Rebel Racing cho iOS 1.60.12874 Game ?ua ? t? c?nh tranh kh?c li?t

 • ?ánh giá:
  3 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • Version: 1.60.12874
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 486,2 MB
 • L??t xem: 22
 • L??t t?i: 02
 • Ngày:
 • Yêu c?u: iOS 11.0 tr? lên
Gi?i thi?u

Rebel Racing là m?t trò ch?i lái xe 3D, n?i b?n có c? h?i ng?i sau tay lái c?a hàng ch?c lo?i xe t? các nhà s?n xu?t ? t? ngoài ??i th?c và c?nh tranh t?c ??Xổ số nam trên các ???ng ?ua ? b? tay n??c M?. M?c tiêu c?a b?n là tr? thành tay ?ua nhanh nh?t.

Tham gia các cu?c c?nh tranh t?c ?? h?p d?n trong Rebel Racing
Tham gia các cu?c c?nh tranh t?c ?? h?p d?n trong Rebel Racing

H? th?ng ?i?u khi?n c?a game Rebel RacingXổ số nam r?t ??n gi?n: ? hai bên màn hình là các nút ?? ?i?u khi?n xe chuy?n h??ng, bên ph?i là nút t?ng t?c Turbo. Ng??i ch?i th??ng ch? s? d?ng turbo m?t l?n cho m?i cu?c ?ua, vì v?y, b?n nên suy ngh? th?t k? v? th?i ?i?m mình mu?n tung ra. M?t turbo ???c gi?i phóng vào ?úng th?i ?i?m có th? ?ánh d?u s? chi?n th?ng hay th?t b?i.

?ua qua nhi?u ??a hình khác nhau
?ua qua nhi?u ??a hình khác nhau

Khi b?t ??u game Rebel RacingXổ số nam, b?n ch? có m?t chi?c xe trong garage c?a mình và m?t vài ???ng ?ua ?? t?n h??ng t?c ?? trên ?ó. Nh?ng khi ch?i và chi?n th?ng các cu?c ?ua, b?n có th? nang c?p ph??ng ti?n c?a mình, ??t ???c k?t qu? t?t h?n trong nh?ng vòng ?ua ti?p theo, có c? h?i nh?n ???c nh?ng chi?c xe t?t h?n. Thêm vào ?ó, b?n có th? tùy ch?nh ph??ng ti?n c?a mình nh? mong mu?n v?i nhi?u b? ph?n khác nhau.

S? h?u m?t b? s?u t?p xe ?a d?ng
S? h?u m?t b? s?u t?p xe ?a d?ng

T?i game t?c ?? Rebel Racing cho iOS

Rebel Racing là m?t trò ch?i ?ua xe ngo?n m?c v?i ?? h?a ??p, c?c chan th?c, ?i?u khi?n hoàn h?o cho màn hình c?m ?ng, cùng m?t s? l??ng l?n các ph??ng ti?n và ???ng ?ua. ?ay th?c s? là l?a ch?n tuy?t v?i dành cho nh?ng ai ?am mê t?c ?? hay t?ng là fan c?a các game nh? Asphalt, CSR Racing...

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: Rebel Racing

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo