ZingPlay C? t??ng cho Windows Phone Ch?i game C? t??ng trên Windows Phone
Phát hành b?i Studio ZingPlay
?? t? r?t lau r?i game C? t??ng ?? tr? thành món ?n tinh th?n kh?ng th? thi?u c?a nhi?u ng??i, t?a game này có m?t trên t?t c? các n?n t?ng giúp ng??i dùng có th? ch?i game trên b?t k? thi?t b? nào, ? b?t c? n?i ?au.
23
9.563
Top ?ng d?ng Windows Phone t?i nhi?u nh?t

??? Contra (Pocket PC) 1.0 Game phá ??o Contra

 • Phát hành: Konami
 • N?u b?n ?? t?ng ch?i Contra trên h? máy Nitendo "b?n nút" ch?c kh?ng th? nào quên ???c s? h?p d?n ??n k? l? v?i th? lo?i hành ??ng trong nh?ng n?m ??u c?a th?p niên 80...
 • Windows Phone Version: 1.0.1
 • ?ánh giá: 647
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 514.469

??? Facebook cho Windows Phone Truy c?p Facebook trên Windows Phone

 • Phát hành: Microsoft
 • Facebook for Windows Phone là c?ng c? truy c?p Facebook ti?n ích, t?c ?? cao và mi?n phí cho các thi?t b? Windows Phone.
 • Windows Phone
 • ?ánh giá: 508
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 216.043

??? Perfect365 for Windows Phone 1.5 Ch?nh s?a ?nh chan dung cho Windows Phone

 • Phát hành: ArcSoft
 • Perfect365 for Windows Phone là ?ng d?ng ch?nh s?a ?nh chan dung chuyên nghi?p, ?a ch?c n?ng và hoàn toàn mi?n phí trên các thi?t b? Windows Phone.
 • Windows Phone Version: 1.5.1.45
 • ?ánh giá: 13
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 6.598

??? Viber cho Windows 10 G?i ?i?n tho?i và nh?n tin mi?n phí trên Windows 10

 • Phát hành: Viber Media
 • Viber là m?t ?ng d?ng dành cho các thi?t b? iPhone, Android, Windows Phone, Blackberry và máy tính Windows, Mac, cho phép b?n g?i ?i?n và nh?n tin mi?n phí t?i nh?ng ai dùng Viber.
 • windows
 • ?ánh giá: 361
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 125.924

??? Khu v??n trên may cho Windows Phone Ch?i game n?ng tr?i tr?ng hoa trên Windows Phone

 • Phát hành: VNG Game Studios
 • KHU V??N TRêN M?Y - game n?ng tr?i n?i ti?ng ?? chính th?c có m?t trên mobile cùng thay ??i cách m?ng v? l?i ch?i và ?? h?a, ???c phát tri?n b?i chính ??i ng? t?o nên Khu V??n Trên May Zing Me.
 • Windows Phone
 • ?ánh giá: 229
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 71.327