UniKey 4.3 RC5 Build 200929 B? g? ti?ng Vi?t mi?n phí ph? bi?n nh?t

 • ?ánh giá:
  4,2 ★ 9.547 ??
 • Phát hành:
 • Version: 4.3 RC5 Build 200929
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 498 KB
 • L??t xem: 29.395.001
 • L??t t?i: 28.965.682
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows NT/ME/2000/XP/Server 2003/Vista/Windows7/8/8.1/10
Gi?i thi?u

Unikey là ph?n m?m h? tr? g? ti?ng Vi?t ph? bi?n nh?t hi?n nay t?i Vi?t Nam. Ph?n m?m Unikey mang ??n r?t nhi?u ti?n ích giúp b?n nhanh chóng th?c hi?n các c?ng vi?c liên quan ??n b? g? trong so?n th?o v?n b?n. T?i ?ng d?ng Unikey ?? có cho mình m?t b? g? ?a ch?c n?ng ?n ??nh cho máy tính.

Dù xu?t hi?n sau Vietkey nh?ng Unikey ?? nhanh chóng có ch? ??ng s? 1 trên th? tr??ng. Bên c?nh c?ng c? h? tr? g? ti?ng Vi?t thì Unikey còn giúp b?n chuy?n ??i ki?u ch?, g? t?t, vv. Nh? nh?ng tính n?ng ?u vi?t ?ó mà Unikey ???c xem là ti?n ích th?c s? c?n thi?t ??i v?i ng??i dùng v?n phòng. Download Unikey phiên b?n m?i nh?t v? s? d?ng ?? nh?p ti?ng Vi?t mà kh?ng c?n cài ??t.

Màn hình chính ph?n m?m g? ti?ng Vi?t Unikey
Download Unikey - B? g? Ti?ng Vi?t ph? bi?n nh?t trên Windows, h? tr? g? ti?ng Vi?t có d?u.

T?i ph?n m?m g? ti?ng Vi?t UniKeyXổ số nam hoàn toàn mi?n phí, v?i dung l??ng g?n nh?, s? d?ng ??n gi?n, kh?ng c?n cài ??t - UniKey 4.3 tr? thành m?t trong nh?ng ph?n m?m kh?ng th? thi?u ??i v?i ng??i dùng máy tính, giúp ích r?t nhi?u trong so?n th?o v?n b?n, g? ti?ng Vi?t có d?u, chuy?n ??i font ch?, g? t?t, vi?t ch? hoa, ki?m tra l?i chính t? trong v?n b?n... và r?t nhi?u tính n?ng h?u ích khác.

Unikey ?? ???c ?y ban Qu?c gia v? chu?n ti?ng Vi?t Unicode c?a B? Khoa h?c và C?ng ngh? khuy?n cáo s? d?ng trong các c? quan nhà n??c Vi?t Nam. ??c ?i?m n?i b?t c?a Unikey là ch?y nhanh và có tính ?n ??nh cao, t??ng thích v?i r?t nhi?u ph?n m?m h? tr? Unicode...

motomappr.com ?? test th? và th?y Unikey 4.3 hoàn toàn có th? ch?y tr?n tru trên Windows 10!Tính n?ng chính c?a ph?n m?m g? ti?ng Vi?t Unikey

 • Unikey h? tr? g? ti?ng Vi?t trên Windows (bao g?m c? Windows 32-bit và 64-bit), g? ti?ng vi?t trong các ?ng d?ng V?n phòng nh? Word, Excel... hay th?m chí c? các ?ng d?ng ?? h?a nh? PhotoShop, Corel...
 • V?i Unikey, b?n có th? d? dàng chuy?n ??i font ch? t? VNI sang Unicode hay t? TCVN3 sang Unicode, ??nh ngh?a các phím t?t cho c?m t?, chuy?n ch? t? có d?u sang kh?ng d?u, chuy?n sang ch? hoa ho?c ch? th??ng...
 • Unikey là ?ng d?ng g? ti?ng Vi?t hoàn toàn mi?n phí và kh?ng có qu?ng cáo.
 • ?ng d?ng ch?y g?n nh?, phù h?p v?i m?i c?u hình máy tính.

Màn hình Unikey m? r?ng
B?ng ?i?u khi?n c?a ph?n m?m g? ti?ng Vi?t Unikey khi ch?y trong Windows

V?y h?y t?i Unikey m?i nh?t v? máy tính ?? h? tr? g? ti?ng Vi?t, c?ng c? này cung c?p nhi?u b?ng m? ti?ng Vi?t nh?: Unicode, TCVN3 (ABC), VNI Windows, VIQR, Vietnamese locale CP 1258, Unicode t? h?p, UTP-8 Literal, NCR Decimal, NCR Hex, Unicode Cstring, X UTF-8, VISCII, VPS, BK HCM1, BK HCM2, Vietware X, Vietware F. ??ng th?i, h? tr? 5 ki?u g? khác nhau: Telex, VNI, VIQR, Microsoft và ki?u t? ??nh ngh?a.

Kh?i ch?y Unikey 4.3 RC4 trên Windows 10
Ph?n m?m g? ti?ng Vi?t Unikey có th? ch?y "ngon lành" trên Windows 10

Thay ??i d? th?y nh?t trong phiên b?n Unikey 4.3 RC4 Build 180714 ?ó là các t?p tin th? vi?n DLL và t?p tin ch?y EXE ?? ???c g?p l?i thành m?t file UniKeyNT.exe duy nh?t. Bên c?nh ?ó, l?i thi?u th? vi?n MSVCR120.DLL khi Unikey ch?y trên Windows 8 cùng nhi?u v?n ?? nh? phím t?t chuy?n ch? ?? g? ch?a ?n ??nh, sai ch? hoa - ch? th??ng trong các ?ng d?ng Modern c?ng ?? ???c kh?c ph?c. Trong b?n update Unikey m?i nh?t, tác gi? Ph?m Kim Long có b? sung thêm kh? n?ng hi?n th? th?ng báo khi b?n chuy?n gi?a vi?c g? ti?ng Anh v?i ti?ng Vi?t. Hi?n Unikey 4.3 RC4 ch? m?i ???c phan ph?i d??i d?ng file zip (b?n c?n gi?i nén và ch?y tr?c ti?p ?? dùng).

C?ng nh? m?t s? ph?n m?m khác thì Unikey c?ng tích h?p tính n?ng t? kh?i ??ng cùng Windows ?? m?i khi so?n th?o v?n b?n hay chat trên máy tính, b?n có th? g? ti?ng Vi?t ???c ngay l?p t?c. N?u b?n UniKey b?n ?ang s? d?ng g?p v?n ?? v? tính t??ng thích v?i Windows Vista, h?y nhanh chóng t?i Unikey Vista ?? h? tr? g? ti?ng Vi?t t?t h?n nhé.

Nh?ng thay ??i trong phiên b?n Unikey 4.3 RC4

Tr??c khi ch?y UniKey l?n ??u tiên, b?n h?y . Quá ?ó, ng??i dùng có th? ki?m tra và bi?t ???c ph?n m?m g? ti?ng Vi?t c?a mình có an toàn, chính h?ng kh?ng. ??ng th?i, b?n 4.3 RC4 s?a m?t s? l?i nh? sau ?ay:

 • S?a l?i kh?ng g? ???c trong m?t s? ?ng d?ng (Console, Game, UWP Universal Windows Platform).
 • S?a l?i kh?ng xóa/thay h?t ch? trong Opera (?? s?a l?i này cho Excel, Chrome, Firefox, Edge, IE t? b?n RC3).

L?a ch?n phiên b?n UniKey phù h?p

UniKey 4.3 RC4

 • UniKey 4.3 RC4 32 bit Build 180714 (file Zip). H? tr? Windows 7/8/10 32bit và 64bit.
 • UniKey 4.3 RC4 64 bit Build 180714 (file Zip). H? tr? Windows 7/8/10 64bit.

UniKey 4.3 RC3

 • Unikey 4.3 RC3 32bit Build 180702 (file Zip, kích th??c 384 KB). H? tr? Windows 7/8/10 32bit và 64bit.
 • Unikey 4.3 RC3 64bit Build 180702 (file Zip, kích th??c 450 KB). H? tr? Windows 7/8/10 64bit.

UniKey 4.3 RC1

 • Unikey 4.3 RC1 32bit Build 180623 (file Zip, kích th??c 381 KB). H? tr? Windows 7/8/10 32bit và 64bit.
 • Unikey 4.3 RC1 64bit Build 180623 (file Zip, kích th??c 490 KB). H? tr? Windows 7/8/10 64bit.

UniKey 4.2 RC4

N?u ?ang s? d?ng h? ?i?u hành Windows 8 tr? lên, b?n s? c?n s? d?ng phiên b?n g? UniKey m?i nh?t 4.3 RC1Xổ số nam. N?u ?ang s? d?ng Windows 7 tr? v? tr??c thì UniKey 4.2 RC4 ??i khi ho?t ??ng b? l?i, v?y tr??ng h?p này b?n nên s? d?ng UniKey 4.0 RC2.

 • UniKey 4.2 RC4 32 bit Build 140823 (file ZIP, kích th??c 197 KB). H? tr? Windows 7, 8, 8.1 32-bit/64-bit
 • UniKey 4.2 RC4 64 bit Build 140823 (file ZIP, kích th??c 229 KB). H? tr? Windows 7, 8, 8.1 64-bit

UniKey 4.0 RC2

 • UniKey 4.0 RC2 32 bit Build 091101 (file ZIP, kích th??c 608 KB). H? tr? Windows Windows 2K/XP 32-bit tr? lên.
 • UniKey 4.0 RC2 64 bit Build 091101 (file ZIP, kích th??c 635 KB). H? tr? Windows Windows 2K/XP 64-bit tr? lên.

H??ng d?n cài ??t UniKey trên máy tính Windows


Video h??ng d?n cài ??t Unikey ?? g? ti?ng Vi?t trên máy tính

B??c 1:

 • T?i giao di?n chính h?y nh?n nút T?i v? ?? t?i b? cài ph?n m?m Unikey.

B??c 2:

 • Sau khi t?i v? hoàn t?t h?y dùng ph?n m?m gi?i nén nh? 7-Zip ho?c Winrar ?? gi?i nén.
  Ti?p ?ó nh?n vào file UniKeyNT.exe ?? kh?i ch?y c?ng c? h? tr? g? ti?ng Vi?t Unikey trên máy tính c?a b?n.

Chú y:
N?u sau khi nh?n chu?t ph?i vào file này mà kh?ng th?y m?c gi?i nén (Extract files...) xu?t hi?n, ngh?a là các b?n ch?a cài ??t c?ng c? gi?i nén. Hi?n nay có khá nhi?u c?ng c? gi?i nén hi?u qu? mà l?i hoàn toàn mi?n phí. Các b?n có th? s? d?ng 7-Zip, WinRAR ho?c WinZip...

Cài Unikey 4.3 RC3
Kích chu?t trái vào t?p tin unikey43RC4-xxxx.zip ?? gi?i nén UniKey

B??c 4: Sau khi gi?i nén thành c?ng, chúng ta có hai t?p m?i, là keymap và file ch?y UniKeyXổ số nam v?i bi?u t??ng ? ??u. Click ?úp chu?t trái vào file ?ó.

Unikey 4.3 RC4
Giao di?n ??n gi?n và d? s? d?ng c?a UniKey

V?y là xong! Cho dù b?n kh?ng hi?u bi?t nhi?u l?m v? cách s? d?ng máy tính, nh?ng bài vi?t này c?ng ?? h??ng d?n chi ti?t các b?n cách tair Unikey v? và cài ??t c?ng c? g? ti?ng Vi?t ph? bi?n nh?t này trên máy tính r?i.

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm
Tìm thêm: UniKey

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo