Vietkey 2007 B? g? ti?ng Vi?t g?n nh?

 • ?ánh giá:
  4,1 ★ 2.221 ??
 • Phát hành:
 • Version: 2007
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 570,5 KB
 • L??t xem: 7.860.153
 • L??t t?i: 8.054.572
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows NT/2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1/10
Gi?i thi?u

Vietkey là c?ng c? h? tr? g? ti?ng Vi?t ph? bi?n nh?t hi?n nay cùng v?i Unikey. Ph?n m?m Vietkey s? giúp b?n d? dàng ?ánh máy, so?n th?o v?n b?n b?ng ti?ng Vi?t mà kh?ng phát sinh l?i v? cùng ti?n l?i. T?i ph?n m?m VietkeyXổ số nam ?? s? h?u ngay b? g? ti?ng Vi?t tuy?t v?i này.

Ph?n m?m Vietkey có giao di?n và cách s? d?ng r?t ??n gi?n. Bên c?nh nhi?m v? chính là cung c?p b? g? ti?ng Vi?t cho máy tính thì Vietkey còn mang ??n r?t nhi?u ti?n ích h? tr? giúp vi?c ?ánh máy tr? nên d? dàng.

T?i VietKey 2007 - H? tr? nhi?u ki?u g? khác nhau
T?i VietKey 2007 - H? tr? nhi?u ki?u g? khác nhau

Vietkey h? tr? h?u h?t các b?ng m? và ki?u g? th?ng d?ng nh?t hi?n nay t? TCVN3, Unicode, VNI, ABC... cho t?i ki?u g? Telex, VNI. ??c bi?t Vietkey còn có kh? n?ng giúp ng??i dùng g? v?n b?n nhanh b?ng cách thi?t l?p tr??c các c?m t? vi?t t?t. Vì tính n?ng g?n nh? và d? s? d?ng nên ?ng d?ng g? ti?ng Vi?t VietKey c?ng ???c nhi?u ng??i yêu thích và s? d?ng kh?ng kém UniKey.

V?i ?u ?i?m giao di?n than thi?n, thu?n Vi?t, g?n nh?... VietKey giúp ng??i dùng d? dàng thao tác và s? d?ng mà kh?ng c?n thi?t l?p nhi?u. Ph?n m?m g? ti?ng Vi?t Vietkey mà các b?n ?ang xem là phiên b?n m?i nh?t, phù h?p cho m?i h? ?i?u hành Windows nh? Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server... B?n có th? t?i Vietkey v? máy ?? tr?i nghi?m nh?ng tính n?ng thú v? c?a c?ng c? này.

Quy t?c g? ti?ng Vi?t có d?u trên Vietkey

 • ?? g? các ch? cái ti?ng Vi?t có d?u b?n ph?i g? nguyên am tr??c, sau ?ó g? các d?u thanh, d?u m?, d?u móc sau. Còn d?u (huy?n, s?c, h?i, ng?, n?ng) có th? g? tr?c ti?p ho?c sau nguyên am.
 • Khi g? sai d?u có th? g? ngay d?u khác kh?ng c?n ph?i xoá ch? ?? g? l?i.
 • Tr?ng thái ch? hoa, ch? th??ng ph? thu?c vào tr?ng thái c?a các phím SHIFTCAPS LOCK.

Tính n?ng chính c?a b? g? ti?ng Vi?t Vietkey

H? tr? nh?ng ki?u g? th?ng d?ng:

V?i 2 ki?u g? ti?ng Vi?t ph? th?ng là TELEX và VNI, VietKey có nhi?u c?i ti?n ?? vi?c so?n th?o v?n b?n ti?ng Vi?t thu?n ti?n cho ng??i dùng: L?p d?u, cài ??t các tính n?ng thêm cho các phím Control và BackSpace, t? ??ng phan bi?t ti?ng Anh và ti?ng Vi?t ngay trong lúc ?ang g? giúp cho thao tác g? v?n b?n ti?ng Vi?t nhanh và chính xác h?n.

B? g? ti?ng Vi?t Vietkey
B? g? ti?ng Vi?t Vietkey

?

H? tr? nhi?u b?ng m? ph? bi?n:

Xổ số namVietKey h? tr? nhi?u b?ng m? ti?ng Vi?t, h?u nh? t?t c? các b?ng m? hi?n có trong và ngoài n??c ??u có th? s? d?ng ch??ng trình VietKey ?? g? ti?ng Vi?t: B? m? chu?n 8-bit qu?c gia TCVN /5712, VNI, B? m? 7-Bit VIQR, k? c? b?ng m? Vietnamese CP 1258 c?a Microsoft dùng trên Windows 95 Vietnamese Edition và b?ng m? ti?ng Vi?t IBM CP-01129 do IBM phát tri?n.

?

B? g? ti?ng Vi?t g?n nh?:

VietKey có kích th??c r?t nh? g?n, ch? c?n 2 file VKNT.EXE và VKNTDLL.DLL là ?? ?? ch?y, VietKey chi?m r?t ít b? nh? và resource c?a h? th?ng nên kh?ng làm ?nh h??ng ??n các ch??ng trình khác. Ch? c?n Share 2 file trên, VietKey có th? ch?y t?t trong t?t c? các m?i tr??ng m?ng Novell Netware, Microsoft Network...

C?ng c? g? ti?ng Vi?t mi?n phí
C?ng c? g? ti?ng Vi?t mi?n phí

Kh? n?ng t??ng thích cao:

Xổ số namTrong m?i tr??ng Windows: MS Word, WordPerfect, MS Excel, Access, Foxpro ph?n m?m VietKey có th? nhúng ???c ti?ng Vi?t trong h?u h?t các ?ng d?ng 16-bit và 32-bit. Ngoài ra, VietKey còn h? tr? ch?y ???c trong các ch??ng trình QuarkXpress, Ventura mà ít ch??ng trình g? ti?ng Vi?t nào có th? ch?y ???c.

VietKey có th? ch?y ??ng th?i mà kh?ng gay tr?c tr?c v?i ch??ng trình t? ?i?n EVA (MTD)Xổ số nam c?a c?ng ty L?c Vi?t. Các s?n ph?m c?a Oracle nh? Form Designer, Report Designer h?u nh? ??u g?p l?i v?i các ph?n m?m g? ti?ng Vi?t khác nh?ng l?i kh?ng gay l?i ??i v?i VietKey.

?ánh giá ph?n m?m g? ti?ng Vi?t Vietkey

Vietkey là ph?n m?m g? ti?ng Vi?t n?i ti?ng ???c r?t nhi?u ng??i tin dùng, phiên b?n ng??i dùng tìm ki?m và s? d?ng nhi?u nh?t hi?n nay là Vietkey 2007:

 • Có font ch? .Vn ?i kèm.
 • H? tr? nhi?u ki?u g? th?ng d?ng ? Vi?t Nam.
 • Giao di?n thu?n Vi?t.
 • Hoàn toàn mi?n phí.
Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Tìm thêm: Vietkey

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo