SopCast 4.2.0 Xem bóng ?á tr?c ti?p, TV, K+ tr?c tuy?n

 • ?ánh giá:
  3,7 ★ 1.790 ??
 • Phát hành:
 • Version: 4.2.0
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 5,7 MB
 • L??t xem: 7.951.493
 • L??t t?i: 7.918.046
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
Gi?i thi?u

SopCast là ?ng d?ng xem bóng ?á tr?c tuy?nXổ số nam mi?n phí t?t nh?t trên th? gi?i. Trong su?t m?t th?i gian dài SopCast ?? là ph?n m?m xem tivi online kh?ng th? thay th?, hàng lo?t ch??ng trình truy?n hình ??n nh?ng tr?n c?u ??nh cao ??u ???c theo d?i trên ph?n m?m này.

Gi? ?ay kh?ng c?ng ngh? phát tri?n h?n, SopCast kh?ng còn là ph?n m?m live hàng ??u n?a nh?ng tính c?p nh?t c?a SopCast Xổ số namch?a t?ng b? ?ánh giá kém ?i. Chúng ta v?n s? nhanh chóng có ???c ngu?n kênh xem bóng ?á Ngo?i h?ng Anh, bóng ?á C1 nhanh chóng và s?c nét. Bên c?nh ?ó SopCast kh?ng ch? là ph?n m?m truy?n phát video, audio mi?n phí ??n gi?n mà còn cho b?n xem clip, nghe radio trên Internet.

 T?i và cài ??t Sopcast mi?n phí ?? th??ng th?c các tr?n ?á bóng h?p d?n
T?i và cài ??t Sopcast mi?n phí ?? th??ng th?c các tr?n ?á bóng h?p d?n

SopCast s? d?ng c?ng ngh? P2P tan ti?n nên ho?t ??ng r?t hi?u qu? và d? s? d?ng. Kh?ng c?n TV, ch? c?n m?t máy tính ???c cài ??t SopCast, b?n có th? theo d?i toàn b? các gi?i ??u l?n nh?t trên th? gi?i t? Cup C1, World Cup 2018, Ngo?i h?ng Anh, Series A, La Liga, Bundesliga, League 1, Sea Games, vv.

V?i SopCast, b?t k? ai c?ng có th? tr? thành m?t phát thanh viên s? h?u server m?nh m? và b?ng th?ng l?n mà kh?ng t?n b?t k? chi phí nào.

Sopcast - ph?n m?m xem ?á bóng tr?c ti?p mi?n phí

 • Chia s? d? li?u gi?a t?t c? ng??i xem, giúp cho kênh ho?t ??ng ?n ??nh h?n.
 • T?i nhanh chóng ch? trong vòng 10 – 30 giay.
 • Có ?? tr? th?p nh?t trong các d?ch v?, ph?n m?m cùng lo?i.
 • C?ng ngh? v??t t??ng l?a và NAT giúp SopCast v??t qua 90% rào c?n P2P.
 • Kh? n?ng t?o các kênh riêng c?a b?n và phát nó qua Internet.
 • Truy?n t?i d? li?u th?i gian th?c, h? tr? nhi?u giao th?c truy?n t?i stream khác nhau nh?: mms, http, v.v...
 • Truy?n t?i file ?a ph??ng ti?n, h? tr? nhi?u lo?i ??nh d?ng nh?: asf, wmv, rm, rmvb, mp3, v.v...
 • H? tr? phát t?p tin theo vòng l?p.
 • URL kênh tiêu chu?n: Nh?p chu?t vào b?t k? URL có d?ng sop:// ?? b?t ??u xem.
 • S? d?ng b? nh? ??m, kh?ng có h?i cho ? ??a c?ng.
 • H? tr? xác th?c cho c? các ?ài truy?n hình và ng??i xem. Các ?ài truy?n hình có quy?n ki?m soát trên các kênh truy?n hình c?a mình.
 • B?o m?t End-to-End, các tin nh?n ???c m? hóa, tính an toàn P2P cao, kh?ng th? ??t nh?p.
 • S? d?ng r?t ít b? nh? và CPU.
 • Theo d?i ch?t l??ng network và ngu?n phát sóng trong th?i gian th?c ?? giúp ng??i xem l?a ch?n kênh phù h?p.
 • Ghi l?i các clip khi xem.
 • Có th? ch?y stream v?i player ?a thích nh? Windows Media Player, RealPlayer, VLC,...
 • H? tr? phát nhi?u kênh khác nhau trên cùng m?t server. Th?ng th??ng có th? ch?y kho?ng 5 -10 kênh trên m?t máy tính.
 • Có th? nhúng Sop Player trong trang web ho?c b?t k? ?ng d?ng ph?n m?m nào ?ó. Nó ho?t ??ng t??ng t? nh? Windows Media Player.
 • Sop Server và Sop Player có th? ch?y trên c? Windows và Linux.
 • Là ph?n m?m mi?n phí, kh?ng ch?a adware hay spyware.

Các b?n h?y t?i Sopcast mi?n phí ?? th??ng th?c các tr?n ??u bóng bá ??nh cao c?a nh?ng gi?i v? ??ch hàng ??u Chau ?u, v?n r?t quen thu?c và h?p d?n v?i chúng ta.

Tính n?ng thay ??i trong Sopcast m?i nh?t

 • C?i thi?n hi?u su?t truy?n d? li?u.
 • B? sung thêm gói ng?n ng? Turkish - Th? Nh? K?
 • C?i thi?n t?c ?? và ch?t l??ng truy?n tín hi?u TV, video... do v?y các b?n xem bóng ?á tr?c tuy?n s? nhanh h?n, ít b? gi?t, lag h?n so v?i tr??c kia.
 • S?a l?i b?n sopcast client hay b? crash khi ng??i dùng m? các kênh m? hóa acc.
 • S?a m?t s? l?i nh? c?a phiên b?n tr??c ?ó.

SopCast giúp t?i ?u hóa kh? n?ng truy?n t?i d? li?u gi?a các server, qua ?ó các channel s? ?? b? gi?t, lag h?n so v?i tr??c.

Tính n?ng chính c?a ph?n m?m Sopcast

 • Gi?m th?i gian Load ??i v?i các channel H.264.
 • B? sung thêm gói ng?n ng? h? tr?: Hà LanHàn Qu?c.
 • S?a l?i kh?ng xem ???c ? ch? ?? Full Screen trên màn hình th? 2.
 • Có kh? n?ng s?p x?p l?ch record khi 1 channel nào ?ó ?ang offline.
 • Nang cao ch?t l??ng truy?n t?i d? li?u.
 • S?a l?i kênh kh?ng t? ??ng ch?y khi kích ho?t ch?c n?ng ??ng nh?p t? ??ng.
Giao di?n c?a SopCast khi xem tivi, xem bóng ?á tr?c tuy?n
Giao di?n c?a SopCast khi xem tivi, xem bóng ?á tr?c tuy?n

Kinh nghi?m ch?n link Sopcast ?? xem ?á bóng tr?c tuy?n

 • B?n c?n ch?n link nào có th?ng s? t?c ?? Bitrate cao (> 650 kbps) ?? xem v?i hình ?nh r? nét.
 • Chú y thêm ?ánh giá c?a ng??i dùng (Signal strength / Your rating) ?? tham kh?o, ch?n link nào ???c ?ánh giá "càng nhi?u sao càng t?t".
 • V?i nh?ng kênh có th?ng s? bitrate >1000 Kbps s? cho b?n hình ?nh r?t ??p và th??ng là nh?ng kênh có ch?t l??ng hình ?nh chu?n HD (16:9), tuy nhiên n?u ???ng truy?n Internet b?n ?ang s? d?ng t?c ?? ch?m (m?ng l?m, nhi?u ng??i dùng chung,...) thì r?t khó xem ???c nh?ng kênh này và th??ng b? ??ng hình khi xem. Vì th? v?i ???ng truy?n Internet ch?m thì b?n nên ch?n kênh có bitrate kho?ng 500-900 kpbs ?? có th? xem v?i hình ?nh ch?t l??ng khá và kh?ng b? ??ng hình.
 • M?t vài tr??ng h?p ??c bi?t: Có nh?ng kênh bitrate >1550 kbps (kênh NAVIP HD c?a Nga) nh?ng l?i d? k?t n?i h?n nh?ng kênh 1000 kbps hay 1200 kbps c?a Romania và ch?t l??ng hình ?nh r?t cao, tín hi?u ?n ??nh.

H??ng d?n cài ??t và s? d?ng SopCast trên máy tính

Tr??c tiên, các b?n h?y t?i SopCast phiên b?n m?i nh?t v? máy tính. Gi?i nén và ch?y file Setup-SopCast-3.9.6-2014-12-12.exe (d?y ky t? x là s? hi?u verion-num-build-time).

Sau khi hoàn t?t quá trình cài ??t, giao di?n chính c?a SopCast khi kh?i ??ng s? nh? sau:

??ng nh?p b?ng tài kho?n trên SopCast
??ng nh?p b?ng tài kho?n trên SopCast

Xổ số namVà d??i ?ay là giao di?n chính c?a SopCast sau khi ??ng nh?p thành c?ng:

?

Xổ số namPh?n còn l?i c?a các b?n h?t s?c ??n gi?n, ch? c?n l?a ch?n channel và link Sopcast c?n xem r?i kích ?úp ?? b?t ??u:

Xem bóng ?á b?ng Link Sopcast trên Windows v?i ch?t l??ng t?t
Xem bóng ?á b?ng Link Sopcast trên Windows v?i ch?t l??ng t?t

L?u y: ch? s? tín hi?u ch? c?n ??t m?c trên 80 là ?? có th? xem bình th??ng (nh? ví d? ? ?ay là 100).

?ánh giá v? Sopcast - ?ng d?ng xem bóng ?á tr?c tuy?n

Trong tình c?nh m?ng Internet ?ang d?n ph? bi?n, nh?ng kh?ng ph?i ai c?ng có ?i?u ki?n s? h?u ??u thu K+ thì vi?c xem ?á bóng tr?c tuy?n qua Sopcast càng tr? nên ??n gi?n và d? dàng h?n bao gi? h?t. Sopcast có th? ch?y trên nhi?u phiên b?n Windows khác nhau (t? Windows XP ??n Windows 8).

?u ?i?m:

 • Dung l??ng file khá g?n nh? (ch?a ??n 10MB), quá trình cài ??t ??n gi?n, kh?ng ph?c t?p.
 • Ch??ng trình ch?y ?n ??nh.
 • Kh?ng b?t bu?c ng??i dùng ??ng ky tài kho?n.

Nh??c ?i?m:

 • Khó tìm link sopcast c?a các tr?n ?á bóng
 • Kh?ng có ph? ??, thuy?t minh ti?ng Vi?t (vì là các kênh phát t? n??c ngoài)
Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Tìm thêm: SopCast

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo