WinRAR (64-bit) 5.91 Nén và gi?i nén file RAR, ZIP... hi?u qu?

Mua v?i giá $29
 • ?ánh giá:
  4 ★ 175 ??
 • Phát hành:
 • Version: 5.91
 • S? d?ng: Dùng th?
 • Dung l??ng: 3,1 MB
 • L??t xem: 1.181.862
 • L??t t?i: 1.074.590
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8/8.1/10
Gi?i thi?u

WinRAR 5.91 là ph?n m?m nén d? li?u và gi?i nén d? li?u hàng ??u trên máy tính. WinRARXổ số nam ho?t ??ng nh? 1 trình qu?n ly file m?nh m?, cho phép sao l?u d? li?u và gi?m kích c? file ?ính kèm Email, gi?i nén RAR, ZIP và nhi?u file ???c t?i v? t? m?ng Internet.

C?p nh?t WinRAR 64-bit m?i nh?t

WinRAR 64-bit 5.91

 • Dialog ???c ??t chính gi?a c?a s? WinRAR t??ng t? nh? b?n WinRAR 5.80 và kh?ng còn n?m trong toàn b? màn hình nh? WinRAR 5.90.
 • Khi biên t?p file nén b?ng ph?n m?m bên th? 3, các c?ng c? ?o m? r?ng ???c s? d?ng ?? gi?m xung ??t v?i editor và m? file t?m trong khi b? editor v?n ?ang ho?t ??ng.
 • Tr??ng “Version to extract” trong ??c tính file nén ???c m? t? menu ng? c?nh Windows Explorer, cung c?p thêm th?ng tin v? thu?t toán m? hóa và nén ZIP, ch?ng h?n nh? LZMA hay AES. th?ng tin này ?? có s?n trong l?nh Info c?a WinRAR, nh?ng còn thi?u trong th?ng tin nén khi truy c?p t? Windows Explorer.
 • Lo?i OS host MS DOS và Unix ???c nh?n di?n và n?m trong file nén LZH thu?c l?nh Info. Tr??c ?ay, tr??ng host OS lu?n nh?n di?n là Unknown ??i v?i ??nh d?ng LZH.
 • File ???c t?o b?i editor bên th? 3 và s? d?ng mask “Settings/Viewer/Ignore modifications for” s? kh?ng ???c thêm vào file nén. Tr??c ?ay, WinRAR v?n thêm vào tr??ng h?p này.
 • S?a l?i:
  • Tên file tr?ng hi?n th? bên trong 1 s? file nén Unix LZH.
  • WinRAR kh?ng th? x? ly h?n 999 volume 7z trong 1 set.
  • N?u ng??i dùng h?y th?ng báo qu?n ly tài kho?n sau khi thay ??i tùy ch?n “Integrate WinRAR into shell”, tr?ng thái m?i c?a tùy ch?n này s? hi?n th? trong h?p tho?i Settings, ngay c? khi tr?ng thái th?c t? c?a ph?n tích h?p ?? thay ??i.
  • Kích th??c c?a s? chính quá nh? trong l?n ch?y ??u tiên sau khi d?n d?p d? li?u và kh?ng còn phiên b?n WinRAR tr??c ?ó.
  • WinRAR kh?ng th? ph?n h?i sau khi ch?nh s?a 1 file nén v?i ph?n m?m bên th? 3 trong Windows 10 version 2004.

WinRAR 5.50

 • WinRAR và dòng l?nh RAR s? d?ng ??nh d?ng RAR 5.0 Archive Format m?c ??nh. B?n có th? chuy?n thành ??nh d?ng t??ng thích RAR 4.x v?i tùy ch?n RAR4.
 • S? d?ng nút Set master password trong h?p tho?i Organize passwords ?? m? hóa b?n ghi m?t kh?u ?? l?u và tránh ng??i ngoài truy c?p. N?u m?t kh?u ?? l?u ???c b?o v? b?ng m?t kh?u chính, b?n c?n nh?p m?t kh?u chính r?i nh?n OK ?? truy c?p. Sau khi nh?p, m?t kh?u chính s? ???c dùng cho ??n khi ?óng WinRAR.
 • C?a s? ?? xu?t t?o m?t kh?u chính s? xu?t hi?n khi l?u tr? m?t kh?u trong file nén.
 • ? ch? ?? m?c ??nh, WinRAR s? d?ng AES-256 trong ch? ?? CTR ?? m? hóa file ZIP.
 • H? tr? gi?i nén file .LZ ???c t?o b?i c?ng c? nén Lzip.
 • C?ng c? TAR hi?n ??i có th? l?u tr? nhi?u file v?i ?? chính xác cao, tên file dài hay file kích c? l?n.
 • Tùy ch?n Store modification time m?i trên trang Time có th? l?u th?i gian ch?nh s?a file trong th? m?c RAR 5.x.
 • Tùy ch?n Full paths in title bar m?i trong h?p tho?i Settings/General.
 • Tùy ch?n File types to open as archives first m?i trong m?c Settings/Compression.
 • Thêm l?nh Copy full names to clipboard m?i trong th?c ??n File.
 • 1 s? thay ??i trong th?c ??n ng? c?nh hi?n th? khi chu?t ph?i danh sách file trên WinRAR.
 • LZ và ZIPX ???c thêm vào danh sách liên k?t trong h?p tho?i Settings/Integration.
 • Cùng 1 s? tính n?ng và s?a l?i khác.

?

Giao di?n WinRAR

WinRAR 64bit c?ng h? tr? nén file RAR và ZIP nhanh chóng, hi?u qu?. B?n có th? dùng th? WinRAR Free mi?n phí tr??c khi nang c?p lên b?n WinRAR Full m?t phí.

WinRAR 64 bitXổ số nam cho phép m?, t?o và qu?n ly nhi?u lo?i file nén th?ng qua giao di?n li?n m?ch, tr?c quan. Ch??ng trình nén file này có ??y ?? các tính n?ng ?? x? ly file, qu?n ly t?p tin nén, làm vi?c m??t mà và hi?u qu? trên m?i Laptop, PC.

Hi?n có 2 b?n WinRAR 32bitWinRAR 64bit. Ngoài tính n?ng chính là nén d? li?u và gi?i nén d? li?u, WinRAR mi?n phí còn h? tr? x? ly file ZIP và file ngoài ??nh d?ng RAR, quét virus, l?u SFX, xác th?c, h? tr? NTFS và Unicode, m? hóa AES m?nh m?, h? tr? nén và gi?i nén nhi?u d? li?u cùng lúc, s? d?ng dòng l?nh... Giao di?n WinRAR ???c thi?t k? tr?c quan, cho phép kéo th? ?? x? ly file trong c?a s? ch??ng trình, giao di?n ki?u thu?t s? d? s? d?ng, h? tr? theme, b?ng cay th? m?c... Ngoài tính n?ng h? tr? file l?u RAR và ZIP, WinRAR c?ng có th? gi?i nén và chuy?n ??i các ??nh d?ng khác nh? CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, Z, 7-Zip. Hi?n WinRAR h? tr? t?i h?n 40 ng?n ng? khác nhau.

Nh?ng ?i?m m?i trên WinRAR 5.50 Beta 3

 • H? tr? cho tr??ng m? r?ng timestamp Unix (0x5455 extra field tag) trong file l?u ZIP. Nh?ng timestamp này th??ng ???c dùng b?i InfoZip ?? l?u tr? file UTC theo chu?n gi? ZIP ??a ph??ng. Gi? ?ay WinRAR có th? ?oc và thi?t l?p nh?ng timestamp d?ng này khi trích xu?t file.
 • Thêm các tùy ch?n Run, Open in associated application, Show archive contents vào th?c ??n chu?t ph?i trong danh sách file WinRAR. Vì v?y b?n có th? chu?t ph?i vào file l?u SFX ho?c file l?u kh?ng ch?a các ph?n m? r?ng nh? .docx r?i ch?n duy?t n?i dung bên trong, ch?y ho?c m? file. Nh?ng tùy ch?n này ch? có trong ch? ?? qu?n ly file và kh?ng n?m trong file l?u.
 • Tùy ch?n File types to open as archives first ???c di chuy?n t? Settings/Archives sang Settings/Compression. Hi?n t?i, ch? ho?t ??ng bên ngoài file l?u ?? tránh xung ??t v?i tùy ch?n Settings/Viewer/ Unpack everything for.
 • Th? m?c m?c ??nh cho file l?u và file gi?i nén ???c di chuy?n t? Settings/Compression sang Settings/Paths.
 • S?a l?i: 1 s? file trong th? m?c nén TAR s? ???c gi?i nén ngay c? khi b?t tùy ch?n Extract relative paths.

C?ng c? x? ly file trong WinRAR

Bên c?nh vi?c gi?i nén, WinRAR 64bitXổ số nam còn tích h?p tính n?ng l?u tr? ch? v?i m?t cú nh?p chu?t duy nh?t. B?n có th? sao l?u các file, ki?m tra các file l?u tr?, th?m chí có th? quét virus c?a nh?ng file này tr??c khi gi?i nén.

Trong phiên b?n WinRAR 64 bit m?i này, quá trình nén và gi?i nén ???c di?n ra r?t nhanh. ?ng d?ng cho phép b?n x? ly các ??nh d?ng nén ph? bi?n nh?t b?ng cách s? d?ng m?t giao di?n duy nh?t, v?i t?c ?? cao. Ch? có ?i?u giao di?n c?a nó v?n c? ?i?n nh? c?, th?m chí là “x?u ho?c” nh?ng có h? gì khi mà các tính n?ng c?a nó v?n trên c? tuy?t v?i.

M?t s? ?i?m thay ??i chính c?a WinRAR 5.40

 • B? sung thêm tùy ch?n ??nh d?ng file nén hoàn toàn m?i: ?ó là RAR5,có kh? n?ng nén file t?t h?n r?t nhi?u so v?i phiên b?n c?.
 • S?a l?i khi ng??i dùng g? l?nh command, ví d? nh? sau: WinRAR.exe a -sfxmymodule.sfx arcname.exe. WinRAR s? b? qua th?ng s? -sfx và s? d?ng module default.sfx. Ph?n giao di?n ?? h?a c?a WinRAR thì kh?ng m?c ph?i l?i này.
 • WinRAR kh?ng t?o ra c?u trúc th? m?c c?n thi?t ?? l?u tr? các thành ph?n kh?ng ???c ?óng gói. Do v?y, n?u th? m?c g?c có ch?a thành ph?n ch?a th?c s? s? t?n t?i, thì quá trình gi?i nén s? th?t b?i.
 • Cau l?nh "rn" hi?n th? sai tên file khi WinRAR x? ly. Tuy nhiên, quá trình s? v?n di?n ra nh? bình th??ng, ngo?i tr? ph?n tên hi?n th? ra bên ngoài b? sai.
 • Khi gi?i nén gói ACE, WinRAR có th? t?o ra th? m?c tr?ng có ch?a các gói ho?c file ??i v?i nh?ng th? m?c sai ???ng d?n, ho?c ch?a ky t? ??c bi?t.
Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm
Tìm thêm: WinRAR

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo