WinRAR 5.91 Ph?n m?m nén, gi?i nén file RAR, ZIP... hi?u qu?

Mua WinRAR ($29.00)
 • ?ánh giá:
  3,6 ★ 4.511 ??
 • Phát hành:
 • Version: 5.91
 • S? d?ng: Dùng th?
 • Dung l??ng: 2,9 MB
 • L??t xem: 12.070.005
 • L??t t?i: 11.939.251
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8/8.1/10
Gi?i thi?u

WinRAR là ph?n m?m h? tr? nén và gi?i nén file hi?u qu? v?i nhi?u tính n?ng cao c?p. WinRAR 5.91 h? tr? h?u h?t các ??nh d?ng nén ph? bi?n bao g?m: RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, ACE, TAR, GZip, UUE, ISO, BZIP2, Z và 7-Zip, v?i t?c ?? r?t nhanh chóng.

WinRAR v?i ??nh d?ng file nén m?i
T?i WinRAR - ph?n m?m nén và gi?i nén file ph? bi?n

Kh?ng gi?ng nh? các ph?n m?m gi?i nén file th?ng th??ng, WinRAR còn có kh? n?ng ki?m tra, kh?i ph?c và s?a ch?a các file b? l?i trong quá trình nén và gi?i nén. WinRAR cung c?p cho ng??i dùng 2 l?a ch?n ?ó là: WinRAR 32-bit và WinRAR 64-bit. Vì v?y, h?y nhanh tay download WinRARXổ số nam v? máy tính c?a b?n ?? gi?m dung l??ng file c?a mình m?t cách hi?u qu? nhé!

Sau nhi?u n?m “l?n l?n” trên th? tr??ng ph?n m?m, WinRAR ?? tr? thành m?t trong nh?ng ?ng d?ng gi?i nén file h?u ích và ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay.

WinRAR có kh? n?ng thay th? t?t c? các c?ng c? nén khác, nó h? tr? h?u h?t các ??nh d?ng nén, bao g?m: RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, ACE, TAR, GZip, UUE, ISO, BZIP2, Z và 7-Zip. Bên c?nh vi?c gi?i nén, WinRARXổ số nam còn tích h?p tính n?ng l?u tr? ch? v?i m?t cú nh?p chu?t duy nh?t. B?n có th? sao l?u các file, ki?m tra các file l?u tr?, th?m chí có th? quét virus c?a nh?ng file này tr??c khi gi?i nén.

Ngoài, b?n WinRAR chính, ng??i dùng có th? t?i WinRAR BetaXổ số nam ?? tr?i nghi?m tr??c nh?ng tính n?ng m?i nh?t cho ??n khi chúng ???c ??a vào b?n chính th?c.

C?p nh?t winrar 5.61
Ph?n m?m nén và gi?i nén WinRAR

Tính n?ng chính c?a ph?n m?m nén và gi?i nén WinRAR

 • T? l? nén cao trên các file th?c thi, các file có dung l??ng l?n,…
 • S? l??ng l?u tr? các file kh?ng gi?i h?n.
 • H? tr? RAR và ZIP, có th? gi?i nén CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, bz2, JAR, ISO, 7z, Z.
 • H? tr? b?o m?t file NTFS và dòng d? li?u.
 • WinRAR cung c?p m?t giao di?n ?? h?a t??ng tác c?ng nh? giao di?n dòng l?nh.
 • Nang cao t? l? nén lên ??n 10%-50% so v?i các ph??ng pháp khác, ??c bi?t v?i các file dung l??ng nh? g?n h?n.
 • WinRAR cung c?p m?t s? tính n?ng khác nh?: thi?t l?p m?t kh?u, thêm l?u tr? và bình lu?n. Th?m chí nh?ng file b? h?ng c?ng có th? ???c s?a ch?a.
 • Và nhi?u tính n?ng khác n?a.

C?p nh?t WinRAR m?i nh?t

C?p nh?t WinRAR m?i nh?t

WinRAR 5.91

 • Dialog ???c ??t chính gi?a c?a s? WinRAR t??ng t? nh? b?n WinRAR 5.80 và kh?ng còn n?m trong toàn b? màn hình nh? WinRAR 5.90.
 • Khi biên t?p file nén b?ng ph?n m?m bên th? 3, các c?ng c? ?o m? r?ng ???c s? d?ng ?? gi?m xung ??t v?i editor và m? file t?m trong khi b? editor v?n ?ang ho?t ??ng.
 • Tr??ng “Version to extract” trong ??c tính file nén ???c m? t? menu ng? c?nh Windows Explorer, cung c?p thêm th?ng tin v? thu?t toán m? hóa và nén ZIP, ch?ng h?n nh? LZMA hay AES. th?ng tin này ?? có s?n trong l?nh Info c?a WinRAR, nh?ng còn thi?u trong th?ng tin nén khi truy c?p t? Windows Explorer.
 • Lo?i OS host MS DOS và Unix ???c nh?n di?n và n?m trong file nén LZH thu?c l?nh Info. Tr??c ?ay, tr??ng host OS lu?n nh?n di?n là Unknown ??i v?i ??nh d?ng LZH.
 • File ???c t?o b?i editor bên th? 3 và s? d?ng mask “Settings/Viewer/Ignore modifications for” s? kh?ng ???c thêm vào file nén. Tr??c ?ay, WinRAR v?n thêm vào tr??ng h?p này.
 • S?a l?i:
  • Tên file tr?ng hi?n th? bên trong 1 s? file nén Unix LZH.
  • WinRAR kh?ng th? x? ly h?n 999 volume 7z trong 1 set.
  • N?u ng??i dùng h?y th?ng báo qu?n ly tài kho?n sau khi thay ??i tùy ch?n “Integrate WinRAR into shell”, tr?ng thái m?i c?a tùy ch?n này s? hi?n th? trong h?p tho?i Settings, ngay c? khi tr?ng thái th?c t? c?a ph?n tích h?p ?? thay ??i.
  • Kích th??c c?a s? chính quá nh? trong l?n ch?y ??u tiên sau khi d?n d?p d? li?u và kh?ng còn phiên b?n WinRAR tr??c ?ó.
  • WinRAR kh?ng th? ph?n h?i sau khi ch?nh s?a 1 file nén v?i ph?n m?m bên th? 3 trong Windows 10 version 2004.

WinRAR 5.90

 • C?i thi?n t?c ?? nén RAR cho CPU có trên 16 l?i.
 • Ph??ng pháp “Fastest” (t??ng ???ng l?nh -1) có t? l? nén cao h?n cho các lo?i d? li?u nén cao khi t?o file nén RAR5.
 • S? l??ng t?i ?a các lu?ng s? d?ng t?ng t? 32 lên 64. L?nh chuy?n -mt<threads> ch?p nh?n các giá tr? t? 1 t?i 64.
 • Tham s? "Multithreading" trên trang “General” c?a cài ??t WinRAR ???c thay b?ng tr??ng input “Threads”. T?i ?ay, b?n có th? ch?n s? lu?ng CPU mong mu?n. Nó có th? l?y giá tr? t? 1 t?i s? ??n v? CPU logic t?i ?a có s?n.
 • WinRAR hi?n th? kích th??c th? m?c ?? nén ho?c ch?a khi duy?t n?i dung l?u tr?.
 • Thêm tr??ng “Total folders” vào danh sách các tham s? l?u tr? ???c hi?n th? b?ng l?nh “Info” c?a WinRAR. Thêm cùng tr??ng vào trang "Archive" trong thu?c tính l?u tr? ? Windows Explorer.
 • Windows bao g?m thanh ti?n trình và nút Cancel ???c hi?n th? n?u ??c n?i dung l?u tr? t?n nhi?u th?i gian.
 • C?a s? ti?n trình l?u tr? và trích xu?t ? m?t s? l?nh khác có th? ch?nh l?i kích th??c.
 • C?i thi?n hi?u su?t “Repair” cho các l?u tr? RAR5 v?i b?n ghi ph?c h?i và kh?ng chuy?n d? li?u.
 • S?a l?i & c?i ti?n khác.
Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm
Tìm thêm: WinRAR

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo