Rebel Racing cho Android 1.60.12874 Game ?ua ? t? siêu t?c gay c?n

 • ?ánh giá:
  3 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • Version: 1.60.12874
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • L??t xem: 33
 • L??t t?i: 01
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Android 6.0 tr? lên
Gi?i thi?u

Rebel Racinggame ?ua xe ? t? c?c h?p d?n, n?i b?n ???c th? hi?n kh? n?ng lái xe c?a mình, c?nh tranh t?c ?? cùng v?i nhi?u ??i th? khác và c? g?ng v? ?ích ??u tiên.

Tham gia cu?c ?ua t?c ?? v?i các ??i th? trong Rebel Racing
Tham gia cu?c ?ua t?c ?? v?i các ??i th? trong Rebel Racing

Trong Rebel RacingXổ số nam, b?n s? ???c tham gia s? ki?n ?ua xe ???ng tr??ng ??c nh?t ? M? và ??i ??u v?i nh?ng tay ?ua ?u tú nh?t th? gi?i trong các pha ?ua xe m?nh m?, siêu t?c.

V?i các y?u t? v?t ly th?c t?, các ti?n ích b? sung t?c ?? và turbo, các v? v??t xe hoành tráng và ??a ?i?m ?ua ??p ? khu v?c B? Tay, Rebel RacingXổ số nam mang ??n m?t lu?ng gió m?i cho th? lo?i ?ua xe trên di ??ng.

B?ng qua nhi?u khu v?c khác nhau
B?ng qua nhi?u khu v?c khác nhau

Xổ số namThu th?p, tùy ch?nh và nang c?p m?t ??i xe kinh ?i?n trong th? gi?i th?c và nh?ng chi?c siêu xe tuy?t v?i, sau ?ó v??t lên trên con ???ng c?a b?n ?? lên v? trí cao nh?t c?a gi?i ??u Rebel Racing.

Thu th?p nh?ng chi?c xe ???c l?y nguyên m?u t? th?c t?
Thu th?p nh?ng chi?c xe ???c l?y nguyên m?u t? th?c t?

Tính n?ng n?i b?t c?a game Rebel Racing cho Android

 • S? h?u siêu xe và các ph??ng ti?n kinh ?i?n cho phép b?n t? do tùy ch?nh cho h?p gu c?a mình.
 • T?o nh?ng chi?c xe m? ??c.
 • ??i ??u v?i nh?ng tay ?ua gi?i nh?t th? gi?i.
 • ?? h?a và FX hàng ??u.
 • Nh?ng chi?c xe ? t? ???c c?p phép l?y nguyên m?u t? nh?ng chi?c xe trong th? gi?i th?c.
 • Tr?i nghi?m nh?ng kho?nh kh?c tuy?t v?i.
Tùy ch?nh xe c?a b?n theo phong cách riêng
Tùy ch?nh xe c?a b?n theo phong cách riêng

N?u b?n ?am mê t?c ??, và t?ng thích các game nh? Asphalt, Speed Cars: Real Racer Need 3D, h?y t?i Rebel Racing và b?t ??u cu?c ?ua m?i, th? hi?n kh? n?ng lái xe c?a mình v?i nh?ng ng??i ch?i khác ngay bay gi?!

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: Rebel Racing

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo