Gi?i thi?u

là m?t trong nh?ng website thu?c TOP hàng ??u Vi?t Nam trong vi?c chia s? và cho phép t?i mi?n phí ph?n m?m, tài li?u, game, ?ng d?ng mobile thu?c các n?n t?ng khác nhau.

Ubuntu

V?i d? li?u lên t?i hàng tr?m nghìn ph?n m?m thu?c các th? lo?i khác nhau nh? ph?n m?m h? th?ng, ph?n m?m v?n phòng, ?? h?a, ch?nh s?a ?nh, game HOT thu?c nhi?u th? lo?i, các tài li?u v?n b?n pháp lu?t, game và ?ng d?ng h?u ích cho m?i n?n t?ng.

Windows Phone

Kh?ng ch? t?i mi?n phí ph?n m?m, game

Ngoài vi?c chia s? ph?n m?m mi?n phí, Download.vn còn cung c?p t?i ng??i dùng các m?o và th? thu?t s? d?ng ph?n m?m, ?ng d?ng và c? các th? thu?t ch?i game.

L?i ích khi t?i file trên motomappr.com


Chúng t?i chia s? hàng tr?m nghìn game và ?ng d?ng ???c l?u trên máy ch? trong n??c l?n qu?c t? giúp t?ng t?c ?? t?i file ngay c? khi m?ng qu?c t? g?p v?n ??.

H?p tác ch?t ch? v?i VirusTotal - c?ng c? quét virus tr?c tuy?n v?i c? s? d? li?u c?a các h?ng AntiVirus l?n - giúp phan tích và ki?m tra k? l??ng t?t c? các t?p tin.

Truy c?p web kh?ng gi?i h?n, t?i file và game mi?n phí kh?ng c?n ??ng ky tài kho?n. Website than thi?n trên m?i thi?t b? giúp b?n tìm ki?m ?ng d?ng, game nhanh chóng.

Download.vn thu?c s? h?u c?a C?ng ty C? ph?n M?ng tr?c tuy?n . ???c ra ??i t? n?m 2006, cho t?i nay ?? có h?n 10 n?m ho?t ??ng và phát tri?n.

Xổ số namM?i th?ng tin trên website ??u ???c cung c?p mi?n phí bao g?m c? vi?c t?i mi?n phí các ph?n m?m, ?ng d?ng, game và tài li?u.

R?t c?m ?n b?n ??c ?? lu?n ?ng h? và ??ng hành cùng chúng t?i. N?u c?n liên h? ?óng góp y ki?n, vui lòng g?i th?ng tin t?i ?ay.

Follow Us