Temple Run cho Windows Phone 1.5.3.0 Game ?ánh c?p linh v?t trên Windows Phone

 • ?ánh giá:
  3,7 ★ 222 ??
 • Phát hành:
 • Version: 1.5.3.0
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • L??t xem: 32.340
 • L??t t?i: 31.569
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows Phone 8/8.1/10 Mobile
Gi?i thi?u

Temple Run for Windows Phone là t?a game nh?p vai hành ??ng 3D, trong ?ó ng??i ch?i ph?i v??t qua r?t nhi?u khó kh?n ?? thoát kh?i ng?i m? cùng l? ma qu? hung t?n.

Temple Run for iOS

Temple Run thu?c th? lo?i game ?i c?nh v?i cách ch?i, ?? h?a, c?t truy?n r? ràng, d? gay nghi?n.

Trong game Temple Run, ng??i ch?i s? vào vai m?t anh chàng ?i tìm kho báu và ?? ?n c?p các b?c t??ng b? quy?n r?a c?a ??n th?n, vì v?y các con quái v?t ?? ùa ra và tìm cách gi?t b?n.

Cách ch?i Temple Run trên di ??ng

Và b?n s? b?t ??u ??i phó v?i m?t chu?i r?c r?i x?y ??n. L? ma qu? trong ng?i ??n c? t? t? s?ng l?i và t?n c?ng b?n. Vì v?y b?n bu?c ph?i ch?y th?t nhanh tr??c khi chúng tóm ???c mình và h?y c? g?ng k?t thúc chuy?n phiêu l?u nguy hi?m và v? cùng thú v? này trong vinh quang.

Trong su?t quá trình tr?n thoát kh?i ng?i ??n th?n bí, b?n bu?c ph?i ch?y ?? tìm ???ng s?ng. Trên ???ng ?i, b?n s? ph?i ??i m?t v?i v? vàn ch??ng ng?i v?t, quái v?t, yêu quái... c?ng nh? có th? thu th?p thêm ti?n và v?t th??ng.

Xổ số namTh?c ch?t Temple Run là trò ch?i kh?ng có h?i k?t, ngh?a là ng??i ch?i s? kh?ng bao gi? v? ?ích, m?c tiêu c?a h? ch? là ch?y càng xa càng t?t và ki?m ???c càng nhi?u vàng càng t?t. Trên ???ng ch?y, ng??i ch?i có th? trang b? các v? khí cho mình nh? thu?c tàng hình, nam cham hút vàng hay d??c ch?t t?ng n?ng l??ng. Khi có ?? vàng, b?n có th? nang c?p k? n?ng c?a mình qua ?ó ch?y ???c xa h?n và l?p k? l?c nhi?u ?i?m h?n. L?u y, b?n có th? thay ??i nhan v?t chính trong trò ch?i, nh?ng toàn b? thay ??i ch? là thay ??i v? b? ngoài, m?i k? n?ng, s?c m?nh c?a nhan v?t v?n gi? nguyên, kh?ng h? thay ??i.

Temple Run th? hi?n y t??ng ??c ?áo khi ?òi h?i k? n?ng c?a ng??i ch?i, tính quy?t ?oán, nh?ng th? thách ??y ch?t phiêu l?u và h? th?ng ?? h?a ??p m?t.

C? th?, ?? ch?i ???c Temple Run là m?t v?n ?? h?t s?c khó kh?n, vì game ?òi h?i s? nhanh nh?n, khéo léo và kh? n?ng ?ng bi?n cao. T?c ?? game s? t?ng lên m?t cách chóng m?t và các ch??ng ng?i v?t s? càng lúc càng nhi?u, ?i?u này s? làm cho kh? n?ng phán ?oán và s? chính xác c?a b?n gi?m ?i r?t nhi?u.

Xổ số namTrong Temple Run, nhi?m v? c?a ng??i ch?i là ph?i ch?y, xoay, tr??t, nh?y nhót và tránh ch??ng ng?i v?t ?ang theo sát và ??ng quên hành ??ng ?úng lúc. Ngoài ra, h?y ch?m ch? nh?t ??ng xu và nang c?p nh?ng k? n?ng c?ng nh? mua v?t ph?m nh?m nang cao thành tích qua trò ch?i.

Xổ số namTemple Run s? h?u n?n t?ng ?? h?a ??p và ?n t??ng, l?i ch?i ??n gi?n và sáng t?o, nhi?u m?c ?? khó kh?n và t?c ?? t?ng c??ng cho b?n th? s?c, nhi?u v?t ph?m c?n thi?t ?? tr? giúp b?n, nhi?u nhan v?t c?n m? khóa, h? th?ng ?i?u khi?n h?t s?c tr?c quan, ??n gi?n và sáng t?o.

Tính n?ng chính c?a game Temple Run

 • Cách ch?i h?p d?n, k?ch tính, t?n d?ng t?i ?a ?u th? c?a màn hình c?m ?ng ?a ch?m.
 • ?i?u khi?n b?ng thao tác vu?t ??n gi?n và xoay d? dàng, hi?u ?ng chan th?c.
 • Màn ch?i lu?n m?i, kh?ng b? trùng l?p gay nhàm chán.
 • ?? h?a 3D góc nhìn t? phía sau l?ng v?i ti?t t?u nhanh và h?i h? t?o c?m giác ph?n khích cho ng??i ch?i.
 • H? th?ng nang c?p ?a d?ng và nhi?u nhan v?t ?? m? khóa.
 • Ch?i v?i 7 nhan v?t khác nhau.
 • H? th?ng thành tích (Objectives) ?a d?ng, ?i t? th?p ??n cao r?t ti?n ?? ng??i ch?i ph?n ??u.
 • H? tr? b?ng ?i?m Game Center và h? th?ng v?t th??ng ?? thi ??u v?i b?n bè.
Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: Temple Run

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo