H??ng d?n t?i ph?n m?m/game trên motomappr.com

motomappr.comXổ số nam la? di?ch vu? cung ca?p pha?n mê?m tr??c tuyê?n t??t nha?t hiê?n nay. Các pha?n mê?m, game, ??ng du?ng, ta?i liê?u cu?ng nh? ca?c loa?i v?n ba?n, quy pha?m pha?p lua?t kha?c ?ê?u ????c motomappr.com t??ng h??p va? cung ca?p hoa?n toa?n miê?n phi? t??i ng???i du?ng.

Tuy nhiên cu?ng ca?n la?m ro?, b??i motomappr.com chi? gi??ng nh? m??t trung gian, m??t kho l?u tr?? va? gi??i thiê?u toa?n b?? ca?c sa?n pha?m, co?n viê?c sa?n pha?m ?o? ????c cung ca?p miê?n phi?, du?ng th?? hay ma?t phi? thi? la?i la? do nha? sa?n xua?t va? pha?t ha?nh. Ca?c ba?n co? thê? truy ca?p, s?? du?ng va? ta?i ??ng du?ng trên trang b??ng nhiê?u ca?ch kha?c nhau nh? ma?y ti?nh, ?iê?n thoa?i, ma?y ti?nh ba?ng...

Ta?i pha?n mê?m trên motomappr.com b?ng Google Chrome

B???c 1: Ca?c ba?n kh??i cha?y tri?nh duyê?t Chrome trên ma?y ti?nh cu?a mi?nh r??i ??ng nha?p va?o trang chu? cu?a motomappr.com.

B???c 2: Nha?p t?? kho?a la? tên cu?a pha?n mê?m, game hay ??ng du?ng ca?n du?ng va?o thanh ti?m kiê?m r??i Enter.

B???c 3: Click va?o va?o mu?c Ta?i vê? ?ê? la?y game, ??ng du?ng.

B???c 4: Ca?c ba?n co? thê? cho?n phiên ba?n cho mi?nh trong danh sa?ch link ta?i bên d???i, nha?n va?o Download ?ê? b??t ?a?u ta?i vê? ma?y.

B???c 5: C??a s?? Windows xua?t hiê?n, cho?n vi? tri? l?u pha?n mê?m trên ma?y r??i Save la?i.

Trong qua? tri?nh ta?i, ba?n co? thê? tha?y no? ?? trên tri?nh duyê?t ho??c nha?n CTRL + J ?ê? xem viê?c ta?i ?ang diê?n ra t??i ?au.

Google Chrome cho Android

Google Chrome cho iOS

Google Chome

Google Chrome cho Mac

Google Chrome cho Linux

T?i ??ng du?ng trên motomappr.com b??ng C??c C??c

C??c C??c n??i tiê?ng vi? la? m??t tri?nh duyê?t ?a n?ng cu?a ng???i Viê?t Nam, chu?ng ta cu?ng co? thê? s?? du?ng no? ?ê? ta?i ??ng du?ng trên motomappr.com, cu? thê?:

Ca?c ba?n cu?ng chi? ca?n truy ca?p trang, nha?p t?? kho?a ca?n ti?m r??i Enter.

Cho?n Ta?i vê?Xổ số nam t??ng ??ng v??i pha?n mê?m ca?n s?? du?ng (vi? co? nh??ng pha?n mê?m t??ng ??ng nhiê?u hê? ?iê?u ha?nh kha?c nhau, nên ca?n quan sa?t ky? tr???c khi la?y vê?).

Ca?c ba?n cu?ng co? thê? cho?n m??t phiên ba?n ba?t ky?, sau ?o? click va?o biê?u t???ng cu?a Phiên ba?n trên nê?n ta?ng kha?cXổ số nam ?ê? l??a cho?n ba?n ca?n du?ng.

Ti?m click chu??t tra?i va?o Download cu?a link ca?n du?ng.

Khi qua? tri?nh ta?i kê?t thu?c, co? thê? nha?n chu??t tra?i va?o mu?c bên d???i ?ê? ca?i ???t ho??c chu??t pha?i va?o ?o? va? Hiê?n thi? trong th? mu?c.

Sau ?o? click ?u?p chu??t tra?i va?o file Setup / Run ?ê? ca?i pha?n mê?m ma?y ti?nh.

C??c C??c cho Android

C??c C??c cho iOS

C??c C??c

C??c C??c cho Mac

Ta?i game/trò ch?i trên motomappr.com b??ng Firefox

B???c 1: M?? tri?nh duyê?t, truy ca?p trang. T?? giao diê?n chi?nh co? thê? tha?y ra?t nhiê?u loa?i ??ng du?ng, tro? ch?i kha?c nhau, click va?o ?o? ?ê? ti?m pha?n mê?m, game ?ang ca?n.

