Shadow Fight Arena cho Android 0.4.11 Game Shadow Fight m?i c?c hay

 • ?ánh giá:
  3 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • Version: 0.4.11
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 97,3 MB
 • L??t xem: 233
 • L??t t?i: 694
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Android 5.0 tr? lên
Gi?i thi?u

Shadow Fight Arena là m?t game Shadow FightXổ số nam m?i, n?i b?n c?nh tranh v?i nh?ng ng??i khác trong tr?n chi?n PvP th?i gian th?c, làm ch? tài n?ng c?a nh?ng anh hùng ??c nh?t ?? th?ng tr? tr?n chi?n. T?i game và chi?n ??u ngay bay gi?!

Tham gia các tr?n chi?n PvP th?i gian th?c trong game Shadow Fight Arena
Tham gia các tr?n chi?n PvP th?i gian th?c trong game Shadow Fight Arena

Kh?ng gi?ng b?t k? b?n Shadow Fight nào mà b?n t?ng ch?i tr??c ?ay nh? Shadow Fight 1-3, Shadow Fight Arena t?p trung hoàn toàn vào PvP v?i các tr?n chi?n 3v3. Trong san ch?i hành ??ng ??i kháng này, nhi?m v? c?a ng??i ch?i là xay d?ng m?t ??i g?m 3 chi?n binh m?nh m? ?? ?ánh b?i ??i ??i th?.

T?t c? các anh hùng ??u có nh?ng kh? n?ng ??c ?áo có th? lên c?p và kh?c ch? l?n nhau. Ch?n chi?n binh phù h?p ?? ch?ng l?i chi?n thu?t c?a k? thù và giành chi?n th?ng trong tr?n chi?n!

?? h?a ch?t l??ng ngang t?m console
?? h?a ch?t l??ng ngang t?m console

?

Gameplay c?a Shadow Fight ArenaXổ số nam r?t ??n gi?n. Game có m?t phím D-pad ?o ? bên trái màn hình, cho phép ng??i ch?i ?i?u khi?n chuy?n ??ng c?a nhan v?t, ??ng th?i s? d?ng các nút bên ph?i ?? th?c hi?n các cu?c t?n c?ng, Nh? trong b?t k? game ??i kháng h?p d?n nào, ng??i ch?i có kh? n?ng t?o ra các ?òn combo ??p m?t b?ng cách k?t h?p các h??ng và ki?u ?ánh, ?òn ?ánh khác nhau.

Xổ số namC?ng gi?ng nh? nh?ng game Shadow Fight tr??c, trong san ch?i này, b?n có th? s? d?ng hàng ch?c lo?i v? khí và các lo?i giáp khác nhau, ???c m? khóa th?ng qua vi?c giành chi?n th?ng trong các tr?n chi?n. Gamer có th? s? d?ng ki?m, giáo, g?y và r?t nhi?u v? khí khác trong tr?n chi?n ??i kháng tay ??i. Thêm vào ?ó, b?n có th? ch?n t? hàng ch?c k? n?ng và tài n?ng ??c bi?t ?? t?o ra các ?òn t?n c?ng combo tàn kh?c.

Xổ số nam?i?u khi?n anh hùng c?a b?n gi?ng nh? trong tr?n chi?n c? ?i?n và có ???c tr?i nghi?m chi?n ??u trên di ??ng ngang t?m console. Khám phá lo?t trò ch?i Shadow Fight n?i ti?ng ?? ???c t?i xu?ng h?n 500 tri?u l?n trên th? gi?i!

Ch?n anh hùng m?nh m? v? ??i c?a b?n
Ch?n anh hùng m?nh m? v? ??i c?a b?n

Tính n?ng n?i b?t c?a game Shadow Fight Arena cho Android

 • Các tr?n chi?n PvP tr?c tuy?n.
 • Tri?u h?i nhi?u anh hùng Shadow Fight huy?n tho?i vào team c?a b?n g?m Marcus, Kibo và nhi?u ng??i khác.
 • V? s? anh hùng m?i tuy?t v?i ?? b?n m? khóa.
 • Nhi?u tài n?ng và kh? n?ng ??c ?áo.
 • Combo chi?n ??u tuy?t v?i.
 • Combo chi?n ??u c?c hay.
 • C?nh tranh ?? x?p h?ng và lên các ??u tr??ng cao h?n.
 • Các ?i?u khi?n c? ?i?n t??ng t? các game chi?n ??u console.
 • Tr?i nghi?m hình ??ng chi?n ??u ??c bi?t và ?? h?a ngang t?m console ngay trên thi?t b? di ??ng c?a b?n.
M?i hero s? h?u nh?ng k? n?ng ??c bi?t khác nhau
M?i hero s? h?u nh?ng k? n?ng ??c bi?t khác nhau

Game Shadow Fight ArenaXổ số nam hi?n ?? ra m?t chính th?c dành cho game th? toàn c?u. Tr??c ?ó game ?? am th?m phát hành b?n soft launch ? Canada và nh?n ???c ?ánh giá khá tích c?c t? phía c?ng ??ng ng??i ch?i, c? v? gameplay và giao di?n. B?n ?? s?n sàng ch?a? T?i game v? máy và b??c vào các tr?n chi?n ??i kháng kh?c li?t ngay bay gi?!

Tính n?ng m?i

 • Ra m?t Fight Pass! Cho phép b?n tùy ch?nh các anh hùng c?a mình v?i các giao di?n ??c ?áo và th? hi?n c?m xúc riêng trong khi chi?n ??u b?ng cách s? d?ng nh?ng l?i ch? nh?o và bi?u c?m ??c bi?t.
 • Ch? ?? ?ào t?o.
 • Chi?n ??u v?i b?n bè.
 • Tinh ch?nh ?? can b?ng game.
 • C?i ti?n các hình ?nh khác nhau.
 • Th?c hi?n m?t s? s?a ch?a nh?.
Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Tìm thêm: Shadow Fight Arena

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo