Chính sách v? quy?n riêng t?

Xổ số nammotomappr.com xem quy?n riêng t? c?a b?n là v?n ?? r?t nghiêm túc. motomappr.com cam k?t b?o v? s? riêng t? c?a b?n và chính sách v? quy?n riêng t? này gi?i thích vi?c thu th?p, s? d?ng và ti?t l? d? li?u c?a chúng t?i.

Chính sách này ?? c?p ??n cách motomappr.com x? ly th?ng tin cá nhan mà motomappr.com thu th?p và nh?n ???c t? b?n.

motomappr.com cung c?p các d?ch v? c?a mình ("D?ch v?") cho b?n tuan theo ?i?u kho?n D?ch v? và Chính sách v? Quy?n riêng t? sau ?ay. Th?nh tho?ng chúng t?i có th? c?p nh?t Chính sách v? Quy?n riêng t? này. B?n có th? xem b?n m?i nh?t c?a Chính sách v? Quy?n riêng t? b?t k? lúc nào t?i ?ay. Vi?c b?n ti?p t?c s? d?ng D?ch v? sau khi có b?t k? thay ??i nào nh? v?y s? c?u thành s? ch?p nh?n Chính sách v? Quy?n riêng t? m?i.

1. Thu th?p và s? d?ng th?ng tin:

Khi b?n ??ng ky tài kho?n motomappr.com, motomappr.com thu th?p th?ng tin cá nhan ch?ng h?n nh? tên ng??i dùng, ??a ch? email, ngày sinh, gi?i tính và b?t k? th?ng tin cá nhan nào khác mà b?n nh?p vào D?ch v?, c?ng nh? hình ?nh ??i di?n tài kho?n c?a b?n.

motomappr.com s? s? d?ng th?ng tin cá nhan c?a b?n nh?m các m?c ?ích nói chung sau ?ay: (i) ?? cung c?p cho b?n D?ch v?; (ii) ?? tr? l?i các cau h?i và y ki?n c?a b?n; (iii) ?? th?ng báo cho b?n th?ng qua email (ho?c các ph??ng th?c ?i?n t? khác) v? D?ch v?; (iv) nh?m các m?c ?ích th?ng kê và (v) m?c ?ích khác ???c nêu r? cho b?n t?i th?i ?i?m thu th?p.

Khi s? d?ng D?ch v?, b?n có th? thi?t l?p th?ng tin cá nhan c?a mình, motomappr.com l?u tr? và thu th?p th?ng tin này ?? motomappr.com có th? cung c?p cho b?n D?ch v? và các tính n?ng cá nhan.

Vui lòng l?u y r?ng n?u b?n nh?p chi ti?t thanh toán vào D?ch v? khi mua các gói (??ng ky) D?ch v?, motomappr.com kh?ng nh?n ho?c l?u tr? th?ng tin thanh toán ?ó, vì th?ng tin ?ó do nhà cung c?p d?ch v? thanh toán c?a chúng t?i ti?p nh?n, l?u tr? và s? d?ng nh?m m?c ?ích hoàn thành giao d?ch mua.

2. L?u tr? th?ng tin cá nhan:

Xổ số namCác th?ng tin cá nhan Thành Viên s? ???c t? ??ng l?u b?o m?t trong b? nh? máy ch? website motomappr.com trong su?t th?i gian là Thành Viên c?a Thành Viên trên motomappr.com và/ho?c ngay khi Thành Viên g?i yêu c?u xóa th?ng tin cá nhan trên website motomappr.com t?i s? ?i?n tho?i ho?c email liên h? c?a Ban Qu?n tr? website motomappr.com

3. Cookie

Cookie là m?t l??ng d? li?u nh?, th??ng bao g?m ky hi?u ??nh danh duy nh?t ?n danh ???c g?i ??n trình duy?t c?a b?n t? các thi?t b? (máy tính ho?c ?i?n tho?i...) c?a b?n và ???c l?u tr? trên thi?t b? c?a b?n. B?n có th? c?u hình trình duy?t c?a mình ?? ch?p nh?n t?t c? cookie, t? ch?i t?t c? cookie ho?c th?ng báo cho b?n khi cookie ???c ??t. N?u b?n mu?n xóa b?t k? cookie nào ?? có trên thi?t b? c?a mình, vui lòng tham kh?o h??ng d?n v? trình duy?t c?a b?n ?? xác ??nh v? trí c?a t?p tin ho?c th? m?c l?u tr? cookie. N?u b?n t? ch?i t?t c? cookie, b?n s? kh?ng th? s? d?ng m?t s? tính n?ng c?a D?ch v?.

motomappr.com cho phép các t? ch?c khác hi?n th? qu?ng cáo ho?c cung c?p d?ch v? trên m?t s? trang web c?a chúng t?i ??t và truy c?p các cookie c?a h? trên thi?t b? c?a b?n. Các t? ch?c khác ph?i s? d?ng cookie tuan theo các chính sách v? quy?n riêng t? c?a chính h?, ch? kh?ng ph?i chính sách này. Nhà qu?ng cáo ho?c các t? ch?c khác kh?ng có quy?n truy c?p các cookie c?a motomappr.com.

4. Ti?t l? th?ng tin cá nhan

Thành Viên ??ng y r?ng, trong tr??ng h?p c?n thi?t, các c? quan/ t? ch?c/cá nhan sau có quy?n ???c ti?p c?n và thu th?p các th?ng tin cá nhan c?a mình, bao g?m: Ban qu?n tr? website motomappr.com; Bên th? ba có d?ch v? tích h?p v?i website motomappr.com; C? quan nhà n??c có th?m quy?n trong tr??ng h?p có yêu c?u theo quy ??nh t?i quy ch? ho?t ??ng.

5. Qu?ng cáo c?a bên th? ba

motomappr.com hi?n th? các qu?ng cáo ???c l?a ch?n trên th?ng tin cá nhan. motomappr.com kh?ng cung c?p b?t k? th?ng tin cá nhan nào cho nhà qu?ng cáo khi b?n t??ng tác v?i ho?c xem qu?ng cáo. Tuy nhiên, b?ng vi?c t??ng tác v?i ho?c xem qu?ng cáo, b?n ch?p thu?n kh? n?ng nhà qu?ng cáo s? gi? ??nh r?ng b?n ?áp ?ng các tiêu chí nh?m m?c tiêu ???c s? d?ng ?? hi?n th? qu?ng cáo. Chúng t?i c?ng có th? qu?ng cáo ??n b?n thay cho m?t ho?c nhi?u bên th? ba, nh?ng trong tr??ng h?p làm nh? v?y chúng t?i s? kh?ng chia s? ??a ch? email c?a b?n ho?c th?ng tin cá nhan khác v?i các bên th? ba ?ó.

6. B?o m?t và An ninh

Xổ số namChúng t?i s? th?c hi?n các bi?n pháp ?? b?o v? d? li?u cá nhan b?ng cách s? d?ng bi?n pháp b?o v? an ninh tiêu chu?n h?p ly, ch?ng m?t mát ho?c tr?m c?p, c?ng nh? truy c?p trái phép, ti?t l?, sao chép, s? d?ng ho?c s?a ??i kh?ng thích h?p.

Xổ số namCh? b?n và chúng t?i m?i có th? nhìn th?y d? li?u cá nhan c?a b?n ???c b?o v? b?ng m?t kh?u và b?ng ph??ng th?c khác theo quy ??nh trong Chính sách v? Quy?n riêng t? này. B?n ??ng y gi? b?o m?t (các) m?t kh?u c?a mình và kh?ng ti?t l? cho b?t k? ng??i nào khác, ho?c ?? cho m?t kh?u b? ti?t l?.

Xổ số nammotomappr.com có bi?n pháp b?o v? tuan th? các quy ??nh ?? b?o v? th?ng tin cá nhan c?a b?n. Tuy nhiên, truy?n t?i d? li?u qua internet kh?ng ???c ??m b?o b?o m?t 100%. Do ?ó, motomappr.com kh?ng th? ??m b?o ho?c cam k?t b?o m?t b?t k? th?ng tin nào mà b?n chuy?n t?i motomappr.com. C? th?, b?ng vi?c truy c?p và s? d?ng D?ch v?, b?n t? ch?u r?i ro và có trách nhi?m h?n ch? quy?n truy c?p vào máy tính c?a b?n và ??m b?o r?ng máy tính c?a b?n kh?ng có t?t c? các lo?i m? ??c h?i, ph?n m?m gián ?i?p, virút, Trojan, v.v. mà có th? theo d?i b?t k? d? li?u b?n nh?p vào D?ch v?, bao g?m ??a ch? email và th?ng tin liên quan ??n thanh toán. Chúng t?i kh?ng ch?u trách nhi?m ??i v?i b?t k? t?n th?t ho?c thi?t h?i nào phát sinh t? vi?c ng??i dùng kh?ng tuan th? theo ph?n này.

Xổ số namTuy nhiên, khi b?n thanh toán cho D?ch v? ph?i tr? ti?n, motomappr.com s? d?ng các nhà cung c?p d?ch v? thanh toán an toàn ?? ??m b?o r?ng kho?n thanh toán c?a b?n ???c an toàn.

7. Các trang web c?a bên th? ba

Xổ số nam Trong tr??ng h?p D?ch v? liên k?t ??n các trang web khác, các trang web khác ?ó kh?ng ho?t ??ng theo Chính sách v? Quy?n riêng t? này. motomappr.com khuy?n ngh? b?n nên ki?m tra các tuyên b? v? quy?n riêng t? ???c ??ng trên các trang web khác ?ó ?? hi?u th? t?c thu th?p, s? d?ng và ti?t l? th?ng tin cá nhan c?a h?.

8. Liên l?c v?i motomappr.com

N?u b?n có b?t k? th?c m?c ho?c ?? xu?t nào liên quan ??n Chính sách v? Quy?n riêng t? c?a chúng t?i, b?n có th? liên l?c v?i motomappr.com qua email theo ??a ch? info@meta.vn.

C?p nh?t ngày 20/06/2018