The Henry Stickmin Collection Series game gi?i ?? Stickmin vui nh?n

  • ?ánh giá:
    5 ★ 8 ??
  • Phát hành:
  • S? d?ng: Tính phí
  • L??t xem: 5.400
  • L??t t?i: 3.298
  • Ngày:
  • Yêu c?u: Windows 7/10
Gi?i thi?u

??n t? nhà phát hành c?a game hành ??ng vui nh?n Among Us, The Henry Stickmin Collection là m?t b? s?u t?p game phiêu l?u gi?i ??Xổ số nam c? ?i?n c?a Newgrounds ???c h?i sinh.

The Henry Stickmin Collection là b? s?u t?p game phiêu l?u gi?i ?? c? ?i?n
The Henry Stickmin Collection là b? s?u t?p game phiêu l?u gi?i ?? c? ?i?n

The Henry Stickmin CollectionXổ số nam bao g?m 6 mini game v?i nhi?u k?t thúc khác nhau. Trong m?i cu?c hành trình, b?n có th? s? d?ng các l?a ch?n nh? D?ch chuy?n t?c th?i ho?c G?i ?i?n cho b?n than Charles ?? nh? tr? giúp. S? l?a ch?n ?úng s? ??a cau chuy?n ti?p t?c, nh?ng l?a ch?n sai s? d?n ??n th?t b?i.

The Henry Stickmin Collection bao g?m 6 mini game v?i nhi?u k?t thúc khác nhau
The Henry Stickmin Collection bao g?m 6 mini game v?i nhi?u k?t thúc khác nhau

Tính n?ng chính c?a game The Henry Stickmin Collection

M?t lo?t các game kinh ?i?n ???c làm l?i

Các trò ch?i Henry Stickmin ?? xu?t hi?n t? lau trên m?ng và nhi?u tính n?ng ?? c?. B?n làm l?i The Henry Stickmin CollectionXổ số nam này s? kh?i ph?c l?i các ph?n game hay nh?t. Breaking the Bank, Escaping the Prison, Stealing the Diamond, Infiltrating the Airship và Fleeing the Complex ??u ?? ???c làm l?i hình n?n và hi?u ?ng am thanh!

Các ph?n game ??u ?? ???c làm l?i hình n?n và hi?u ?ng am thanh
Các ph?n game ??u ?? ???c làm l?i hình n?n và hi?u ?ng am thanh

Trò ch?i m?i

Xổ số namTrò ch?i cu?i cùng trong series game Henry Stickmin là Completing the Mission s? ???c gi?i thi?u trong b? s?u t?p game này. ?ay là m?t trò ch?i hoàn toàn m?i và ch?a t?ng ???c c?ng b? trên m?ng. ?ay là ph?n có quy m? l?n g?p 3 l?n so v?i b?t k? game nào tr??c ?ó trong series.

T?n h??ng nhi?u màn ch?i vui nh?n và gay nghi?n
T?n h??ng nhi?u màn ch?i vui nh?n và gay nghi?n trong Henry Stickmin Collection

T?i The Henry Stickmin Collection ngay v? máy ?? t?n h??ng nh?ng màn ch?i phiêu l?u gi?i ?? c?c vui nh?n và gay nghi?n!

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo