Shortcuts cho iOS 2.2.2 ?ng d?ng t?o phím t?t và tùy ch?nh cho Siri

 • ?ánh giá:
  5 ★ 2 ??
 • Phát hành:
 • Version: 2.2.2
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 142,8 MB
 • L??t xem: 44.356
 • L??t t?i: 14.902
 • Ngày:
 • Yêu c?u: iOS 12 tr? lên
Gi?i thi?u

Apple phát hành ?ng d?ng Shortcuts cho iOSXổ số nam, mang ??n con ???ng ng?n nh?t ?? ng??i dùng t? ??ng hóa nh?ng vi?c th??ng làm v?i các ?ng d?ng, th?ng qua m?t thao tác ch?m duy nh?t ho?c h?i Siri.

?ng d?ng t?o phím t?t và tùy ch?nh cho Siri T? ??ng hóa nh?ng vi?c th??ng làm v?i các ?ng d?ng

Apple ?ang làm cho tr? ly ?o Siri tr? nên m?nh m? h?n trên c? iOS 12 và watchOS 5 v?i ?ng d?ng Shortcuts m?i, v?a ???c phát hành trên App Store. Siri Shortcuts for iOS cho phép ng??i dùng thi?t b? iOS dùng Siri ?? th?c hi?n tác v? quen thu?c nhanh h?n trên nh?ng ?ng d?ng yêu thích c?a mình.

Shortcuts for iOS thay th? cho ?ng d?ng Workflow mà Apple ?? mua tr??c ?ó và ???c thi?t k? ?? cho phép ng??i dùng t?o các l?nh tùy ch?nh trong Siri, nh?m kh?i ch?y ?ng d?ng ho?c k?t h?p m?t s? hành ??ng theo cách t??ng t? v?i IFTTT.

V?i Shortcuts cho iOS, b?n có th? t?o nhi?u phím t?t cá nhan ?? t? ??ng hóa nh?ng vi?c b?n làm v?i các ?ng d?ng yêu thích. Shortcuts bao g?m h?n 300 hành ??ng có s?n v?i nhi?u ?ng d?ng mà m?i ng??i dùng th??ng xuyên nh? Danh b?, L?ch, B?n ??, ?m nh?c, Photos, Camera, Nh?c nh?, Safari, Health, c?ng nh? b?t k? ?ng d?ng nào h? tr? Siri Shortcuts.

Nh?n ch? ???ng v? nhà, g?i ETA và b?t ??u nghe tin t?c ch? b?ng cách h?i Siri Thêm bi?u t??ng các phím t?t vào màn hình khóa

S? d?ng Shortcuts cho iOS ??:

 • Nh?n ch? ???ng v? nhà, g?i ETA và b?t ??u nghe tin t?c ch? b?ng cách h?i Siri.
 • Thêm m?t bi?u t??ng màn hình chính ?? g?i ng??i than.
 • T?o ?nh GIF.
 • T?o file PDF t? Safari ho?c b?t k? ?ng d?ng nào v?i m?t trang chia s?.
 • Nh?n ch? ???ng ??n ti?m cà phê g?n nh?t ch? v?i m?t thao tác ch?m.
 • Tweet bài hát b?n ?ang nghe.
 • L?y t?t c? hình ?nh trên m?t trang web.
 • G?i tin nh?n bao g?m ?nh ch?p màn hình m?i nh?t.
 • Và nhi?u h?n n?a.

Tình n?ng m?i c?a Shortcuts cho iOS

 • Kh?i ch?y các phím t?t v?i gi?ng nói b?ng cách thêm chúng vào Siri.
 • Nhi?u thao tác m?i ?? ???c b? sung cho nh?ng ?ng d?ng h? tr? Siri Shortcuts.
 • Siri gi? ?ay s? ?? xu?t phím t?t mà b?n th??ng s? d?ng trên màn hình khóa ho?c trong tính n?ng tìm ki?m.
 • Siri ?? xu?t hành ??ng ?? thêm phím t?t d?a vào thói quen s? d?ng nh?ng ?ng d?ng g?n ?ay c?a b?n.
 • Thay ??i cài ??t h? th?ng v?i hành ??ng m?i nh? b?t/t?t Wi-Fi, thi?t l?p ch? ?? ti?t ki?m n?ng l??ng ho?c kh?ng làm phi?n.
 • G?i và yêu c?u thanh toán v?i Apple Pay và các ?ng d?ng yêu thích c?a b?n v?i nh?ng hành ??ng thanh toán m?i.
 • Shortcuts thay th? ?ng d?ng Workflow và t?t c? nh?ng quy trình c?ng vi?c có s?n s? ???c t? ??ng nh?p.

Shortcuts for iOS có th? ???c kh?i ch?y t? ti?n ích Today, t? tr??ng tìm ki?m ho?c th?ng qua h?i Siri. B?n th?m chí có th? thêm m?t bi?u t??ng ?ng d?ng c?a các phím t?t yêu thích vào màn hình chính.

Xổ số namShortcuts m? ra nh?ng kh? n?ng ?áng kinh ng?c ?? t? ??ng hóa nh?ng gì b?n th??ng làm trên iPhone và iPad c?a mình.

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Tìm thêm: Shortcuts

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo