Sygic: GPS Navigation & Maps for Windows Phone 15.0.4.0 ?ng d?ng GPS và b?n ?? mi?n phí trên Windows Phone

 • ?ánh giá:
  3,7 ★ 7 ??
 • Phát hành:
 • Version: 15.0.4.0
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 42 MB
 • L??t xem: 2.000
 • L??t t?i: 1.875
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows Phone 8.1
Gi?i thi?u

GPS Navigation & Map là ?ng d?ng b?n ?? và ?i?u h??ng chuyên nghi?p s? d?ng ??nh v? toàn c?u trên các thi?t b? Windows Phone. GPS Navigation & Map cho Windows Phone c?a nhà phát hành Sygic ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng ?ng d?ng ?i?u h??ng GPS ngo?i tuy?n m?nh m? nh?t.

V?i GPS Navigation & Map b?n có th? s? d?ng mi?n phí các tính n?ng cao c?p: b?n ?? ngo?i tuy?n TomTom, POIs, ch? d?n l? trình và c?p nh?t b?n ?? mi?n phí. B?n ?? ch?t l??ng cao t? TomTom và các nhà cuung c?p khác ???c l?u tr? trong Windows Phone, máy tính b?ng và th? SD trong thi?t b? c?a b?n ?? s? d?ng mà kh?ng c?n k?t n?i Internet.

T?i ?ng d?ng ??nh v? và b?n ?? GPS Navigation & Map ?? s? d?ng nhi?u tính n?ng cao c?p hoàn toàn mi?n phí nh?: b?n ?? 3D, ch? ???ng b?ng gi?ng nói turn-by-turn, h??ng d?n làn ???ng, c?nh báo gi?i h?n t?c ?? và xem ?i?m giao nhay gi?a các làn ???ng b?ng m?i tên t?i các nút giao th?ng ph?c t?p.

GPS Navigation & Map cho Windows Phone h? tr? mi?n phí t?i nhi?u qu?c gia trong ?ó có Vi?t Nam.

Sygic: GPS Navigation, Maps Sygic: GPS Navigation, Maps Sygic: GPS Navigation, Maps

Các tính n?ng chính c?a GPS Navigation & Maps

 • B?n ?? TomTo ch?t l??ng cao ???c l?u tr? trong thi?t b?
 • Làm vi?c v?i GPS kh?ng c?n thi?t ph?i k?t n?i m?ng Internet
 • ?i?u h??ng b?ng gi?ng nói turn-by-turn chu?n xác
 • Hàng tri?u POIs ???c cài ??t s?n mi?n phí
 • Mi?n phí c?p nh?t b?n ?? và mi?n phí c?p nh?t c? s? d? li?u POI
 • Mi?n phí c?p nh?t t?c ?? máy ?nh
 • Màn hình Head-up (HUD) có s?n trong ?ng d?ng mua hàng.
 • T?p trung vào tuy?n ???ng ???c g?i tên
 • Tìm 3 tuy?n ???ng thay th? ?? l?a ch?n
 • D? dàng kéo và th? ?? ch?nh s?a l? trình
 • Tham chi?u cho nh?ng n?i b?n mu?n ??n
 • Tránh làn ???ng có thu phí t?i qu?c gia c?a b?n
 • Ch? d?n ???ng linh ??ng ?? thay ??i t?i làn ???ng an toàn
 • Xem theo ???ng ng? 3
 • C?nh báo v??t quá t?c ?? cho phép
 • C?nh báo n?i có b?n t?c ??
 • Thành ph? 3D ?? ??nh h??ng d? h?n
 • ?i?u h??ng ?i cho ng??i ?u ?i b? và khám phá
 • ?? h?a t?i ?u cho máy tính b?ng và màn hình HD
 • Tích h?p am thanh qua Bluetooth ho?c cáp
Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: GPS Navigation

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo