Warhammer Combat Cards cho iOS 31.2 Game chi?n thu?t th? bài trong v? tr? Warhammer

 • ?ánh giá:
  3 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • Version: 31.2
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 1,1 GB
 • L??t xem: 05
 • Ngày:
 • Yêu c?u: iOS 10.0 tr? lên
Gi?i thi?u

Cu?c xung ??t v?nh c?u ? Warhammer 40.000 có m?t b??c ngo?t m?i trong Warhammer Combat Cards – m?t trò ch?i chi?n ??u th? bài có Citadel Miniatures mà b?n yêu thích t? v? tr? Warhammer 40,000.

Xay d?ng m?t ??i quan th? bài m?nh m? và ?em ?i chi?n ??u trong Warhammer Combat Cards
Xay d?ng m?t ??i quan th? bài m?nh m? và ?em ?i chi?n ??u trong Warhammer Combat Cards

Xổ số namTrong trò ch?i này, b?n xay d?ng b? bài quan ??i c?a mình và th?ng tr? ??i th? trong các cu?c chi?n th? PvP. Thu th?p và nang c?p th? ?? phù h?p v?i chi?n l??c c?a b?n, c?i thi?n s?c m?nh c?a chúng và m? khóa các ??c ?i?m ??c ?áo.

Ng??i ch?i ???c ch?n t? t?t c? 40.000 phe phái c?a Warhammer: Khoác lên mình b? áo giáp d?ng m?nh c?a Space Marine, tr? thành m?t ng??i lính c?a Astra Militarum ho?c b?o v? ?? ch? Aeldari hay d?n ??u Ork. ?ánh th?c m?i ?e d?a Necron c? ??i nghi?n nát th? gi?i v?i l?c l??ng hùng m?nh c?a Chaos...

Quy?t ??nh chi?n l??c c?a b?n, h?y chu?n b? b? bài và th?ng tr? b?ng x?p h?ng!

Các chi?n d?ch m?i m?i tu?n
Các chi?n d?ch m?i m?i tu?n

Tính n?ng n?i b?t c?a game Warhammer Combat Cards cho Android

 • Chi?n ??u chi?n thu?t: Xay d?ng b? bài c?a b?n và chi?n ??u v?i ng??i khác trong các tr?n ?ánh chi?n thu?t. B?n s? h? g?c tay sai c?a chúng hay ?i th?ng ??n Warlord?
 • T?o b? bài riêng: S? d?ng ?i?m c?a mình ?? xay d?ng m?t ??i quan xung quanh L?nh chúa và thách th?c nh?ng ng??i ch?i khác trong tr?n chi?n theo l??t.
 • S? d?ng các quy t?c ??c bi?t c?a th? c?a b?n và h?p tác v?i các ??ng minh ?? t?o ra chi?n l??c kh?ng ngoan nh?m th?ng tr? chi?n tr??ng.
 • Tham gia các chi?n d?ch d?a trên nh?ng tr?n chi?n Warhammer 40,000 mang tính bi?u t??ng, v??n lên ??u b?ng x?p h?ng và giành l?y vinh quang.
Tham gia clan và phát tri?n liên minh m?nh m?
Tham gia clan và phát tri?n liên minh m?nh m?
 • M?i th? bài ???c thi?t k? ??c ?áo và có l? trình nang c?p riêng.
 • T?ng s?c m?nh v?i t? cách là m?t L?nh chúa ?? m? khóa các th? m?i và ??a các b? bài m?nh vào tr?n chi?n. ?i?u ch?nh chi?n l??c c?a b?n khi b? bài c?a mình phát tri?n h?n.
 • Ch?n phe: Thu th?p các Citadel Miniatures t? m?i ??i quan Warhammer 40,000 – m?i ??i ??u có l?nh chúa c?a riêng h?, các quy t?c ??c bi?t và phong cách chi?n ??u ??c ?áo.
 • T?o b? s?u t?p Citadel Miniatures ???c v? b?i các h?a s? gi?i nh?t th? gi?i.
Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo