Strike Force Heroes 2 Game anh hùng chi?n lo?n 2

 • ?ánh giá:
  4,1 ★ 40 ??
 • Phát hành:
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 208,1 KB
 • L??t xem: 25.659
 • L??t t?i: 23.349
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows XP/Vista/7/8
Gi?i thi?u

Strike Force Heroes 2 là t?a game b?n súng 2D h?p d?n cho PC. Trong ph?n này, ng??i ch?i s? ti?p t?c làm m?t tay súng c? kh?i chi?n ??u ch?ng l?i nh?ng k? x?u t?n c?ng c?n c? ngoài v? tr?.

Ch?i game Strike Force Heroes 2 tr?c tuy?n t?i GameVui

Sau khi ?ánh ?u?i ???c nh?ng k? t?n c?ng ra kh?i trung tam nghiên c?u trong Strike Force Heroes 1, b?n ?? xay d?ng m?t tr?m kh?ng gian ngoài v? tr?. L?n này, b?n kh?ng b? trên nh?ng phi thuy?n ?? b? và t?n c?ng phi hành ?oàn và nh?ng ng??i trong c?n c?.

Nhi?m v? chính là tiêu di?t k? thù, b?o v? c?n c? và nang c?p trang b? cùng k? n?ng c?a b?n. ?ay là m?t game flash thu?c th? lo?i b?n súng r?t ???c các game th? yêu thích.

Strike Force Heroes 2

B?n có th? ch?n 1 trong 5 l?p nhan v?t bao g?m: Engineer (K? s?), Mercenary (Lính ?ánh thuê), General (T??ng quan), Juggernaut (Ng??i kh?ng l?), Sniper (Tay b?n t?a). M?i l?p nhan v?t s? có v? khí riêng, m?c kinh nghi?m và s? ti?n khác nhau. Ng??i ch?i có th? nang c?p v? khí trong c?a hàng game khi ki?m ???c ?? ti?n.

Xổ số namVào m?c Soldiers ?? ch?n nhan v?t, màu áo và bi?t thêm v? tình tr?ng s?c kh?e, s?c m?nh...c?a nhan v?t. Trong m?c này, ng??i ch?i c?ng có th? ch?n v? khí và ??c thêm tính n?ng c? th? c?a chúng.

N?u mu?n t?p luy?n tr??c, b?n có th? ch?i trong ph?n Tutorial. H?y t?i Strike Force Heroes 2 ?? tham chi?n và th? hi?n b?n l?nh c?a m?t ng??i lính tài ba, gan d?.

Strike Force Heroes 2

Cách ch?i và ?i?u khi?n:

 • A, S, D và W ho?c các phím m?i tên ?? di chuy?n
 • R: N?p ??n
 • Q ho?c Shift: ??i v? khí
 • P ho?c Esc: T?m d?ng
 • Space: Nh?y
 • Chu?t trái ?? b?n

??c ?i?m chính c?a game Strike Force Heroes 2:

 • 5 l?p nhan v?t
 • Có r?t nhi?u huy ch??ng cho b?n chinh ph?c
 • 15 nhi?m v? h?p d?n
 • 3 c?p ?? Insane (d?), Normal (Bình th??ng) và Hard (Khó)
 • Shop nang c?p v? khí, ??n d??c
 • ?? h?o 2D ??p m?t, thi?t k? nhan v?t sinh ??ng

Nguy?n Th??ng

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: Strike Force Heroes

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo