Slidey cho Android 3.1.03 Game gi?i ?? x?p hình phá kh?i gay nghi?n

 • ?ánh giá:
  3 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • Version: 3.1.03
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 60 MB
 • L??t xem: 08
 • L??t t?i: 01
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Android 4.4 tr? lên
Gi?i thi?u

Chào m?ng b?n ??n v?i Slidey, m?t trò ch?i gi?i ?? x?p hình hoàn toàn m?i giúp rèn luy?n trí n?o c?a b?n!

Gi? ?ay, b?n có th? có th? ch?n t? 2 giao di?n: C? ?i?n và ch? ?? nh?ng con mèo d? th??ng m?i.

Ch?i game x?p g?ch v?i nh?ng con mèo d? th??ng
Ch?i game x?p g?ch v?i nh?ng con mèo d? th??ng

Game Slidey có cách ch?i g?n gi?ng v?i trò ch?i x?p g?ch TetrisXổ số nam trên máy ch?i game c?m tay 4 nút c? ?i?n. Tuy nhiên, nó mang ??n cho b?n m?t giao di?n m?i h?n, sáng s?a h?n và th??ng th?c ni?m vui b?t t?n.

Các màn ?? trong SlideyXổ số nam r?t ??n gi?n: tr??t các kh?i sang trái ho?c ph?i ?? l?p ??y các dòng và xóa nó kh?i màn ch?i. R?t quen thu?c và d? h?c ph?i kh?ng nào? H?y b??c vào cu?c phiêu l?u thú v? nh?t cu?c ??i b?n trong Slidey ch? b?ng cách tr??t, tr??t và tr??t ngón tay trên màn hình.

Tr??t ngón tay trên màn hình ?? lo?i b? kh?i kh?i màn ch?i
Tr??t ngón tay trên màn hình ?? lo?i b? kh?i kh?i màn ch?i

Tính n?ng n?i b?t c?a game Slidey cho Android

 • M?t lo?t cau ?? rèn luy?n trí n?o m?i, giúp gi?i trí cho b? n?o c?a b?n trong vài phút ho?c vài gi?.
 • Th? thách v? t?n. B?n có th? ch?i m?i nh?ng v?n s? th?y mu?n khám phá thêm n?a.
 • Ki?m ?i?m kinh nghi?m khi ch?i, x?p h?ng pháp s? d? th??ng c?a b?n và nh?n ???c quy?n truy c?p vào các lo?i m?t n? pháp s? và món quà.
 • Nh?c n?n g?c h?p d?n v?i hi?u ?ng am thanh tùy ch?nh.
 • Ch?i game mi?n phí.
Khám phá nhi?u khu v?c tuy?t ??p
Khám phá nhi?u khu v?c tuy?t ??p

Slidey có tính gi?i trí cao, giúp b?n gi?i trí tinh th?n và th? gi?n m?t cách t?i ?a nh? l?i ch?i ??n gi?n và ?? h?a siêu d? th??ng. T?i trò ch?i mi?n phí này v? máy và th??ng th?c nhé!

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: Slidey

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo