundsXổ số nam trên PC. T?t c? m?i th? t? menu chính, t?o hình nhan v?t, ?? h?a ??u r?t gi?ng trên PC, mà l?i hoàn toàn mi?n phí, kh?ng h? có hi?n t??ng gi?t lag. ?ay chính là ?i?u gay ?n t??ng l?n t?i game th?.

Ch?i game PUBG Mobile
Download PUBG Mobile - Game b?n súng sinh t?n hay nh?t

Nh?ng tính n?ng ??c s?c trong game sinh t?n PUBG Mobile

 • Tham gia cu?c chi?n sinh t?n kh?c li?t lên t?i 100 ng??i ch?i.
 • V?i 3 ch? ?? ch?i quen thu?c: Solo, Duo và Squad.
 • Tìm ki?m súng, ??n, các v?t ph?m h? tr? ?? tr? thành ng??i s?ng sót cu?i cùng.
 • Tùy ch?nh ngo?i hình nhan v?t nh? ki?u tóc, qu?n áo, giày dép.
 • V? khí ?a d?ng, phong phú nh? súng tr??ng, shotgun, súng b?n t?a, l?u ??n...
 • Tính n?ng t? ??ng nh?t ?? khá th?ng minh.
 • B?n ?? nh? hi?n th? c? v? trí ti?ng súng c?a k? ??ch.
 • Ph??ng ti?n di chuy?n ?a d?ng t? ? t?, xe máy, máy bay tr?c th?ng, tàu th?y, cano...

B?n ??
Nh? quan sát b?n ?? khi ch?i PUBG Mobile.

C?p nh?t PUBG Mobile 1.1 ra m?t ch? ?? Th? gi?i ng?m

Ch? ?? m?i: Metro Royale

B?n ?? m?i

 • Hai b?n ?? ??c bi?t d?a trên Erangel, bao g?m tàn tích, chi?n hào, doanh tr?i c??p.
 • Khám phá th? gi?i d??i lòng ??t bao g?m c? ch? chi?n ??u ??c ?áo và ph??ng ti?n tàu ?i?n ng?m.?

Trang b? m?i

 • V? khí có th? trang b? kèm Súng Phóng L?u M203, tích h?p kh? n?ng th?i bay k? ??ch.
 • ?ng Ng?m Nhi?t có tính n?ng phát hi?n k? ??ch ?ang ?n n?p trong bóng t?i.
 • Kính Nhìn ?êm giúp b?n chi?m l?i th? trong bóng t?i.
 • Giáp H?ng N?ng b?o v? toàn di?n, t?ng s?c phòng th? cho ng??i s? h?u.
 • Hàng lo?t ph? ki?n kèm theo giáp, giúp b?n th?a s?c tùy ch?nh kh? n?ng c?a giáp.
 • Súng Tr??ng Tikhar là kh?u súng m?nh m?, v??t tr?i trong ch? ?? Metro.

Th? thách m?i

 • B?n ?? m?i ??y nh?ng tên c??p b?n c?n t?n c?ng và s? d?ng trang b? c?a chúng. H?y c?n th?n v?i l? quái v?t trong ch? ?? Metro b?i nh?ng hi?m h?a trong h?m ng?c.

M?c tiêu m?i

 • Trang b? cho b?n than tr??c khi b??c vào chi?n tr??ng ?? chi?n ??u v?i k? ??ch, thu th?p trang b?, tích l?y tài s?n và ghi ?i?m th?t cao.

Ch? ?? x?p h?ng

Ch? ?? Metro

 • Ga tàu ?i?n ng?m, quái v?t và khu v?c phóng x? s? xu?t hi?n trong b?n ?? Erangel c? ?i?n.
 • Aurora ?ang ???c s?a s? xu?t hi?n ? ??o H?i Sinh.
 • Erangel s? xu?t hi?n ng?u nhiên 2 chuy?n tàu Metro.

Ch? ?? L? H?i Mùa ??ng

 • ??t gió l?nh ?ang th?i vào Erangel, b?ng tr?i ?? xu?t hi?n trên m?t bi?n b?n ?i theo t?ng b?ng tr?i ?? tìm ra Thiên ???ng Lau ?ài Mùa ??ng. T?i ?ay chúng ta s? tham gia vào nh?ng tr?n bóng tuy?t và tr??t tuy?t vui nh?n cùng b?n bè.

PUBG Mobile: Ch? ?? H?a l?c 2.0

V? khí h?ng n?ng m?i

 • Khi chi?m ???c c?n c? và hòm ?? Siêu v? khí b?n s? nh?n ???c v? khí h?ng n?ng là tên l?a laser A T4A ho?c súng phóng l?u 4 nòng M202 v?i hai ch? ?? b?n siêu h?p d?n - hai v? khí m?i t?ng kh? n?ng sát th??ng lên k? thù.
 • Xe b?c thép bao g?m UAZ, Dacia, xe t?i ??a hình và xe bán t?i c?ng ???c gia c? b?ng áo giáp b?o v? ch?c ch?n. Xe bán t?i có th? ch? ???c 3 ng??i và ???c trang b? súng phun l?a s?n sàng h?y di?t ??i th?.
 • Ng??i ch?i có th? bay lên tr?i b?ng tr?c th?ng ?? ???c trang b? súng máy h?ng n?ng ?? h?y di?t ??i th?.

Thi?t b? do thám t?i tan

 • Ra m?t Tr?m ?i?u khi?n UAV 30 giay s? ti?t l? v? trí k? thù và Radar c?m tay s? ti?t l? th?ng tin v? các lo?i ph??ng ti?n di chuy?n xung quanh v?i bán kính khá l?n.

B? ?? Bom và Tháp Radio

 • Khi loot ???c b? ?? Bom b?n s? gi?m sát th??ng ?i ?áng k? cùng Tháp Radio s? h?i sinh ???c ??ng ??i.

B?n c?p nh?t PUBG Mobile 1.9

Hi?u ?ng l?u ??n, chuy?n ??i và can b?ng?

Xổ số namN?u nh? tr??c ?ay l?u ??n trên PUBG Mobile ch? t?o ra m?t v? n? v?i ?ám khói màu xám thì ? phiên b?n vá 1.9 này s? t?o ra m?t v? n? l?n có hi?u ?ng v? cùng ?? m?t.

Bên c?nh ?ó b?n c?ng có th? chuy?n ??i nhanh gi?a các lo?i l?u ??n và các lo?i l?u ??n s? ???c can b?ng m?c ?? sát th??ng cho h?p ly nh?t.

Hi?u ?ng l?u ??n m?i
Hi?u ?ng l?u ??n m?i

Ném c?n chi?n

Ng??i ch?i có th? cùng lúc mang nhi?u v? khí c?n chi?n và ném chúng. Khi có v? khí c?n chi?n b?n ch? c?n nh?n nút ném ?? th?c hi?n cú ném t?n c?ng c?n chi?n cho k? thù t? xa.

?i?u khi?n am l??ng

Xổ số namTr??c ?ay am thanh trò chuy?n ??i khi mang l?i c?m giác v? cùng khó ch?u khi?n các game th? bu?c ph?i t?t am l??ng thì ? phiên b?n m?i b?n có th? ?i?u ch?nh am thanh theo mong mu?n.

T?ng b?y

B?n có th? thi?t l?p các b?y gai ?? ng?n các ph??ng ti?n di chuy?n ho?c d? chúng vào m?t tuy?n ???ng d? ph?c kích h?n.

Warehouse 2.0

Xổ số namB?n ?? TDM nhà kho ?? ???c c?p nh?t v?i giao di?n m?i và ch? ?? RPG t?t h?n. Các game th? có th? t?o nên v? n? l?n ? Nhà kho v?i tr?i nghi?m v? cùng thú v?.

Nhà kho 2.0
Nhà kho 2.0

Ch? ?? Extreme Hunt?

Trong ch? ?? Extreme Hunt bên c?nh vi?c loot ?? b?n s? có thêm nhi?m v? thu th?p ti?n trên m?t ??t. S? ti?n này có th? ???c s? d?ng ?? mua các v?t ph?m nh?: th? h?i sinh, h?p ??n d??c và Exo Suit. Exo Suit s? giúp b?n tr? nên m?nh m? h?n ?? h? g?c k? thù nhanh chóng.

Chi ti?t b?n c?p nh?t PUBG Mobile 1.0

Ch? ?? X?p h?ng m?i

Erangel m?i

 • Ch?t l??ng hình ?nh m?i: nan c?p b?u tr?i, m?t ??t, m?t n??c và th?c v?t
 • Thay ??i ki?n trúc: thay ??i k?t c?u m?t s? tòa nhà
 • Thay ??i các tài nguyên l?n: Mylta Power, Quarry, Quarry
 • B?n ?? m?i có thêm chi?n hào, hàng rào g?, xe t?ng h?ng và các c?ng trình làm v?t c?n
 • Thay ??i k?t c?u ki?n trúc: ?i?u ch?nh k?t c?u khu v?c thành th?

?u hóa Livik

 • V? khí m?i: M1014 ch?a 7 viên ??n có th? trang b? kèm ph? ki?n ??u Nòng Shotgun, Túi ??n. M1014 ch? xu?t hi?n trong b?n ?? Livik c?a Battle Royale X?p H?ng và Arena.
 • ?u hóa hi?u ?ng ?nh: C?i thi?n ?? chính xác, ?? m??t mà c?a k?t c?u ?á, ch?t l??ng hi?n th?, ?? m??t mà c?a k?t c?u n??c, ?? chi ti?t c?a Xe T?i Quái V?t khi nhìn t? xa, ch?t l??ng hi?n th? và ?? m??t mà c?a thác n??c, hi?u ?ng khi h? cánh.
 • ?i?u ch?nh can b?ng giai ?o?n: Gi?m l?i th? c?a giàn ?ng ??i di?n thác n??c, t?ng ?? sau c?a n??c ? phía trên thác n??c, t?ng m?t ?? th?m th?c v?t c?a khu v?c trên góc trái, vv.

Beyond A.C.E. - Tính n?ng ch? ??

 • Có th? ??i v?t t? t?i Tháp N?ng L??ng b?ng cách hoàn thành ?i?u ki?n nh?t ??nh trong tr?n ??u.
 • Ghép tr?n trong ch? ?? X?p H?ng b?n ?? Erangel.

N?i dung m?i EvoGround

 • H?a L?c 2.0 - S?p ra m?t
 • Ph??ng ti?n trang b? v? khí, máy bay tr?c th?ng có v? khí và nh?ng ph??ng ti?n khác, cung c?p h?a l?c siêu m?nh.
 • Ph??ng ti?n b?c thép m?i: UAZ b?c thép, Dacia, Buggy và Xe bán t?i.
 • V? khí h?ng n?ng m?i: Tên l?a laser AT4-A và Súng phóng l?u 4 nòng M202.
 • V?t ph?m m?i: Tr?m ?i?u khi?n UAV, Ra ?a c?m tay, B? ?? bom.

Ch? ?? Zombie Halloween (M? vào 23/10)

 • Zombie ?eo m?t n? Halloween

Khu vui ch?i

 • Nang c?p khu hu?n luy?n
 • PK khu vui ch?i
 • ??o gi?a h? khu vui ch?i
 • ??u tr??ng PK khu vui ch?i

Royale Pass mùa 15

 • Ch? ?? m?i: BEYOND A.C.E
 • C?i ti?n b? c?c UI
 • C?i thi?n hi?n th? th??ng
 • C?i thi?n ??i phi?u gi?m giá
 • C?i thi?n tích l?y ?i?m RP

Tính n?ng m?i trong game PUBG Mobile 0.19.0

Ti?nh n?ng Ch? ?? x?p h?ng

B?n ?? Livik m?i

 • B?n ?? theo phong cách B?c ?u, có kích th??c 2km x 2km, t?ng c?ng 52 ng??i ch?i, b?n có th? chi?n th?ng ch? trong 15 phút, mang ??n tr?i nghi?m nhanh h?n, thú v? h?n!

V? khí ??c quy?n trong b?n ??

 • SMG ??c quy?n b?n ??: P90
 • Súng tr??ng x? th? ??c quy?n b?n ??: MK12

Ph??ng ti?n m?i

 • Ph??ng ti?n ??c quy?n b?n ??: Xe t?i quái v?t

Hu?n luy?n siêu v? khí Livik (s?p ra m?t)

 • Hòm v? Khí th? nghi?m ch?a v? khí ??c bi?t s? xu?t hi?n trong Livik.
 • V? khí ??c bi?t c?ng gi?ng nh? v? khí th??ng, nh?ng khác ? tên, bi?u t??ng... Ngo?i trang có th? s? d?ng trên c? hai lo?i v? khí.
 • V? khí th? nghi?m có s? li?u cao h?n v? khí th??ng m?t chút. B?n có th? xem s? li?u t?n c?ng và tiêu di?t c?a V? khí th? nghi?m sau khi k?t thúc tr?n chi?n.
PUBG Mobile phiên b?n m?i
PUBG Mobile phiên b?n m?i

Tính n?ng ch? ?? Mùa hè r?c r?

T??ng Nh?

 • T??ng tác ?? ??t cháy. Sau khi ??t cháy có th? nh?n trang b? và v?t ph?m s? ki?n.

T??ng L?n

 • Ti?n ?? s? ki?n ch? ?? t?ng d?n, ki?n trúc xay d?ng c?ng s? thay ??i. B?c t??ng s? bùng cháy trong giai ?o?n cu?i cùng.

T??ng Tr?i

 • Xung quanh b?c t??ng có nh?ng chi?c l?u. Vào l?u ?? tìm trang b?.

Bí m?t c? ??i (s?p ra m?t)

??n th? c? ??i

 • Nh?ng tòa nhà l?n v?i k?t c?u 2 t?ng. Ban ??u nó ? trên m?t ??t, nh?ng sau m?t th?i gian c? ??nh, nó s? b?t ??u bay lên kh?ng trung và di chuy?n theo khu v?c ch?i.

Cau ?? trên ?á

 • Cau ?ó có th? t??ng tác ???c kh?c trên nh?ng t?m ?á c? x?a.

?ánh Boss

 • Ng??i ch?i len t?ng hai c?a ??n Th? có th? th? thách ?ánh boss c?a ??n th?, ?ánh b?i boss có th? nh?n ???c th??ng.

Tàn tích nh?

 • Nh?ng tàn tích nh? xu?t hi?n ng?u nhiên, bên trong có hòm ?? và cau ??.

?i?u ch?nh th?i gian m? ch? ??

 • Sau khi c?p nh?t phiên b?n, ch? ?? H?a l?c và RageGear ch? m? vào cu?i tu?n, ch? ?? Vòng Bo siêu c?p s? kh?ng m? l?i n?a.

Ti?nh N?ng Arena

Tính n?ng Arena m?i - Team Gun game

 • Tr?n ??u 4v4. V? khí ban ??u ??u gi?ng nhau, có th? nang c?p b?ng cách h? g?c k? ??ch. Ng??i chi?n th?ng là ??i ??u tiên s? d?ng v? khí cu?i cùng, Ch?o, ?? ?ánh b?i k? ??ch, ho?c là ??i có ?i?m cao nh?t sau khi h?t gi?.
 • B?n ?? M?i - Library. B?n ?? trong nhà ??u tiên, b? c?c b?n ?? ??i x?ng v?i ba tuy?n ???ng t?n c?ng trái, ph?i và gi?a. Ti?m vi? tri? thi?ch h??p trong th? viê?n, ? c??a, gia? sa?ch tu?y thu??c va?o vu? khi? hiê?n ta?i cu?a ba?n. Giu?p ng???i ch?i co? vu? khi? yê?u co? c? h??i la?t ng???c ti?nh thê?.

Ph? ki?n Arena m?i

 • Ph? ki?n ??u nòng m?i: Nòng m? r?ng. Ph? ki?n ??u nòng m?i có th? s? d?ng v?i h?u h?t các lo?i súng b?n t?a, súng tr??ng và SMG. Nó giúp t?ng t?m b?n hi?u qu? c?a súng, gi?m ?? suy gi?m sát th??ng do kho?ng cách ??n gay nên.

?i?u ch?nh gi?m sát th??ng v? khí trong Arena

 • Gi?m sát th??ng v? khí s? ???c x?p ch?ng d?a theo kho?ng cách ho?t ??ng. Th? t? kho?ng cách ho?t ??ng hi?u qu? c?a v? khí t? g?n ??n xa: Shotgun/SMG/Súng tr??ng/Súng b?n t?a.

?i?u quan tr?ng nh?t là PUBG Mobile hoàn toàn mi?n phí, ?ay c?ng chính là c? h?i cho nh?ng ai ch?a có ?i?u ki?n tham gia PUBG trên PC tr??c ?ay. V?y còn ch?n ch? gì n?a h?y tr?i nghi?m PUBG Mobile ngay th?i!

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo