Terraria cho Android 1.4.0.5.1 Game phiêu l?u xay d?ng th? gi?i gi?ng Minecraft

 • ?ánh giá:
  3,8 ★ 4 ??
 • Phát hành:
 • Version: 1.4.0.5.1
 • S? d?ng: Tính phí
 • Dung l??ng: 160 MB
 • L??t xem: 1.095
 • L??t t?i: 941
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Android 4.4 tr? lên
Gi?i thi?u

?ào, chi?n ??u, phiêu l?u khám phá, xay d?ng và sinh t?n trong th? gi?i game?Terraria for Android. M?t th? gi?i m?i s? ???c tái hi?n d??i ngón tay c?a b?n, n?i chúng ta chi?n ??u, s?ng sót, làm giàu và tìm ki?m vinh quang.

Xay d?ng th? gi?i sáng t?o nh? Minecraft trong Terraria Mobile
Xay d?ng th? gi?i sáng t?o nh? Minecraft trong Terraria Mobile

Trong Terraria cho Android, m?i th? gi?i ??u ??c ?áo - t? nh?ng hòn ??o n?i trên b?u tr?i cho t?i n?i sau th?m nh?t d??i lòng ??t. Cu?c phiêu l?u t?i t?n cùng c?a trái ??t và chi?n ??u v?i nh?ng loài quái v?t g?p trên ???ng ?i. Terraria Mobile thu?c th? lo?i game phiêu l?u khám phá 2D ph? bi?n d?a trên màn hình c?m ?ng và có nhi?u nét t??ng ??ng v?i bom t?n Minecraft.

Tính n?ng n?i b?t c?a Terraria for Android

 • Ch? ?? nhi?u ng??i ch?i: Ch?i v?i t?i ?a 7 ng??i b?n trên m?ng WiFi n?i b? ho?c online th?ng qua Mobile Terraria Dedicated Server.
 • T?i ?u hóa cho di ??ng v?i h? th?ng ?i?u khi?n tùy ch?nh và giao di?n c?i ti?n.
 • H? tr? Gamepad qua Bluetooth v?i kh? n?ng thi?t l?p nút b?m tùy y.
 • Xay d?ng th? gi?i v?i kích th??c nh?, trung bình ho?c l?n. Tên th? gi?i ???c t?o ng?u nhiên, cho phép dùng World Seed và h?n th? n?a.
 • H?n 400 k? thù ?? chi?n ??u, ?ánh b?i và c??p bóc.
 • H?n 20 biome và mini-biome ?? khám phá - c? trên cao và d??i lòng ??t. T? r?ng r?m cho ??n sa m?c hoang vu, ng?c t?i, th? gi?i ng?m…
 • C?p nh?t h? th?ng ch? t?o v?i nhi?u item m?i.
 • H?n 20 NPC ?? t??ng tác, m?i NPC mang ??n nh?ng l?i ích m?i cho b?n.
 • H? th?ng xay d?ng chuyên sau, d? hi?u và ??y sáng t?o.
Khai thác tài nguyên d??i lòng ??t và dùng nó ?? t?o ra th? gi?i m?i
Khai thác tài nguyên d??i lòng ??t và dùng nó ?? t?o ra th? gi?i m?i

Xổ số namM?t trong nh?ng ?i?u tuy?t v?i nh?t v? game phiêu l?u 2D này trên b?t k? n?n t?ng nào là khi ng??i ch?i b?t ??u th? gi?i m?i, nó ???c xay d?ng ng?u nhiên, v?y nên b?n s? kh?ng bao gi? th?y có s? l?p l?i. B?n ?? n?m gi? t?t c? các y?u t? t??ng t?, nh?ng b?n s? kh?ng bao gi? bi?t ???c s? khác bi?t gi?a các qu?n th? sinh v?t, trong ng?c t?i r?ng l?n ho?c trên hòn ??o n?i là gì? ?i?u này có ngh?a là cách duy nh?t ?? khám phá b?n ?? r?ng l?n là khám phá vùng ??t ho?c tìm ???ng xu?ng ch? sau nh?t.

H??ng d?n ch?i Terraria game

Xổ số nam?? b?t ??u, b?n có th? tùy bi?n giao di?n nhan v?t c?a mình b?ng cách l?a ch?n gi?i tính nam ho?c n?, sau ?ó ch?n màu tóc, m?t, da và qu?n áo. Ti?p ??n, b?n ch? vi?c ??t tên cho nhan v?t c?a mình và ??t tên cho th? gi?i mu?n t?o.

Lúc ban ??u, nhan v?t c?a b?n khá y?u và khi màn ?êm bu?ng xu?ng, zombie và nh?ng loài v?t ph?n di?n khác s? ?i s?n. ?ó chính là ly do t?i sao c?n ph?i ch?t cay ngay l?p t?c ?? xay d?ng ch? trú tr??c khi tr?i t?i. Sau ?ó, b?n còn ph?i xay nhà cho NPC, s? xu?t hi?n sau khi ng??i ch?i v??t qua m?t vài c?t m?c. Tuy nhiên, thay vì ??a ra h??ng d?n t?ng b??c lúc ??u ch?i game, ngu?n h?c cách ch?i Terraria t?t nh?t l?i ? Terraria Wiki. Th?ng th??ng, ?i?u quan tr?ng là ph?i khám phá và khai thác ??i th? ?? t?n d?ng v?t ph?m c?a h?, giúp nhan v?t c?a mình tr? nên m?nh m? h?n, chi?n ??u thu?n l?i h?n v?i nh?ng tên trùm.

Phiêu l?u khám phá các th? gi?i ?a d?ng trong Terraria game
Phiêu l?u khám phá các th? gi?i ?a d?ng trong Terraria game

Xổ số namKhi khám phá và tìm ki?m khoáng s?n và nh?ng v?t ph?m khác, b?n ?? có th? t?o ra h?n 200 v?t khác nhau, t? c?ng c? và v? khó cho nhan v?t s? d?ng cho t?i ?èn chùm và t? sách ?? trang trí cho ng?i nhà. Ki?m tra th? trang h??ng d?n t?o ? Terraria Wiki ?? xem nh?ng gì mình có th? t?o.

H? th?ng ?i?u khi?n game:

?i?u khi?n trên màn hình c?m ?ng ho?t ??ng t?t. ?? di chuy?n nhan v?t c?a mình, có pad control ? phía cu?i bên trái màn hình. B?t k? v?t ph?m nào ???c dùng, dù là thanh g??m hay súng ho?c thanh thu?c n?, ??u ???c kích ho?t b?ng cách ch?m vào phía bên ph?i c?a màn hình. Cho dù là phiên b?n PC c?a trò ch?i, ng??i ch?i s? d?ng mìn b?ng cách ch? con trò chu?t vào m?t kh?i nào ?ó và nh?n, v?i phiên b?n Android b?n ch? vi?c ch?m vào hình kh?i b?ng ngón tay. Sau ?ó, s? có màn hình zoom nh? ?? b?n xem chính xác mình ?ang ?ánh mìn vào kh?i nào.

Xổ số namS? khác bi?t gi?a ?i?n tho?i và máy tính b?ng kh?ng ch? n?m ? kích th??c màn hình. V?i màn hình nh? h?n, ng??i ch?i s? khó có th? nhìn th?y nh?ng gì xung quanh mình gi?ng nh? trên máy tính b?ng.

H?n ch? trong phiên b?n dùng th?:

 • Kh?ng l?u l?i ti?n trình.
 • Ch? h?n ch? trong th? gi?i Tutorial World
Chi?n ??u v?i k? thù nguy hi?m trong m?i th? gi?i
Chi?n ??u v?i k? thù nguy hi?m trong m?i th? gi?i

Nang c?p lên Terraria Full ?? truy c?p:

 • M?i! Ch?i cùng nhi?u ng??i: Game wifi h? tr? t?i 4 ng??i ch?i. Ch?i Terraria v?i b?n bè trên b?t k? thi?t b? di ??ng nào. Cùng phiêu l?u ho?c th? thách h? qua tr?n chi?n tay ??i.
 • H?n 200 th?c ??n tùy bi?n - v? khí, ??n d??c,....
 • H?n 25 lo?i hình kh?i ?? b?n xay d?ng b?t c? ?i?u gì mình t??ng t??ng trong ??u.
 • H?n 75 lo?i quái v?t.5 lo?i quái v?t ch?.
 • R?t nhi?u lo?i m?i tr??ng khám phá.
 • 10+ NPC ?? g?p g? và thu th?p v? nhà.
 • Tìm ki?m và tri?u h?i Exclusive Android Pet!
 • B?ng thành tích và leaderboards Google Play Game Services.

Terraria for Android phiên b?n m?i c?p nh?t

 • Multiplayer: Game wifi h? tr? t?i 4 ng??i ch?i. Ch?i Terraria v?i b?n bè trên b?t k? thi?t b? di ??ng nào.
 • Th? v?t ph?m: Ch?m và th? v?t ph?m trong Inventory Bar ?? v?t chúng ?i.
 • PVP & Teams: Chuy?n sang ch? ?? PvP và l?a ch?n màu cho ??i c?a mình trong menu Pause.
 • R?t nhi?u b?n vá l?i khác.

Lam Le

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: terraria

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo