Tukoni Game phiêu l?u gi?i ?? d? th??ng

Gi?i thi?u

Tukoni game phiêu l?u gi?i ?? point and click d?a trên lo?t sách t?ng ?o?t gi?i th??ng c?a h?a s? ng??i Ukraina Oksana Bula. Trong game, b?n s? vào vai linh h?n Tukoni có nhi?m v? tìm hi?u khu r?ng, g?p g? nh?ng nhan v?t ??c ?áo, gi?i các cau ?? thú v?, ch? t?o các v?t ph?m m?i và khám phá m?t th? gi?i k? di?u tràn ng?p lòng nhan ái.

Tukoni là game phiêu l?u gi?i ?? c?c d? th??ng
Tukoni là game phiêu l?u gi?i ?? c?c d? th??ng

Tính n?ng chính c?a game Tukoni

Khám phá th? gi?i

Xổ số namKhám phá th? gi?i tuy?t ??p do chính h?a s? ng??i Ukraina Oksana Bula v? b?ng tay, sau ?ó g?p g? các nhan v?t c?c k? d? th??ng!

Gi?i cau ??

Xổ số namGi?i các cau ?? thú v? ?? giúp ?? các loài ??ng v?t trong r?ng và ti?p t?c cu?c hành trình c?a b?n.

Khám phá th? gi?i tuy?t ??p do h?a s? Oksana Bula v? b?ng tay
Khám phá th? gi?i tuy?t ??p do h?a s? Oksana Bula v? b?ng tay

S? tay du l?ch

S? tay c?a b?n chính là cu?n sách h??ng d?n b?n b??c vào th? gi?i TukoniXổ số nam. H?y ??c s? tay th??ng xuyên ?? xem mình ph?i làm gì ti?p theo và tìm các th? ch?ng minh b?n ?? hoàn thành nhi?m v?.

Ch? t?o

Xổ số namK?t h?p các v?t ph?m trong kho c?a b?n ?? t?o ra các item m?i ??c ?áo. Chúng s? giúp ?? b?n r?t nhi?u trong cu?c phiêu l?u này.

Gi?i các cau ?? thú v? ?? giúp ?? các loài ??ng v?t trong r?ng
Gi?i các cau ?? thú v? ?? giúp ?? các loài ??ng v?t trong r?ng

N?u yêu thích Tukoni, b?n có th? khám phá thêm nhi?u trò ch?i phiêu l?u d? th??ng nh?: Papetura, Journey, Glimmer in Mirror, A Monster's Expedition, Sky: Children of the Light,…

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: Tukoni

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo