Liên h? v?i chúng t?i

C?ng ty C? ph?n M?ng tr?c tuy?n META

Hà N?i: S? 56, Ph? Duy Tan, D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y

Th?i gian ph?c v?: T? 8h - 17:30h (Th? 2 ??n th? 6); T? 8h - 12h00 (Th? 7)

 

TP HCM: 716 - 718 ?i?n Biên Ph?, Ph??ng 10, Qu?n 10

Xổ số namTh?i gian ph?c v?: T? 8h - 17:30h (Th? 2 ??n th? 6); T? 8h - 12h00 (Th? 7)

 

Hotline: 024 2242 6188

Email: info@meta.vn