Ba?n co? thê? ti?m theo thê? loa?i, ho??c xem trong g??i y? bên d???i.

Xổ số namClick tr??c tiê?p va?o m??t game, hay a?nh ?a?i diê?n m??t pha?n mê?m ?ê? ta?i vê?.

Cho?n tiê?p Ta?i vê?Xổ số nam la?n n??a r??i cho?n link ?ê? ca?i (nh? v??i Chrome va? C??c C??c) la? xong.

Nê?u kh?ng tha?y, ba?n cu?ng co? thê? nha?p tr??c tiê?p, chi?nh xa?c tên va?o trong khung Ti?m kiê?m.

Nha?n va?o Save fileXổ số nam ?ê? xa?c nha?n viê?c ta?i.

Click va?o biê?u t???ng mu?i tên quay xu??ng ?ê? m?? file v??a ta?i.

Xổ số namClick ?u?p chu??t tra?i va?o file ?ê? ca?i ???t ho??c m?? ch?i lu?n (game client).

Firefox cho Android

Firefox cho iOS

Firefox cho Windows

Firefox cho Mac

Firefox cho Linux

T?i tài li?u t? motomappr.com trên Opera

Vê? viê?c s?? du?ng ca?c tri?nh duyê?t trên ma?y ti?nh thi? gi??ng nhau, ca?c ba?n la?m t??ng t?? nh? trên, nha?p ?i?a chi? cu?a motomappr.com va?o r??i EnterXổ số nam ?ê? truy ca?p trang.

Cho?n hê? ?iê?u ha?nh se? ca?i ???t va? s?? du?ng pha?n mê?m trên ?o? (Windows, Mac, Android, iOS...) ho??c ti?m kiê?m Ta?i liê?uXổ số nam ca?n du?ng.

Xổ số namDanh mu?c ta?i liê?u ????c hiê?n thi? ngay bên d???i.

Ke?m theo ?o? la? ca?c g??i y? vê? ca?c biê?u ma?u (ho??c game, pha?n mê?m... tu?y va?o danh mu?c ba?n cho?n ?? b???c ?a?u) ????c s?? du?ng nhiê?u nha?t, ???ng top trong tua?n ho??c trong tha?ng.

Cho?n va?o m??t ma?u, m??t pha?n mê?m ca?n du?ng, sau ?o? nha?n Ta?i vê?.

Xổ số namM??t s?? v?n ba?n, ta?i liê?u cho phe?p xem tr???c, ba?n co? thê? s?? du?ng ti?nh n?ng na?y ?ê? kiê?m tra ti?nh chi?nh xa?c.

Opera cho Android

Opera cho iOS

Opera cho Windows

Opera cho Mac

Opera cho Linux

Ta?i ??ng du?ng t? motomappr.com trên ?i?n tho?i

Xổ số namNê?u ?ang s?? du?ng smartphone, ca?c ba?n cu?ng co? thê? s?? du?ng ca?c tri?nh duyê?t web m??c ?i?nh cu?a chu?ng ?ê? truy ca?p va? download pha?n mê?m trên trang chia se? miê?n phi? na?y. Nh? trong ba?i na?y la? tri?nh duyê?t Safari cu?a iOS, v??i ca?c hê? ?iê?u ha?nh di ???ng kha?c, chu?ng ta la?m t??ng t??.

Xổ số namM?? Safari trên ?iê?n thoa?i va? truy ca?p trang.

Cha?m va?o biê?u t???ng ba da?u ga?ch ngangXổ số nam ?ê? xem danh mu?c ho??c nha?p tr??c tiê?p va?o khung ti?m kiê?m.

S?? du?ng g??i y? cu?a trang ho??c nha?p tr??c tiê?p va?o khung ti?m kiê?m ?ê? ti?m cu? thê? h?n.

Cha?m va?o Ta?i vê? va? DownloadXổ số nam trong danh sa?ch link ta?i hiê?n ra sau ?o?.

Xổ số namCu??i cu?ng la? cho?n ca?ch l?u ma? ba?n mu??n.

Xổ số nammotomappr.com kh?ng pha?i trang cung ca?p ca?c pha?n mê?m, game, ta?i liê?u... miê?n phi? duy nha?t. Nh?ng ?ay la? ?i?a chi? ?a?ng tin ca?y vê? cha?t l???ng trong su??t nhiê?u n?m qua cu?a mo?i ng???i. Ca?c sa?n pha?m tr???c khi ????c ??a lên trang chu? ?ê?u ????c que?t virus, kiê?m tra ba?n quyê?n ?a?y ?u?. Trang cu?ng lu?n ca?p nha?t phiên ba?n, update ti?nh n?ng cho nh??ng pha?n mê?m co? s?? ???i m??i.