Tình yêu và Tham v?ng t?p 2 Phim truy?n hình gi? vàng M?nh Tr??ng, Nhan Phúc Vinh, Di?m My 9X...

  • ?ánh giá:
    3 ★ 1 ??
  • Phát hành:
  • S? d?ng: Mi?n phí
  • L??t xem: 149
  • L??t t?i: 15
  • Ngày:
Gi?i thi?u

Tình yêu và Tham v?ng là phim tam ly tình c?m s? chi?u trên khung gi? vàng th? 2 và th? 3 thay th? cho Ti?m ?n Dì Gh?. Phim Tình yêu và Tham v?ng xoay quanh cau chuy?n tranh ??u gi?a Minh - T?ng giám ??c t?p ?oàn Hoàng Th? và Phong - T?ng giám ??c ??a ?c Bách H?p. Minh và Phong, ??ng ? 2 ??u chi?n tuy?n, ?? dùng m?i bi?n pháp, th?m chí c? th? ?o?n ?? v??t qua ??i th?.

Minh khi anh ?? l?i kéo ???c hai nhan s? nòng c?t c?a Bách H?p là Linh và Ph??ng v? Hoàng Th?. Tuy nhiên sau ?ó Minh ?? ph?i ??i m?t v?i r?t nhi?u khó kh?n trong v?n ?? nhan s?. Phim ???c l?y y t??ng t? nh?ng b? phim ng?n tình Trung Qu?c nên s? kh?ng th? thi?u ???c cau chuy?n tình yêu l?ng m?n nh?ng c?ng ??y tr?c tr? c?a nh?ng "??i boss" và còn có nhi?u c?nh quay quan tr?ng t?i nh?ng thành ph? ??p b?c nh?t chau ?u nh? Praha, Carlovy Vary.

Trailer phim Tình yêu và Tham v?ng

Th?ng tin thêm phim Tình yêu và Tham v?ng

Th?i l??ng: 45 phút/t?p
Di?n viên: Nhan Phúc Vinh, Di?m My 9x, L? Thanh Huy?n, M?nh Tr??ng, Huy?n Lizzie, NSND Tr?ng Trinh, NSND Minh Hòa, NS?T Tr?n ??c, NS?T Minh Ph??ng
Nhà s?n xu?t: VTV
??o di?n: Bùi Ti?n Huy
N?m phát hành: 23/3/2020

M?t s? Poster, hình ?nh phim Tình yêu và Tham v?ng

L?u y: B?n có th? xem phim này trên các kênh nh? Google Phim (?i?n tho?i Android), Apple TV, iPhone/iPad, Netflix, iflix, FPT Play, Fim+ (FimPlus), ZingTV… và r?t nhi?u ?ng d?ng h? tr? gi?i trí khác. Xem chi ti?t trong các link t?i phim c?a chúng t?i d??i ?ay.

Liên k?t t?i v?

Link Truy c?p chính th?c:

Tham kh?o thêm

0 Bình lu?n
S?p x?p theo