Redstone Magic Mod Mod s? d?ng Redstone Spell và th?c hi?n Ritual

  • ?ánh giá:
    3 ★ 1 ??
  • Phát hành:
  • S? d?ng: Mi?n phí
  • Dung l??ng: 255,8 KB
  • L??t xem: 39
  • L??t t?i: 06
  • Ngày:
  • Yêu c?u: Windows 7/8/10
Gi?i thi?u

B?n Mod Redstone Magic 1.16.4Xổ số nam s? giúp c?i ti?n h? th?ng Redstone (?á ??) ??n ?i?u c?a Minecraft và làm game tr? nên y ngh?a h?n b?ng cách b? sung thêm m?t c? ch? m?i, bao g?m s? d?ng Redstone Spell và th?c hi?n các Ritual (Nghi l?).

Redstone Magic Mod s? giúp c?i ti?n h? th?ng Redstone ??n ?i?u c?a Minecraft
Redstone Magic Mod s? giúp c?i ti?n h? th?ng Redstone ??n ?i?u c?a Minecraft

Download Redstone Magic Mod?

Th?ng th??ng, ng??i ch?i ch? có th? s? d?ng Redstone ?? ch? t?o các thi?t b? t? ??ng và máy móc. Tuy nhiên, v?i Redstone Magic Mod, m?t khía c?nh khác c?a ?á ?? s? ???c khám phá th?ng qua s?c m?nh c?a The Redstone Focus, hay còn g?i là Red Fish. Có 8 phép thu?t yêu c?u s? d?ng n?ng l??ng Redstone, nh?ng ng??i ch?i trung bình có th? n?p ??y thanh Redstone Energy b?ng cách khai thác các Redstone Ore.

B?n có th? n?p ??y thanh Redstone Energy b?ng cách khai thác Redstone Ore
B?n có th? n?p ??y thanh Redstone Energy b?ng cách khai thác Redstone Ore

Xổ số namKhi ng??i ch?i ti?n xa h?n trong cu?c hành trình, h? có th? b?t ??u th?c hi?n các nghi l? b?ng hai thi?t b? Pylon và Mana Gatherer. Nh?ng nghi l? này có th? tri?u h?i các linh h?n Redstone, giúp b?n th?c hi?n các phép thu?t k? l? khác nhau, tùy thu?c vào c?ng c? hi?n lên khi b?n nh?p chu?t ph?i vào Pylon (Rìu, Cu?c, kh?i Than).

Th?c hi?n các nghi l? b?ng Pylon và Mana Gatherer ?? tri?u h?i linh h?n Redstone
Th?c hi?n các nghi l? b?ng Pylon và Mana Gatherer ?? tri?u h?i linh h?n Redstone

Yêu c?u:

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo