Total Video Converter 3.71 Chuy?n ??i ??nh d?ng video và audio

 • ?ánh giá:
  3,7 ★ 3.591 ??
 • Phát hành:
 • Version: 3.71
 • S? d?ng: Dùng th?
 • Dung l??ng: 15 MB
 • L??t xem: 5.171.505
 • L??t t?i: 5.140.226
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
Gi?i thi?u

Total Video Converter là ph?n m?m convert video và audio ch?t l??ng cao, v?i nhi?u tính n?ng n?i b?t cho phép ng??i dùng chuy?n ??i nhi?u ??nh d?ng video, ch?nh s?a video, trích xu?t video, h? tr? ghi ??a m?t cách d? dàng và nhanh chóng.

T?i Total Video Converter cho Mac t?i ?ay.

Nh? Total Video Converter, mà ng??i dùng có th? chuy?n ??i b?t k? ??nh d?ng video và audio nào ???c chia s? trên Facebook, YouTube sang ??nh d?ng t??ng thích v?i thi?t b? mình ?ang s? d?ng. Ngoài ra, c?ng c? này còn h? tr? t?o slide show ?nh t? nhi?u file image và nh?c v?i h?n 300 hi?u ?ng ?ep m?t.

Tính n?ng m?i trong phiên b?n Total Video Converter m?i nh?t

 • B? sung trình biên t?p video ??n gi?n h? tr? c?t và ghép video nhanh chóng, chính xác.
 • H? tr? download ??nh d?ng Flash cho Windows 7.
 • H? tr? download ??nh d?ng MP4.
 • B? sung b? engine m?i h? tr? ??nh d?ng video Mts, M2TS, avi, rm.
 • H? tr? chuy?n ??i và ghi video sang các ??nh d?ng HD nh?: H.264 TS, Mpeg-2 TS, WMV-HD, MKV-HD, DivX-HD, Divx-HD, MOV-HD, FLV-HD và MP4-HD.
 • Tích h?p vào Context Menu trong Windows Explorer.

Total Video Converter
Download Total Video Converter ?? nhìn th?y giao di?n nh? trên

Xổ số namBên c?nh ?ó, nó còn cung c?p cho b?n nhi?u tùy ch?n khác nhau ?? ?áp ?ng nhu c?u convert video c?a mình. Ch?ng h?n nh?: chuy?n ??i video sang audio, ghi ??a CD/DVD/Blu-ray, t?i video lên web, convert video sang các thi?t b? di ??ng, ch?nh s?a video, t?o trình chi?u ?nh, ghi l?i ho?t ??ng trên màn hình hay trích xu?t audio t? file video, vv.

Do ?ó, h?y dowload Total Video Converter ngay v? máy tính c?a b?n và th?c hi?n quá trình chuy?n ??i ??nh d?ng video m?t cách nhanh chóng và d? dàng. Ch?c ch?n, ?ng d?ng chuy?n ??i video mi?n phí này kh?ng làm b?n th?t v?ng.

Total Video Converter
Download Total Video Converter ?? ??i ?u?i video và audio

Tính n?ng chính c?a Total Video Converter

 • Chuy?n ??i m?i ??nh d?ng video thành file audio, video trên các thi?t b? di ??ng, PDA, PSP, iPod, iPhone, Xbox360, PS3 (mp4, 3gp, xvid, divx mpeg4, amr...).
 • T?o slide show ?nh t? nhi?u file image và nh?c v?i h?n 300 hi?u ?ng tuy?t ??p.
 • Tính t??ng thích và hi?u qu? cao khi import các file video, audio RMVB/RM.
 • Chuy?n ??i nhi?u ??nh d?ng phim sang MPEG, t??ng thích v?i các ??u DVD/SVCD/VCD chu?n.
 • Ghi phim chuy?n ??i ra DVD/SVCD/VCD.
 • Trích xu?t DVD sang các ??nh d?ng phim th?ng d?ng.
 • Trích xu?t am thanh t? nhi?u ??nh d?ng phim và chuy?n ??i m?i ??nh d?ng am thanh (mp3, ac3, ogg, wav, aac).
 • Trích xu?t CD sang m?i ??nh d?ng am thanh tr?c ti?p.
 • H? tr? dòng l?nh.
 • K?t h?p nhi?u t?p tin phim/nh?c vào m?t t?p tin phim duy nh?t.
 • Phan tách hay trích xu?t phim/nh?c.
 • Phan tách phim/nh?c vào m?t t?p tin.
 • Trích xu?t và gi?i m? am thanh FLV Nelly Mosser.

Total Video Converter h? tr? convert t?t c? các ??nh d?ng sau

TVC convert ph?n l?n t?t c? các file Video:

 • Convert t? Real Video Rmvb (.rm,.rmvb)
 • Convert t? MPEG4 (.mp4)
 • Convert t? 3gp (.3gp, 3g2)
 • Convert t? Game Psp (.psp)
 • Convert t? MPEG1 (.mpg, mpeg)
 • Convert t? MPEG2 PS (.mpg, mpeg, vob)
 • Convert t? MPEG2 TS (DVB Transport Stream)
 • Convert t? DIVX (.divx)
 • Convert t? Ms ASF (.asf, .wmv)
 • Convert t? Ms ASF (.asf, .wmv)
 • Convert t? Ms AVI (.avi)
 • Convert t? Mac romedia Flash video FLV (.flv)
 • Convert t? Apple Quicktime (.mov)
 • Convert t? ??nh d?ng FLIC (.fli, .flc)
 • Convert t? Gif Animation (.gif)
 • Convert t? DV (.dv)
 • Convert t? Matroska (.mkv)
 • Convert t? ogm (.ogm)
 • Convert t? Video Formats Dx9 Direct

Convert các ??nh d?ng Audio:

 • Convert t? CD audio (.cda)
 • Convert t? MPEG audio (.mp3, mp2)
 • Convert t? Ms WAV (.wav)
 • Convert t? Ms WMA (.wma)
 • Convert t? Real Audio (.ra)
 • Convert t? OGG (.ogg)
 • Convert t? Amr audio (.amr)
 • Convert t? AC3 (.ac3)
 • Convert t? SUN AU format (.au)
 • Convert t? Mac romedia Flash embedded audio (.swf)
 • Convert t? Audio Formats Dx9 Direct show can open

??nh d?ng Video Game:

 • ??nh d?ng c?ng ngh? s? d?ng trong m?t s? game(.4xm)
 • Playstation STR
 • Id RoQ s? d?ng trong Quake III, Jedi Knight 2 và m?t vài game máy tính khác
 • ??nh d?ng dùng trong các trò ch?i máy tính Interplay khác, Interplay MVE
 • ??nh d?ng Multimedia s? d?ng trong game máy tính Origin's Wing Commander III, WC3 Movie
 • S? d?ng nhi?u trong các game console Sega Saturn, Sega FILM/CPK
 • ??nh d?ng Multimedia s? d?ng trong game Westwood Studios, Westwood Studios VQA/AUD
 • S? d?ng trong Quake II, Id Cinematic (.cin)
 • S? d?ng trong Sierra CD-ROM games, Sierra VMD
 • S? d?ng trong Sierra Online games, .sol files
 • Electronic Arts Multimedia, Matroska
 • S? d?ng trong m?t vài game EA; file v?i ph?n m? r?ng d?ng WVE và UV2
 • ??nh d?ng Nullsoft Video (NSV).

H??ng d?n cách convert video v?i ph?n m?m Total Video Converter

B??c 1: Cài ??t và ch?y Total Video Converter

Sau khi cài ??t và kh?i ch?y ch??ng trình Total Video Converter trên máy tính c?a mình, h?y nh?n chu?t vào nút “New TaskXổ số nam” ?? t?o ra tác v? chuy?n ??i m?i.

B??c 2: L?a ch?n video c?n chuy?n ??i và thi?t l?p ??nh d?ng ??u ra

Ti?p theo, l?a ch?n t?p tin video ho?c audio mà mình c?n chuy?n ??i b?ng cách nh?n chu?t vào nút “Look in”. Sau ?ó, ch?n ??nh d?ng ??u ra cho t?p tin video.

Chuy?n ??i video sang thi?t b? di ??ng

? ?ay, b?n có th? l?a ch?n “Pocket PlayerXổ số nam” ?? chuy?n ??i video sang nhi?u thi?t b? khác nhau nh?: PSP, iPhone, iPod, Apple TV, iPad, Zune, Pocket PC, PS3, Nokia, Blackberry, vv.

Ghi video ra ??a

Ho?c, nh?n chu?t vào nút “Convert & BurnXổ số nam” ?? th?c hi?n ghi video ra ??a: DVD, SVCD, VCD, Audio CD, DivX DVD.

Chuy?n ??i ??nh d?ng video

Nh?n nút “Video File” n?u b?n mu?n chuy?n ??i t?p tin c?a mình sang các ??nh d?ng video khác nh?: MP4, MPEG, SWF, TS, WMV, MOV, MKV, ASF, AVI, FLV, 3GP, vv.

Chuy?n ??i video sang audio

Ho?c, l?a ch?n tùy ch?n “Audio FileXổ số nam” khi b?n c?n chuy?n ??i video sang audio. Ch??ng trình cung c?p s?n nhi?u ??nh d?ng am thanh ??u ra khác nhau nh?: AAC, AC3, AMR, AU, FLAC, M4A, MMF, MP2, MP3, OGG, WAV, WMA.

Chuy?n ??i video sang HD & AVCHD

Th?m chí, Total Video Converter còn h? tr? ng??i dùng chuy?n ??i video sang ??nh d?ng HD và AVCHD. H?y b?m nút "AVCHD&HD" và ch??ng trình cung c?p s?n các ??nh d?ng sau: AVCHD Disc, TS Stream, WMV-HD Video, DivX-HD, Xvid-HD, FLV-HD, MOV-HD, MP4-HD, MKV-HD.

T?i video lên web

Ho?c, n?u mu?n upload video lên web thì h?y chuy?n ??i nó sang ??nh d?ng FLV, GIF ho?c SWF b?ng cách nh?n nút “Web”.

Ch?ng h?n ? ?ay, n?u b?n mu?n chuy?n ??i video sang ??nh d?ng video FLV, h?y nh?n Video File và ch?n FLV. Ti?p theo, nh?n “Filter” ?? thêm ph? ??, watermark, vv.

B??c 3: L?a ch?n th? m?c ??u ra và hoàn t?t quá trình convert video

Ti?p theo, thi?t l?p các tùy ch?n ??u ra, ch?ng h?n nh?: t?c ?? bit video, ph? ??. L?u y, sau khi hoàn t?t quá trình chuy?n ??i video và audio, b?n có th? l?u l?i t?p tin ??u ra sang th? m?c m?c ??nh c?a ch??ng trình ?ó là: C:\Program Files\Total Video Converter\Converted\. Ho?c, l?a ch?n m?t th? m?c khác n?u mu?n b?ng cách nh?n nút “Browse

Xổ số namSau khi hoàn t?t t?t c? m?i cài ??t, b?n có th? xem video b?ng trình phát ???c tích h?p s?n trong ch??ng trình ngay ? phía bên ph?i c?a giao di?n.

Cu?i cùng nh?n chu?t vào nút “Convert” ?? b?t ??u quá trình chuy?n ??i video. Sau ?ó, nh?n nút "Open" ?? xem t?p tin ??u ra.

Bé Ngoan

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Tìm thêm: Total Video Converter

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo