WildCraft cho Android Game ??ng v?t sinh t?n trong th? gi?i hoang d?

 • ?ánh giá:
  3 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 14 MB
 • L??t xem: 19
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Android 4.1 tr? lên
Gi?i thi?u

WildCraft là m?t trò ch?i phiêu l?u hành ??ngXổ số nam 3D, nh?ng l?n này b?n kh?ng vào vai m?t anh hùng c? g?ng c?u th? gi?i kh?i s? h?y di?t. Thay vào ?ó, b?n ?i?u khi?n m?t con v?t có m?c tiêu duy nh?t là s?ng sót ?? lau ?? ch?m lo cho gia ?ình nh? c?a mình.

Vào vai m?t ??ng v?t và c? g?ng sinh t?n trong th? gi?i hoang d? c?a game WildCraft
Vào vai m?t ??ng v?t và c? g?ng sinh t?n trong th? gi?i hoang d? c?a game WildCraft

Trong Wild Craft, b?n b?t ??u trong vai m?t con sói, có th? tùy ch?nh nó v?i m?t s? màu s?c và item khác nhau. T?t nhiên, khi ti?n b? trong trò ch?i, ng??i ch?i s? s?m m? khóa thêm các ??ng v?t khác, ch?ng h?n nh? cáo và linh miêu. Nh?ng cho dù ch?n nhan v?t nào ?i ch?ng n?a, chúng ??u có chung m?t cách ?i?u khi?n.

??i ??u v?i nhi?u k? thù khác nhau
??i ??u v?i nhi?u k? thù khác nhau

Trong khi ch?i v?i t? cách là con v?t yêu thích c?a mình, gamer có th? di chuy?n ??n b?t c? ?au trong b?n ?? kh?ng l? c?a trò ch?i. Ch?y, nh?y và t?n c?ng các ??i th? khác. Kh?ng ch? v?y, m?i khi gi?t m?t con thú khác, b?n có th? nh?n ???c ?i?m kinh nghi?m. S? d?ng ?i?m này ?? t?ng c?p cho con v?t c?a mình và c?i thi?n các kh? n?ng c?a nó.

Khám phá th? gi?i 3D chan th?c, r?ng l?n
Khám phá th? gi?i 3D chan th?c, r?ng l?n

Tính n?ng n?i b?t c?a game WildCraft cho Android

 • Ch?n gi?a nhi?u nhan v?t ??ng v?t khác nhau.
 • Tùy ch?nh gia ?ình ??ng v?t c?a b?n, ??ng th?i ch?m sóc và b?o v? h?.
 • Khám phá th? gi?i 3D chan th?c, r?ng l?n.
 • Chi?n ??u v?i k? thù.
 • Game phiêu l?u sinh t?n online.
Tùy ch?nh ??ng v?t c?a b?n
Tùy ch?nh ??ng v?t c?a b?n

Nhìn chung, WildCraft là m?t trò ch?i hành ??ng thú v? và nguyên b?n, khá gi?ng v?i các game nh? The Wolf. B?n có th? tham gia ch? ?? m?t ng??i ch?i ho?c nhi?u ng??i ch?i qua Internet. Trên h?t, game có ?? h?a tuy?t v?i và v? s? tùy ch?n tùy ch?nh giúp t?ng tr?i nghi?m ch?i game.

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: Wild Craft

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo