?i?u kho?n d?ch v?

GI?I THI?U

C?m ?n b?n s? d?ng d?ch v? c?a chúng t?i ("D?ch v?"). ?ay là d?ch v? m?ng x? h?i motomappr.com các ch? ?? c?ng ngh?, khoa h?c và cu?c s?ng, ???c phát tri?n và cung c?p b?i C?ng ty C? ph?n M?ng tr?c tuy?n META. ?? truy c?p các d?ch v? c?a motomappr.com, b?n có th? ph?i ??ng ky tài kho?n. D??i ?ay là các ?i?u kho?n D?ch v? c?a chúng t?i. B?ng vi?c s? d?ng d?ch v? c?a chúng t?i, b?n ?ang ??ng y v?i các ?i?u kho?n này. Vui lòng ??c k? các ?i?u kho?n.

?I?U KHO?N D?CH V?

I. CH?P NH?N CáC ?I?U KHO?N

1. B?ng vi?c truy c?p hay s? d?ng d?ch v? c?a chúng t?i, b?n xác nh?n r?ng b?n ??ng y b? ràng bu?c b?i ?i?u kho?n D?ch v? này. B?n c?ng xác nh?n r?ng b?n ít nh?t 14 tu?i ho?c n?u b?n d??i 14 tu?i, b?n có s? cho phép c?a cha m? ho?c ng??i giám h? h?p pháp, nh?ng ng??i này s? ch?u trách nhi?m v? vi?c tuan th? ?i?u kho?n D?ch v? này c?a b?n.

2. Các ?i?u kho?n này có th? ???c chúng t?i c?p nh?t. B?n có th? xem b?n m?i nh?t c?a ?i?u kho?n D?ch v? b?t k? lúc nào t?i ?ay. Vi?c b?n ti?p t?c s? d?ng D?ch v? sau khi chúng t?i có b?t k? thay ??i trong ?i?u kho?n D?ch v? th? hi?n s? ch?p nh?n ?i?u kho?n D?ch v? m?i c?a b?n.

Xổ số nam3. B?n có th? ch?m d?t vi?c s? d?ng D?ch v? c?a chúng t?i n?u b?n kh?ng ??ng y tuan th? các ?i?u kho?n D?ch v? này ho?c b?t k? ?i?u kho?n D?ch v? nào trong t??ng lai do chúng t?i quy ??nh.

II. TàI KHO?N

D?ch v? cho phép ng??i dùng ("Ng??i dùng") ??ng ky tài kho?n trên D?ch v? ?? t?o và c?p nh?t h? s? tr?c tuy?n trên motomappr.com. M?i ng??i dùng có th? t?o nhi?u tài kho?n khác nhau trên motomappr.com s? d?ng các hình th?c ??ng nh?p th?ng qua Email, s? ?i?n tho?i, Facebook, ho?c Google.

III. ??NG KY

1. ?? truy c?p và s? d?ng d?ch v? ???c cung c?p trên website motomappr.com, Ng??i dùng có th? s? ???c yêu c?u ??ng ky Thành Viên trên website motomappr.com, th?ng tin b?t bu?c c?n ph?i ?i?n vào m?u ??ng ky Thành Viên g?m: H? và tên, ngày sinh, email, s? ?i?n tho?i liên l?c, ??a ch?, ch?ng minh th? nhan dan, h? chi?u ho?c c?n c??c... Thành Viên t? ch?u trách nhi?m v? nh?ng th?ng tin ?? cung c?p, website motomappr.com kh?ng ch?u b?t k? trách nhi?m hay ngh?a v? liên quan ??n th?ng tin ?? cung c?p c?a Thành Viên.

Xổ số nam2. B?n có trách nhi?m duy trì tính b?o m?t c?a m?t kh?u và tài kho?n c?a mình, và hoàn toàn ch?u trách nhi?m cho t?t c? các ho?t ??ng di?n ra c?a tài kho?n ?ó. M?i tài kho?n ph?i ???c s? d?ng riêng và kh?ng ???c chuy?n nh??ng. B?n ??ng y:

2.1. S? d?ng tài kho?n c?a b?n cho cá nhan mình và kh?ng chia s? tài kho?n v?i ng??i khác; và

2.2. Th?ng báo ngay cho chúng t?i b?ng v?n b?n v? vi?c s? d?ng trái phép m?t kh?u ho?c tài kho?n c?a b?n ho?c b?t k? vi ph?m nào khác v? b?o m?t.

2.3. Cung c?p th?ng tin ?úng, chính xác, c?p nh?t và ??y ?? v? b?n than theo h??ng d?n trong m?u ??ng ky D?ch v?; và

Xổ số nam 2.4. Duy trì và c?p nh?t D? li?u ??ng ky ?? ??m b?o r?ng d? li?u ?úng, chính xác, c?p nh?t và ??y ??.

Xổ số nam 3. Tr??ng h?p b?n ch?a ?? 14 tu?i, b?n c?n ???c s? cho phép c?a ng??i giám h? h?p pháp ??ng ky tài kho?n cho b?n.

IV. CHíNH SáCH B?O M?T TH?NG TIN

1. D? li?u ??ng ky và m?t s? th?ng tin khác v? b?n ph?i tuan theo Chính sách v? Quy?n riêng t?Xổ số nam c?a chúng t?i, các ?i?u kho?n c?a chính sách ???c k?t h?p vào các ?i?u kho?n D?ch v? này b?ng cách tham chi?u. Vi?c xác ??nh xem d? li?u cá nhan nào có th? ???c chia s? trên H? s? c?a b?n s? theo y c?a b?n và là trách nhi?m c?a b?n. B?ng cách ??ng ky D?ch v?, b?n ch?p nh?n các ?i?u kho?n c?a ?i?u kho?n D?ch v? này, ??ng th?i, c?ng cho bi?t b?n hi?u và ??ng y v?i vi?c thu th?p, s? d?ng và ti?t l? th?ng tin ???c m? t? trong Chính sách v? Quy?n riêng t? c?a chúng t?i.

Xổ số nam 1. M?t s? ph?n c?a chúng t?i cho phép b?n t?i lên trên d?ch v? c?a chúng t?i bao g?m các th?ng tin trong ph?n Th?ng tin ??ng ky thành viên nh? tên, ?nh ??i di?n, email, s? ?i?n tho?i,… T?t c? các th?ng tin ???c Ng??i dùng ??ng, t?i lên, g?i qua email ho?c qua vi?c ??ng ky mua D?ch v? thu?c quy?n s? h?u và trách trách nhi?m c?a ng??i dùng. motomappr.com kh?ng ki?m soát N?i dung và kh?ng ch?u trách nhi?m cho b?t k? N?i dung nào mà Ng??i dùng t?i lên, ??ng, g?i email, truy?n t?i ho?c làm cho có s?n th?ng qua D?ch v? ??ng th?i kh?ng b?o ??m tính chính xác, nguyên v?n ho?c ch?t l??ng c?a các n?i dung ?ó.

2. B?ng cách mua và/ho?c s? d?ng b?t k? D?ch v? ph?i tr? ti?n nào, b?n c?ng cho bi?t b?n hi?u và ??ng y v?i các ho?t ??ng ???c s? d?ng ?? thu th?p, s? d?ng và ti?t l? th?ng tin liên quan ??n vi?c s? d?ng và/ho?c mua nh? ???c m? t? trong Chính sách v? Quy?n riêng t? c?a chúng t?i.

3. Tr??ng h?p b?n là cá nhan s? d?ng D?ch v? ph?i tr? ti?n (bao g?m c? Thành viên tr? phí) v?i c??ng v? là h?c sinh/sinh viên, nhan viên ho?c bên th? ba khác s? d?ng D?ch v? ph?i tr? ti?n, b?n th?a nh?n và ??ng y r?ng D? li?u ??ng ky c?a b?n bao g?m c? các chi ti?t liên quan ??n vi?c b?n s? d?ng D?ch v? ph?i tr? ti?n s? ???c cung c?p cho c? s? giáo d?c, ch? s? d?ng lao ??ng ho?c b?t k? bên th? ba nào tr? ti?n D?ch v? thay cho b?n, tùy theo t?ng tr??ng h?p.

Xổ số nam4. Tr??ng h?p b?n ?ang truy c?p vào D?ch v? ph?i tr? ti?n v?i vai trò qu?n tr? viên thay m?t cho c? s? giáo d?c, ch? s? d?ng lao ??ng ho?c b?t k? t? ch?c nào khác, b?n th?a nh?n r?ng b?n s? có quy?n truy c?p vào D? li?u ??ng ky c?a Ng??i dùng và các chi ti?t liên quan ??n vi?c s? d?ng D?ch v? ph?i tr? ti?n c?a h? (g?i chung là "D? li?u Ng??i dùng"). B?n ??ng y r?ng b?n s? x? ly D? li?u Ng??i dùng ?ó theo cách b?o m?t tuy?t ??i và phù h?p v?i Chính sách v? Quy?n riêng t? c?a chúng t?i; c? th? là b?n s? gi? b?o m?t và kh?ng chia s? b?t k? D? li?u Ng??i dùng nào v?i nh?ng ng??i dùng khác ho?c các bên th? ba và s? gi?i h?n vi?c s? d?ng D? li?u Ng??i dùng c?a b?n than, ch? s? d?ng cho m?c ?ích duy nh?t là qu?n ly và giám sát vi?c s? d?ng D?ch v? ph?i tr? ti?n c?a Ng??i dùng.

V. N?I DUNG NG??I DùNG Và HàNH VI ??I V?I D?CH V?

1. M?t s? ph?n c?a D?ch v? cho phép b?n t?i lên trên D?ch v? c?a chúng t?i bao g?m các th?ng tin trong ph?n Th?ng tin ??ng ky thành viên nh? tên, ?nh ??i di?n, email, s? ?i?n tho?i,… T?t c? các th?ng tin ???c Ng??i dùng ??ng, t?i lên, g?i qua email ho?c qua vi?c ??ng ky mua D?ch v? thu?c quy?n s? h?u và trách trách nhi?m c?a ng??i dùng. motomappr.com kh?ng ch?u trách nhi?m cho b?t k? N?i dung nào mà Ng??i dùng t?i lên, ??ng, g?i email, truy?n t?i ho?c làm cho có s?n th?ng qua D?ch v? ??ng th?i kh?ng b?o ??m tính chính xác, nguyên v?n ho?c ch?t l??ng c?a các n?i dung ?ó.

Xổ số nam2. B?n ch?p thu?n r?ng motomappr.com kh?ng giám sát N?i dung Ng??i dùng, nh?ng motomappr.com s? có quy?n (nh?ng kh?ng ph?i là ngh?a v?) t? ch?i, di chuy?n ho?c xóa b?t k? N?i dung Ng??i dùng nào mà vi ph?m các ?i?u kho?n D?ch v? ho?c (theo y ki?n c?a motomappr.com) là kh?ng h?p l?.

4. motomappr.com kh?ng tuyên b? quy?n s? h?u N?i dung Ng??i dùng. B?ng vi?c g?i N?i dung Ng??i dùng t?i D?ch v?, b?n c?p cho motomappr.com gi?y phép trên toàn th? gi?i, kh?ng có phí b?n quy?n và ??c quy?n ?? tái t?o, ch?nh s?a và xu?t b?n N?i dung Ng??i dùng.

Xổ số nam 5. B?n ??ng y s? d?ng D?ch v? m?t cách c?n tr?ng, thích h?p và h?p pháp và ??m b?o r?ng b?n kh?ng vi ph?m lu?t pháp hi?n hành c?a qu?c gia ho?c qu?c t? ho?c b?t k? quy?n nào c?a các bên th? ba (bao g?m c? th??ng hi?u, bí m?t th??ng m?i, b?n quy?n ho?c quy?n s? h?u khác). ??c bi?t, b?n ??ng y kh?ng s? d?ng D?ch v? ??:

5.1. T?i lên, ??ng, bình lu?n, g?i email, truy?n ho?c cung c?p b?t k? N?i dung Ng??i dùng trái pháp lu?t, gay h?i, ?e d?a, l?m d?ng, qu?y r?i, ph? báng, có liên quan ??n chính tr?, t?n giáo, có n?i dung th? t?c, khiêu dam, b?i nh?, xam ph?m quy?n riêng t? c?a ng??i khác, c?m h?n ho?c phan bi?t ch?ng t?c, dan t?c ho?c gay khó ch?u;

Xổ số nam 5.2. Gay h?i cho tr? v? thành niên b?ng b?t k? cách nào;

Xổ số nam 5.3. M?o danh b?t k? cá nhan ho?c t? ch?c, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n, cán b?, ng??i h??ng d?n ho?c ch? c?a motomappr.com, ho?c nói sai hay xuyên t?c quan h? c?a b?n v?i b?t k? cá nhan ho?c t? ch?c nào;

Xổ số nam 5.4. S? d?ng D?ch v? làm d?ch v? chuy?n ti?p ??n m?t trang web khác;

Xổ số nam 5.5. Gi? m?o tiêu ?? ho?c s?a ??i n?i dung ???c truy?n qua D?ch v? nh?m che gi?u ngu?n g?c c?a n?i dung ?ó;

5.6. T?i lên, ??ng, g?i email, truy?n ho?c cung c?p b?t k? N?i dung Ng??i dùng nào mà b?n kh?ng có quy?n cung c?p theo b?t k? lu?t ho?c theo các m?i quan h? h?p ??ng ho?c ?y thác (ch?ng h?n nh? th?ng tin n?i b?, th?ng tin ??c quy?n và bí m?t ???c bi?t ??n ho?c ti?t l? nh? m?t ph?n c?a m?i quan h? c?ng vi?c);

5.7. T?i lên, ??ng, g?i email, truy?n ho?c cung c?p N?i dung Ng??i dùng vi ph?m Quy?n s? h?u trí tu? (nh? quy ??nh t?i kho?n X), ho?c quy?n b?o m?t c?a b?t k? bên nào;

5.8. T?i lên, ??ng, g?i email, truy?n ho?c cung c?p b?t k? qu?ng cáo kh?ng mong mu?n ho?c kh?ng ???c phép, tài li?u qu?ng bá, "th? rác", ho?c b?t k? hình th?c qu?ng cáo nào khác;

Xổ số nam 5.9. T?i lên, ??ng, g?i email, truy?n ho?c cung c?p b?t k? tài li?u nào ch?a các virút ph?n m?m ho?c m?, t?p tin ho?c ch??ng trình máy tính khác ???c thi?t k? ?? gay c?n tr?, phá h?ng ho?c h?n ch? ch?c n?ng c?a ph?n m?m, ph?n c?ng máy tính hay thi?t b? vi?n th?ng;

Xổ số nam 5.10. Gay c?n tr? ho?c phá r?i D?ch v? ho?c máy ch?, m?ng k?t n?i v?i D?ch v?, ho?c kh?ng tuan th? b?t k? yêu c?u, th? t?c, chính sách ho?c quy ??nh c?a m?ng k?t n?i v?i D?ch v?;

5.11. Qu?y r?i Ng??i dùng khác;

5.12. Thu th?p ho?c l?u tr? d? li?u cá nhan c?a Ng??i dùng khác liên quan t?i các hành vi và ho?t ??ng b? c?m ???c nêu trong các ph?n trên; và/ho?c

5.13. Qu?ng bá các trang web ho?c d?ch v? khác kh?ng liên quan t?i D?ch v? ???c cung c?p b?i motomappr.com.

Xổ số nam 6. B?n th?a nh?n và ??ng y r?ng motomappr.com có th? b?o l?u N?i dung Ng??i dùng và c?ng có th? ti?t l? N?i dung Ng??i dùng theo yêu c?u c?a lu?t pháp ho?c khi tin t??ng m?t cách thi?n chí r?ng vi?c b?o l?u ho?c ti?t l? ?ó là c?n thi?t h?p ly ??: (a) tuan theo quy trình pháp ly; (b) th?c thi các ?i?u kho?n D?ch v? ho?c các ?i?u kho?n v? D?ch v? ph?i tr? ti?n; (c) gi?i quy?t khi?u n?i cho r?ng N?i dung Ng??i dùng vi ph?m các quy?n c?a bên th? ba; ho?c (d) b?o v? quy?n l?i, tài s?n, ho?c s? an toàn cá nhan c?a motomappr.com, Ng??i dùng c?a motomappr.com và c?ng chúng.

VI. N?I DUNG BêN TH? BA Và LIêN K?T T?I WEBSITE C?A BêN TH? BA

Xổ số nam motomappr.com có th? ch?a n?i dung c?a bên th? ba và liên k?t ??n các trang web khác ("Trang web liên k?t"). motomappr.com kh?ng xác nh?n, tài tr?, gi?i thi?u, ho?c ch?p nh?n trách nhi?m v? b?t k? Trang web liên k?t nào. Ngoài ra, Trang web liên k?t kh?ng thu?c s? ki?m soát c?a motomappr.com, và motomappr.com kh?ng ch?u trách nhi?m v? n?i dung ho?c th?c hành v? quy?n riêng t? c?a Trang web liên k?t, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n, các liên k?t ch?a trên Trang web liên k?t ho?c b?t c? thay ??i ho?c c?p nh?t nào ??i v?i Trang web liên k?t.

VII. CH?M D?T

1. B?n ??ng y r?ng motomappr.com có th? ch?m d?t tài kho?n c?a b?n khi motomappr.com có ly do ?? tin r?ng b?n ?? vi ph?m ho?c ?? kh?ng tuan th? ?i?u kho?n D?ch v?. Sau ch?m d?t ?ó, motomappr.com có th? xóa và g? b? b?t k? N?i dung Ng??i dùng nào c?a b?n trong D?ch v?.

2. motomappr.com có toàn quy?n s?a ??i ho?c ng?ng t?m th?i ho?c v?nh vi?n D?ch v? (ho?c b?t k? ph?n nào c?a D?ch v?) b?t c? lúc nào. B?n ??ng y r?ng motomappr.com kh?ng ch?u trách nhi?m v?i b?n ho?c v?i b?t k? bên th? ba nào v? vi?c s?a ??i ho?c ng?ng cung c?p D?ch v? (ngo?i tr? ph?m vi quy ??nh t?i kho?n IV trên ?ay ??i v?i các D?ch v? ph?i tr? phí), tr? khi có tho? thu?n khác gi?a motomappr.com và bên th? ba ?ó.

VIII. QUY?N S? H?U TRí TU?

1. B?n th?a nh?n và ??ng y r?ng t?t c? Quy?n s? h?u trí tu? trong D?ch v?, b?t k? ph?n m?m c?n thi?t ???c s? d?ng liên quan t?i D?ch v?, và t?t c? n?i dung (bao g?m c? v?n b?n, video, am thanh, hình ?nh ho?c tài li?u khác...) ch?a trên D?ch v? ngoài N?i dung Ng??i dùng ("N?i dung") thu?c v? motomappr.com và bên c?p phép c?a motomappr.com.

Xổ số nam 2. B?n ch?p thu?n và cam k?t r?ng kh?ng s? d?ng hay sao chép b?t k? n?i dung nào trên D?ch v? (bao g?m c? v?n b?n, video, am thanh, hình ?nh ho?c tài li?u khác...) mà ch?a ???c phép b?ng v?n b?n.

Xổ số nam 4. B?ng vi?c s? d?ng d?ch v?, b?n cam k?t r?ng:

Xổ số nam 4. 1. Kh?ng truy c?p vào D?ch v? ho?c N?i dung b?ng b?t c? ph??ng ti?n nào ngoài th?ng qua các giao di?n ???c cung c?p b?i motomappr.com ?? s? d?ng trong vi?c truy c?p D?ch v?; ho?c

Xổ số nam 4. 2. Tr? khi ???c cho phép r? ràng b?i motomappr.com ho?c các bên th? ba có liên quan (bao g?m c? các nhà qu?ng cáo bên th? ba), kh?ng ???c s?a ??i, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phan ph?i ho?c t?o ra các tác ph?m d?a trên D?ch v?, toàn b? ho?c m?t ph?n.

IX. LIêN H?

1. H?y liên l?c v?i chúng t?i khi có b?t k? th?c m?c ho?c ?? báo cáo b?t k? hành vi vi ph?m các ?i?u kho?n D?ch v? theo ??a ch? info@meta.vn.

Xổ số nam 2. motomappr.com có th? liên l?c v?i b?n và g?i cho b?n các th?ng báo, bao g?m c? th?ng báo liên quan ??n nh?ng thay ??i trong ?i?u kho?n D?ch v? này, qua email, ?i?n tho?i b?ng cách ??ng ky nh?n th?ng báo.

C?p nh?t ngày 20/06/2018