V? Danh Ki?m cho iOS 1.0.1 Game nh?p vai ki?m hi?p cho iPhone

 • ?ánh giá:
  5 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • Version: 1.0.1
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • L??t xem: 50
 • L??t t?i: 06
 • Ngày:
 • Yêu c?u: iOS 9.0 tr? lên
Gi?i thi?u

V? Danh Ki?m cho iPhone là game nh?p vai ki?m hi?p mi?n phí s?p ra m?t trên App Store. Game V? Danh Ki?m cho iOS mang ??y ?? các tính n?ng c? b?n c?a dòng game MMORPG h?a h?n s? mang ??n r?t nhi?u c?m xúc cho các game th?. T?i game V? Danh Ki?m cho iOS ?? b?t ??u gia nh?p th? gi?i giang h? và t?i luy?n b? v? h?c ??nh cao c?a m?n phái b?n ?ang theo ?u?i.

Game nh?p vai V? Danh Ki?m cho iPhone
Game nh?p vai V? Danh Ki?m cho iPhone

Tính n?ng chính c?a game V? Danh Ki?m cho iOS

 • Game ki?m hi?p hoàn m? t? hình ?nh cho t?i l?i ch?i
 • Chi?n tr??ng Chính - Tà ??y khói l?a, tái hi?n ky ?c V? lam m?t th?i
 • Luy?n c?p, farm ?? làm giàu, s?n boss m?i lúc m?i n?i
 • Giao d?ch t? do kh?ng gi?i h?n
 • C?ng thành chi?n r?c l?a lên t?i 500 ng??i
 • PVP 1vs100 c?c h?p d?n gay c?n
 • H? th?ng k? n?ng non-target - Th?a s?c th? hi?n b?n l?nh PK
 • K? ng? giang h? - Hành t?u l??m bí kíp
 • Khinh c?ng hoàn m? - Du ngo?n t? do
 • Kho th?i trang ??c s?c phong phú - H? th?ng thú c??i ?a d?ng
 • K?t ??i h?n ??c - H?nh phúc tr?m n?m

Tính n?ng m?i c?p nh?t c?a V? Danh Ki?m

 • C?u chau v??ng t?a
 • Tr?c l?c qu?n hùng
 • B?o r??ng tr?i ban
 • H? th?ng b?o b?o

Trong game V? Danh Ki?m cho iOS chúng ta s? l?a ch?n gia nh?p 1 trong 3 m?n phái: Thiên V??ng, Nga My và C? M?. M?i m?n phái s? có nh?ng ??c ?i?m c?ng nh? b? v? h?c riêng, tuy nhiên khi train quái hay mu?n h? Boss kh?ng b?n s? c?n ??n s? k?t h?p c?a c? 3 m?n phái trong t? ??i chi?n ??u.

T?ng l?c chi?n cho nhan v?t trong game V? Danh Ki?m cho iPhone
T?ng l?c chi?n cho nhan v?t trong game V? Danh Ki?m cho iPhone

H? th?ng trang b? s? giúp ng??i ch?i nang c?p s?c m?nh cho nhan v?t m?t cách gián ti?p, bên c?nh ?ó kh? n?ng giao d?ch t? do cho phép trao ??i, bu?n bán v?t ph?m gi?a các ng??i ch?i chính là ti?n ?? ?? b?n có ???c nhi?u th? d? dàng h?n. T?i game V? Danh Ki?m cho iOS ?? b?t ??u gia nh?p th? gi?i giang h? thú v? này.

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: Vô Danh Ki?m

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo