• Phát hành: RARLAB
 • WinRAR là ph?n m?m h? tr? nén và gi?i nén file hi?u qu? v?i nhi?u tính n?ng nén cao c?p. WinRAR 5.91 h? tr? các ??nh d?ng nén ph? bi?n: RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, ACE, TAR, GZip, UUE, ISO, BZIP2, Z, 7-Zip...
 • windows Version: 5.91
 • ?ánh giá: 4.512
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 11.940.023
 • Phát hành: RARLAB
 • ?WinRAR là ph?n m?m nén d? li?u và gi?i nén d? li?u hàng ??u trên máy tính, cho phép sao l?u d? li?u và gi?m kích c? file ?ính kèm Email, gi?i nén RAR, ZIP và nhi?u file ???c t?i v? t? m?ng Internet.
 • windows Version: 5.91
 • ?ánh giá: 175
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 1.076.635
 • Phát hành: RARLAB
 • WinRAR là ph?n m?m nén/gi?i nén ph? bi?n và t?t nh?t hi?n nay. Tuy sinh sau ng??i anh em là WinZip nh?ng hi?n nay WinRAR ?ã hoàn toàn qua m?t WinZip v? ch?t l??ng nén file và tính d? s? d?ng.
 • windows Version: 5.91
 • ?ánh giá: 205
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 954.317
 • Phát hành: RARLAB
 • WinRAR 5.91 beta 1 là ph?n m?m nén file và gi?i nén file n?i ti?ng. WinRAR beta là công c? nén, gi?i nén d? li?u hàng ??u cho máy tính v?i r?t nhi?u tính n?ng x? lý file m?nh m?.
 • windows Version: 5.91 beta 1
 • ?ánh giá: 73
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 400.786
 • Phát hành: RARLAB
 • ?ây là phiên b?n WinRAR 5.71 ti?ng Vi?t, h? tr? nén d? li?u và gi?i nén d? li?u trên giao di?n thân thi?n v?i ng??i dùng Vi?t Nam.
 • windows Version: 5.71
 • ?ánh giá: 716
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 230.764
 • Phát hành: RARLAB
 • WinRAR 5.91 có kh? n?ng thay th? t?t c? các công c? nén khác, nó h? tr? h?u h?t các ??nh d?ng nén, bao g?m: RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, ACE, TAR, GZip, UUE, ISO, BZIP2, Z và 7-Zip.
 • mac Version: 5.91
 • ?ánh giá: 35
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 185.863
 • Phát hành: Password Unlocker Studio
 • RAR Password Unlocker là m?t công c? h?u ích khi b?n quên m?t kh?u c?a WinRAR/RAR và không th? m? tài li?u l?u tr? RAR. Ph?n m?m này có th? lo?i b? m?t kh?u RAR ? t?c ?? cao thông qua 3 ph??ng pháp khôi ph?c m?t kh?u hi?u qu?
 • windows Version: 5.0.0.0
 • ?ánh giá: 10
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 35.687
 • Phát hành: WinRARPasswordCracker
 • ?WinRAR Password Cracker là ph?n m?m khôi ph?c m?t kh?u WinRAR hi?u qu? và mi?n phí trên máy tính. WinRAR Password Cracker cho phép b?n khôi ph?c ho?c b? khóa m?t kh?u ?ã m?t cho file WinRAR/RAR d? dàng và hi?u qu?.
 • windows Version: 4.2.0
 • ?ánh giá: 5
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 5.206
 • Phát hành: RARLAB
 • Sau nhi?u n?m “l?n l?n” trên th? tr??ng ph?n m?m, WinRAR 5.80 ?ã tr? thành m?t trong nh?ng ?ng d?ng gi?i nén file h?u ích và ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay.
 • linux Version: 5.80
 • ?ánh giá: 1
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 1.938
 • Phát hành: Repair Toolbox
 • RAR Repair Toolbox là công c? dùng ?? trích xu?t các file t? l?u tr? WinRAR và l?u tr? chúng ra ??a.
 • windows
 • ?ánh giá: 3
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 1.279
 • Phát hành: Trident Software
 • PowerZip cho phép nén và gi?i nén r?t nhi?u ??nh d?ng file nén hi?n nay, bao g?m Zip, RAR, GZ, TAR, ACE, LHZ, JAR, … k? c? các ??nh d?ng dành cho Unix.
 • windows Version: 7.07
 • ?ánh giá: 9
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 16.280
 • Phát hành: OlivePhone
 • OliveXLSHD for iPad là b? ph?n m?m h? tr? xem file Microsoft Excel (xls/xlsx), WinRAR ARchive (rar), ZIP ARchive (zip) trên iPad.
 • ios
 • ?ánh giá: 10
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 2.041