TeraCopy Pro 3.5 C?ng c? sao chép d? li?u siêu t?c

Mua TeraCopy Pro
 • ?ánh giá:
  4,2 ★ 81 ??
 • Phát hành:
 • Version: 3.5
 • S? d?ng: Dùng th?
 • Dung l??ng: 8 MB
 • L??t xem: 308.280
 • L??t t?i: 307.968
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows XP/Vista/7/8/10
Gi?i thi?u
TeraCopy 3.5 là m?t c?ng c? ???c thi?t k? ?? copy và di chuy?n file v?i m?t t?c ?? cao nh?t mà thi?t b? b?n có th? ch?u ??ng ???c, kh?ng ch? th? nó còn có nhi?u tính n?ng khác. Phiên b?n TeraCopy Pro mang ??n cho ng??i dùng nhi?u tính n?ng cao c?p khác.

Tính n?ng cao c?p trên phiên b?n TeraCopy Pro

 • Cho phép sao chép, di chuy?n th? m?c yêu thích.
 • L?u báo cáo d??i d?ng file HTML và CSV.
 • Ch?n file cùng th? m?c/ph?n m? r?ng.
 • G? b? file ?? ch?n t? danh sách x?p hàng ch? copy.
 • 1 s? tính n?ng s? ???c c?p nh?t trong phiên b?n sau.

Tính n?ng chính c?a TeraCopy

 • Copy file nhanh h?n tính n?ng copy c?a Windows vì kh?ng c?n "kh?o sát" file tr??c khi copy.
 • T?m d?ng và ti?p t?c: Giúp b?n t?m d?ng vi?c copy file ?ang copy dang d? vì m?t lí do nào ?ó.
 • B? qua file b? l?i nh?ng file kh?ng cho ??c ho?c ??c kh?ng ???c thì TeraCopy s? b? qua và ti?p t?c copy nh?ng file khác.
 • File list: TeraCopy s? t?o m?t list trong quá trình copy ?? b?n có th? quan sát và ?i?u khi?n vi?c copy d? h?n.
 • Menu chu?t ph?i: M?t ch?c n?ng r?t thu?n ti?n cho b?n.
 • H? tr? Unicode 100%: copy nh?ng file có d?u ti?ng Vi?t hoàn toàn d? dàng.

?i?m khác bi?t gi?a TeraCopy và TeraCopy Pro

Tính n?ng TeraCopy TeraCopy Pro
Xác minh file sau khi sao chép d?u tích d?u tích
Gi? nguyên timestamp d?u tích d?u tích
Sao chép t?p tin ?? khóa d?u tích d?u tích
Tích h?p Windows Explorer d?u tích d?u tích
Ch?y m?t script shell khi hoàn thành chuy?n ??i d?u tích d?u tích
T?o và xác minh file checksum d?u tích d?u tích
Xóa file an toàn d?u tích d?u tích
S? d?ng trong m?i tr??ng th??ng m?i ? d?u tích
Ch?nh s?a danh sách t?p tin ? d?u tích
Qu?n ly th? m?c yêu thích ? d?u tích
Xu?t báo cáo d??i d?ng HTML và CSV ? d?u tích
Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm
Tìm thêm: TeraCopy

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo