Warhammer Combat Cards cho Android 31.2 Game chi?n thu?t th? bài trong v? tr? Warhammer

  • ?ánh giá:
    3 ★ 1 ??
  • Phát hành:
  • Version: 31.2
  • S? d?ng: Mi?n phí
  • Dung l??ng: 72 MB
  • L??t xem: 10
  • Ngày:
  • Yêu c?u: Android 5.0 tr? lên
Gi?i thi?u

Warhammer Combat Cards là m?t game chi?n thu?t ??u th? bài l?y b?i c?nh trong v? tr? Warhammer 40.000Xổ số nam, n?i hai ng??i ch?i có th? ??i ??u trong các tr?n ??u chi?n thu?t thú v? qua Internet. Nh?ng tr??c khi ??n giai ?o?n này, b?n ph?i t?p h?p và tùy ch?nh b? bài c?a mình.

Xay d?ng b? bài m?nh m? c?a riêng b?n và ?em ra chi?n tr??ng Warhammer Combat Cards
Xay d?ng b? bài m?nh m? c?a riêng b?n và ?em ra chi?n tr??ng Warhammer Combat Cards

H? th?ng trò ch?i trong Warhammer Combat Cards khá gi?ng v?i game Citadel Combat Cards c? ?i?n. M?c tiêu trong game là tiêu di?t k? thù Lord of War (L?nh chúa chi?n tranh), nh?ng b?n s? ph?i lo?i b? các tay sai c?a c?a h?n tr??c tiên. May m?n thay, b?n s? có hàng tá th? bài, m?t s? ???c l?y t? Warhammer 40.000 ?? b?n s? d?ng, k?t h?p, t?o ra b? bài chi?n c?a mình.

Các nhan v?t Warhammer huy?n tho?i
Các nhan v?t Warhammer huy?n tho?i

Trong Warhammer Combat Cards, gamer có th? thu th?p các lá bài t? 8 phe phái khác nhau trong v? tr? Warhammer 40.000, bao g?m các nhan v?t kinh ?i?n: M?c b? giáp quy?n n?ng c?a Th?y quan l?c chi?n, tr? thành m?t ng??i lính c?a Astra Militarum và s?n lùng d? giáo trên kh?p Thiên hà ho?c b?o v? Th? gi?i Aeldari... V?i m?i phe, b?n s? tìm th?y h?n 10 th?, m?i th? là duy nh?t v?i các k? n?ng và thu?c tính ??c bi?t c?a riêng mình.

Tham gia clan và tìm th?y nh?ng ??ng minh m?nh m?
Tham gia clan và tìm th?y nh?ng ??ng minh m?nh m?

T?i game Warhammer Combat Cards cho Android

Nói chung, Warhammer Combat Cards là m?t game ??u th? bài v?i l?i ch?i ??n gi?n g?m nh?ng tr?n chi?n nhanh chóng và vui nh?n. Ngoài ra, b?n có th? ??u v?i nh?ng ng??i khác qua Internet ho?c m?t mình ch?ng l?i AI. Và khi giành chi?n th?ng trong các tr?n chi?n, b?n có th? leo lên b?ng x?p h?ng th? gi?i.

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo