WinRAR Beta 5.91 beta 1 Ph?n m?m nén file và gi?i nén file RAR, ZIP...

 • ?ánh giá:
  4,4 ★ 73 ??
 • Phát hành:
 • Version: 5.91 beta 1
 • S? d?ng: Dùng th?
 • Dung l??ng: 2,9 MB
 • L??t xem: 402.604
 • L??t t?i: 400.786
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows XP/Vista/7/8/10
Gi?i thi?u

Nói ??n ph?n m?m nén file và gi?i nén file, ng??i ta s? ngh? ngay t?i WinRAR. WinRAR 5.90 beta 3 là c?ng c? nén, gi?i nén d? li?u hàng ??u cho máy tính v?i r?t nhi?u tính n?ng x? ly file m?nh m?.

Giao di?n WinRAR m?i nh?t

L?i ích t? WinRAR

 • Ti?t ki?m kh?ng gian ??a và chi phí truy?n t?i.
 • H? tr? RAR và ZIP, có th? gi?i nén CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, bz2, JAR, ISO, 7z, Z.
 • Có giao di?n ?? h?a t??ng tác s? d?ng chu?t và menu, c?ng nh? giao di?n dòng l?nh.
 • D? s? d?ng, ch? ?? "Wizard" cho phép b?n truy c?p nhanh ??n ch?c n?ng l?u tr? c? b?n th?ng qua m?t cau h?i ??n gi?n và cau tr? l?i. ?i?u này tránh s? nh?m l?n trong giai ?o?n m?i s? d?ng.
 • S? d?ng AES (Advanced Encryption Standard) v?i khóa 128 bit.
 • H? tr? UDF 2.50, cho kh? n?ng gi?i nén file ISO c?a ??a Blu-ray. Hi?n th? phiên b?n UDF khi duy?t file ISO trên thanh ??a ch? WinRAR.
 • Thi?t l?p s?n các m?t kh?u nén, gi?i nén th??ng dùng ?? ?em ra s? d?ng khi c?n thi?t.
 • Cho phép gi?i nén hàng lo?t file có chung m?t kh?u cùng lúc.
 • Hi?n th? quá trình nén, gi?i nén d??i Taskbar Windows 7.
 • H? tr? t?t b?ng m? Unicode, giúp b?n ??t tên, chuy?n ??i, tìm ki?m các file có d?u ti?ng Vi?t.
 • Gi?i nén th? m?c theo ?úng c?u trúc trong file nén.

Winrar Beta 5.70 beta 1

C?p nh?t WinRAR beta m?i nh?t

WinRAR Beta 5.91 beta 1

 • Các h?p tho?i n?m ? gi?a c?a s? WinRAR gi?ng v?i WinRAR 5.80 và kh?ng n?m bên trong toàn b? màn hình nh? ? WinRAR 5.90.
 • Khi ch?nh s?a file nén v?i ph?n m?m bên ngoài, các th??c ?o b? sung ???c th?c hi?n ?? gi?m xác su?t can thi?p vào trình ch?nh s?a và m? file t?m th?i c?a nó trong khi trình ch?nh s?a v?n c?n chúng.
 • M? tr??ng "Version to extract" trong thu?c tính l?u tr? t? menu ng? c?nh Windows Explorer cung c?p th?ng tin b? sung v? cách nén ZIP và thu?t toán m? hóa nh? LZMA ho?c AES. Th?ng tin này ?? có s?n trong l?nh Info WinRAR, nh?ng b? thi?u th?ng tin l?u tr? có th? truy c?p t? Windows Explorer.
 • Các ki?u h? ?i?u hành MS DOS và Unix ???c nh?n di?n và bao g?m cho l?u tr? LZH trong l?nh Info. Tr??ng h? ?i?u hành l?u tr? tr??c ?ó lu?n Unknown cho ??nh d?ng l?u tr? LZH.
 • File ???c t?o b?i trình ch?nh s?a bên ngoài và kh?p v?i các mask "Settings/Viewer/Ignore modifications for" ch?a bao gi? ???c thêm vào l?u tr?.
WinRAR 5.91 beta 1

S?a l?i

 • Hi?n th? tên file tr?ng trong m?t s? archive Unix LXH.
 • WinRAR kh?ng th? x? ly nhi?u h?n b? các b? nén 7z 999 trong m?t set.
 • N?u ng??i dùng h?y nh?c ki?m soát tài kho?n sau khi thay ??i tùy ch?n "Integrate WinRAR into shell", m?t tr?ng thái m?i cho tùy ch?n này hi?n trong h?p tho?i Setting, m?c dù tr?ng thái th?c t? c?a tích h?p shel kh?ng ???c ch?nh s?a.
 • Kích th??c c?a s? chính quá nh? ? l?n ??u tiên ch?y sau khi d?n d?p cài ??t hi?n kh?ng có phiên b?n WinRAR tr??c ?ó.
 • WinRAR có th? d?ng ph?n h?i sau khi ch?nh s?a file l?u tr? v?i ph?n m?m ngoài trong Windows 10 v2004.

WinRAR Beta 5.90 beta 3

 • S?a l?i l?nh “Info” ho?t ??ng kh?ng chính xác cho file hay th? m?c l?a ch?n n?m ngoài kho l?u tr?.
 • T? l? nén RAR4 có th? th?p h?n m?t chút so v?i WinRAR 5.80. Gi? nó ???c kh?i ph?c sang c?p 5.80.
 • S?a l?i tên kh?ng ph?i ti?ng Anh trong file ZIP ???c t?o b?i c?ng c? ZIP tích h?p s?n trong Windows XP có th? b? h?ng khi ch?nh s?a trong WinRAR.

WinRAR 5.80 beta 2

 • “Find files” và ch? ?? dòng l?nh “i”:
  • N?u dùng tùy ch?n "Use all tables" ho?c trình ch?nh s?a “t” c?a l?nh “i”, các m? hóa ANSI, OEM và UTF-16 ???c h? tr? c?ng s? tìm ki?m chu?i ???c ch? ??nh trong các t?p tin UTF-8.
  • H? tr? t?t h?n cho chu?i text Unicode.
  • Hi?u su?t t?t h?n, ??c bi?t v?i các tr??ng tìm ki?m th?ng th??ng.
  • Output tìm ki?m th?p l?c phan bao g?m v?n b?n và ??i di?n s? th?p l?c phan c?a các k?t qu? tìm th?y.
 • File và thanh ti?n trình t?ng gi? hi?n th? khi gi?i nén tar.bz2, tar.gz, tar.lz, tar.xz, tar.z.
 • Tùy ch?n "File list/Files/Exact sizes" c?ng thay ??i ??nh d?ng kích th??c file trong thanh tr?ng thái WinRAR.
 • Thêm h? tr? cho nhi?u h?n m?t bi?n th? l?u tr? ??nh d?ng TAR.
 • S?a l?i l?nh gi?i nén WinRAR trong menu ng? c?nh Windows Explorer n?u chuy?n ??i -ag ???c thêm vào file rar.ini.
WinRAR 5.80 beta 2

WinRAR 5.80 beta 1

 • Tùy ch?n "Preserve source files last access time" trên trang “Time” c?a h?p tho?i l?u tr? cho phép gi? nguyên b?n g?c ? l?n truy c?p g?n nh?t.
 • L?nh switch -tsp có th? ???c dùng ?? gi? nguyên b?n g?c ? l?n truy c?p file l?u tr? g?n nh?t, có th? k?t n?i nó v?i các switch -ts, nh? nén m?t file -tsc -tsp.
 • Cho phép k?t h?p m?t s? ch?nh s?a trong cùng switch -ts. Ví d?, b?n có th? s? d?ng -tscap thay vì -tsc -tsa -tsp.
 • WinRar có th? ??c các giá tr? m?c ??nh c?a switch dòng l?nh t? file text rar.ini, có th? l?u tr? trong cùng th? m?c WinRAR.exe ho?c ? th? m?c %APPDATA%\WinRAR. File này bao g?m các chu?i ? ??nh d?ng sau:
  • switches=<các switch RAR b?t k? ???c tách b?i d?u cách>
  • switches_<dòng l?nh>=<switch RAR b?t k? ???c tách b?i d?u cách>
 • ??u tiên dùng các chuy?n ??i t?t c? và th? hai cho t?ng l?nh riêng l?. Ví d?: switches=-m5 -s; switches_x=-o+
 • H?u h?t chuy?n ??i ???c xác ??nh trong rar.ini ch? ???c dùng ? ch? ?? dòng l?nh. M?t vài chuy?n ??i có th? ???c áp d?ng ? c? ch? ?? shell và dòng l?nh. ??nh d?ng rar.ini tr??c ?ó ch? còn console RAR h? tr?.
 • Dòng l?nh chuy?n -agf<default_format> ch? ??nh ??nh d?ng m?c ??nh cho chu?i chuy?n -ag. Nó ch? có giá tr? th?c t? n?u ???c ??t vào file c?u hình rar.ini ho?c các bi?n m?i tr??ng RAR. Ví d?, chúng ta có th? ??t các bi?n m?i tr??ng RAR thành -agfYYYY-MMM-DD, chúng ta có th? dùng -ag kh?ng ch?a tham s? ? chu?i ??nh d?ng YYYY-MMM-DD.
 • Các chuy?n ??i -ed và -e+d có th? ???c dùng trong l?nh x? ly l?u tr? cho b?t k? k?t h?p RAR và h? th?ng l?u tr?. ? phiên b?n RAR cho Windows c? h?n kh?ng th? s? d?ng chúng cho các l?u tr? Unix RAR c?ng nh? l?u tr? RAR cho Unix cho Windows RAR.
 • L?nh “Test” tr??c ?ay kh?ng th? ki?m tra tính toàn v?n c?a lu?ng d? li?u thay th? NTFS ?? nén và phát c?nh báo "Unknown data header format" n?u kích th??c file v??t quá 16MB. Gi?i h?n này gi? ?? b? lo?i b?.
 • T?ng t?c ?? l?u tr? cho các lu?ng d? li?u thay th? NTFS l?n trên CPU ?a l?i.
 • L?nh “Find”:
  • Khi trích xu?t file m? hóa tr?c ti?p t? h?p tho?i "Search results", l?i nh?c m?t kh?u s? hi?n m?i l?n tìm th?y file ngay c? khi toàn b? t?p tin thu?c v? cùng m?t kho l?u tr?. Gi? WinRAR ch? yêu c?u m?t kh?u m?t l?n cho m?i l?u tr?.
  • Phím Ctrl+A l?a ch?n toàn b? file trong "Search results".
 • C?a s? bình lu?n l?u tr?
  • Các phiên b?n tr??c ?ó kh?ng cho phép s? d?ng phím t?t Ctrl+W ?? ?óng WinRAR khi c?a s? bình lu?n có phím t?t. Gi? Ctrl+W c?ng ho?t ??ng trên c?a s? bình lu?n.
  • H? tr? bánh xe chu?t cho các bình lu?n v?i các chu?i ANSI Escape.
  • V?i m?t s? bình lu?n dài ch?a dòng cu?i cùng c?a chu?i ANSI Escape ch? hi?n th? m?t ph?n, ngay c? khi cu?n t? d??i lên trên, gi? chúng s? hi?n th? hoàn toàn.
 • T?i ?a hóa ???ng d?n cho file trong kho l?u tr? 7z ???c t?ng lên t?i 2048 ky t?. Trong khi nh?ng ???ng d?n dài ?? ???c h? tr? ??nh d?ng RAR và ZIP, các phiên b?n tr??c gi?i h?n ?? dài ???ng d?n ch? 260 ky t? cho file nén 7z.
 • N?u tên kho l?u tr? ho?c t?p tin quá dài, ?? phù h?p v?i c?a s? x? ly l?u tr? ho?c trích xu?t, nó s? b? c?t b?.
 • N?u file ???c ch?n l?u tr? ch? khác nhau ph?n ?u?i m? r?ng, ph?n m?m s? ?? xu?t tên l?u tr? d?a trên ph?n tên c?a h?. Ví d?, h?p tho?i l?u tr? s? ?? xu?t Readme.rar n?u ng??i dùng ch?n Readme.txt và Readme.doc.
 • Hi?n th? "Symlink" và "Hardlink" trong c?t ‘Type” cho các b?n ghi symlink và hardlink trong file l?u tr? .tar.
 • Sao chép và dán file t? kho l?u tr? dung l??ng l?n có th? th?t b?i n?u vi?c trích xu?t m?t nhi?u th?i gian. Phiên b?n này có th? dán file t? nh?ng th? m?c l?u tr? nh? th? nh?ng nhà phát hành ph?i b?t ??u ph?i khai thác l?nh “Copy” và kh?ng dùng “Paste” ?? ??t ???c ?i?u này.
 • T??ng t? nh? volume RAR5, các b? ??a kh?i ph?c ? ??nh d?ng RAR4 s? d?ng cùng ?? r?ng c?a tr??ng s? volume c?a RAR t??ng ?ng.
 • Nút “Set font…” trong "Settings/File list" c?ng thay ??i font b?ng cay th? m?c.
 • S?a l?i ? phiên b?n tr??c.
WinRAR 5.80 beta 1

WinRAR 5.71 beta 2

 • X? ly m?t kh?u chính:
  • N?u m?t kh?u l?u trong c?u hình file nén ???c b?o v? b?ng m?t m?t kh?u chính và ng??i dùng nh?p sai nó sau khi ch?n m?t profile, th?ng báo "the specified password is incorrect" s? hi?n tr??c khi l?p l?i truy v?n.
  • N?u s? d?ng switch -cp<profile_name>, profile ch?a m?t kh?u ???c b?o v? b?ng password chính và ng??i dùng h?y nh?c m?t kh?u này, l?nh l?u tr? toàn b? s? b? h?y. Các phiên b?n tr??c ti?p t?c l?u tr? d? li?u mà kh?ng c?n m?t kh?u.
 • Khi s?a ch?a các file l?u tr? b?ng dòng l?nh, nó cho phép ng??i dùng xác ??nh tên th? m?c ??n hi?n t?i mà kh?ng c?n d?u phan cách ???ng l?nh. L?nh “r” tr??c ?ó ch? ch?p nh?n ??nh d?ng “destfolder”. D?u phan cách ???ng d?n v?n ???c yêu c?u n?u th? m?c ?ích kh?ng t?n t?i.
 • S?a l?i
  • WinRAR có th? gay crash khi c? g?ng hi?n m?t s? lo?i bình lu?n nén trong shell GUI, khi?n d?ch v? b? t? ch?i.
  • Kh?ng c?p nh?t l?u tr? hi?n t?i trong tin nh?n g?i y k?t h?p v?i icon khay h? th?ng khi s?a ch?a m?t s? t?p tin l?u tr? trên n?n h? th?ng.

WinRAR 5.71 beta 2

WinRAR 5.71 beta 1

Xổ số nam1. L?nh “Convert archives”:

 • C?i thi?n hi?u su?t khi x? ly nhi?u file nén nh? trong Windows 10.
 • S?a l?i rò r? b? nh? có th? d?n t?i nguy c? s? d?ng b? nh? quá m?c khi chuy?n ??i sang ??nh d?ng ZIP.

2. X? ly file nén ZIP.

 • L?nh “Repair” thay th? các kích th??c file ?? ???c ?óng gói và b? nén ???c l?u trong t?p tin c?c b?. Tiêu ?? có ch?a kích th??c t? danh m?c trung tam n?u kích th??c tiêu ?? c?c b? kh?ng h?p l?.
 • D?ng gi?i nén file ? kích th??c ch?a “?óng gói” trong các header ZIP, ngay c? khi d? li?u ???c ?óng gói s?n cho phép trích xu?t sau h?n. Thay ??i này giúp ng?n ch?n vi?c s? d?ng kh?ng gian ? c?ng b?t ng?.

3. Ctrl+C cho phép h?y b? l?nh RAR "l" nhanh chóng. ? phiên b?n tr??c, nó có th? m?t vài giay cho t?i khi l?nh li?t kê d?ng l?i.

4. S?a l?i

 • N?u tùy ch?n "Save archive name" và "Add to context menu" ???c thi?t l?p trong các tham s? c?u hình nén và t? menu ng? c?nh Explorer, WinRAR ?? xu?t t? ??ng t?o tên l?u tr? thay vì tên ?? l?u trong c?u hình.
 • WinRAR hi?n th? c?p d?u ngo?c ??n kh?ng c?n thi?t trong c?t “Archive” c?a c?a s? "Diagnostic messages" cho th?ng báo l?i h? th?ng.
 • L?nh menu ng? c?nh Windows Explorer "Extract to folder\" có th? b? l?i do gi?i nén b? l?u tr? Zip n?u tên c?a chúng bao g?m ph?n s? tr??c ph?n m? r?ng file .zip, d? li?u tùy y ???c hi?n th? tr??c b?n ghi file ??u tiên và b?t tùy ch?n "Remove redundant folders from extraction path" trong WinRAR.
 • Trong l?nh "RAR x -x<mask> arcname", các th? m?c “cha” c?a file k?t h?p v?i mask nh?t ??nh ?? b? lo?i kh?i tác v? trích xu?t.
 • L?nh “Find” tr? l?i tên s? h?u th? m?c hi?n t?i ngoài n?i dung cho vùng tìm ki?m “Current folder” n?u tên th? m?c phù h?p v?i mask "File names to find".
 • N?u “File in files” và “Find in archives" ??u ???c kích ho?t. L?nh “Find” kh?ng kh?p tên l?u tr? d?a trên mask “File names to find" sau khi tìm ki?m bên trong archive. Do ?ó, nó kh?ng hi?n tên l?u tr? cho các mask nh? *.rar và áp d?ng mask này ch? lên các file bên trong d? li?u l?u tr?.
 • Khi ch?y tr?c ti?p file .exe t? kho l?u tr?, WinRAR 5.70 kh?ng thi?t l?p th? m?c t?m th?i v?i các file ?? gi?i nén hi?n t?i. Vì th?, m?i n? l?c c? g?ng truy c?p file nén khác trong th? m?c hi?n t?i ??u th?t b?i.
 • Kh?ng th? truy c?p WinRAR trong vài giay sau khi ?óng file nén ???c m? trong trình xem n?i b? ? Windows 10.
 • Kéo file vào th? m?c ph? c?a file nén ZIP khi b?t tùy ch?n "Store full paths" sinh ra các ???ng d?n kh?ng h?p l?, bao g?m l?p l?i tên th? m?c ph?. Các ???ng d?n kh?ng h?p l? gi?ng nhau ???c sinh ra n?u thêm file vào kho l?u tr? ZIP v?i các switch -ap<folder> -ep2.

WinRAR Beta 5.71

WinRar 5.70 beta 2

 • ??i tên l?nh “Find” trong danh sách “Disk and folders” th? xu?ng thành “Search area”. Ngoài các l?a ch?n hi?n có, nó còn bao g?m “Selected items” m?i gi?i h?n tìm ki?m file và th? m?c l?a ch?n trong danh sách t?p tin WinRAR.
 • L?nh “Find” hi?n th? s? m?c tìm th?y trong thanh tr?ng thái.
 • Chuy?n ??i -ta, -tb, -tn, -to gi? ch?p nh?n ch?nh s?a bao nhiêu l?n tùy thích trong cùng m?t nút chuy?n ?? thi?t l?p ngày cho toàn b? các m?c nh?t ??nh. Ví d?, -tamc20190215 s? x? ly file ?? ch?nh s?a và t?o sau ngày 15/2/2019.

B? ?i?u ch?nh “o” cho phép chuy?n t? logic AND sang OR, vì th?, -tamco20190215 bao g?m các file ?? s?a ho?c t?o sau 15/2/2019. Nó c?ng cho phép ch?n m?t s? b? l?c th?i gian theo ngày khác nhau b?ng cùng m?t l?nh, ch?ng h?n nh? -taco20190201 -tbmo20190210.

Xổ số namB? ?i?u ch?nh -ta, -tn c?ng bao g?m các file k?t h?p ngày chính xác. Các switch -tb và -to s? lo?i b? nh?ng file nh? th?.

 • C?a s? "Diagnostic messages" hi?n th? tên l?u tr? trong c?t riêng ?? hi?n th? tin nh?n r? h?n cho các tên dài.
 • Switch isnd[-] trong ch? ?? l?nh WinRAR, cho phép ghi ?è tùy ch?n “Enable sound” trong cài ??t WinRAR. S? d?ng -isnd ?? b?t th?ng báo am thanh và -isnd- ?? t?t chúng.
 • S?a l?i:
  • T?t c?t danh sách file “Packed” ?nh h??ng t?i c?t “Type” bên trong tài li?u l?u tr? khi ?? nó tr?ng.
  • WinRAR th?ng báo "The specified password is incorrect" r?t nhi?u khi trích xu?t file m? hóa t? t?p l?u tr? RAR kh?ng có m? hóa tên n?u nh?p sai m?t kh?u chung.
  • Tùy ch?n "File list/Files/Exact sizes" trong cài ??t WinRAR kh?ng ho?t ??ng trong các t?p l?u tr?.

C?p nh?t WinRAR Beta m?i nh?t

WinRAR 5.70 beta 1

 • Tùy ch?n “Files to process” trên trang “Time” c?a h?p tho?i l?u tr?, cho phép b?n ch?n file d?a trên ch?nh s?a, sáng t?o ho?c l?n truy c?p file g?n nh?t.
 • Dòng l?nh chuy?n ??i -ta, -tb, -tn, -to ch?p nh?n b? ?i?u ch?nh ch?a “m”, “c”, “a” sau khi ??i tên. Do ?ó, ?i?u ki?n th?i gian file kh?ng ch? bao g?m th?i gian ch?nh s?a file nh? ? các phiên b?n tr??c ?ó mà còn c? th?i gian truy c?p sáng t?o và g?n nh?t.
 • Danh sách file WinRAR có th? hi?n th? th?i gian t?o và truy c?p file g?n nh?t n?u có s?n.
 • Các c?t sáng t?o và truy c?p g?n nh?t m?c ??nh b? v? hi?u hóa và có th? m? trong h?p tho?i "Select file list columns". H?p tho?i này s? m? ra sau khi ng??i dùng click chu?t ph?i vào tiêu ?? c?t danh sách file ho?c sau khi nh?n nút "File list/Files/Columns..." trong cài ??t WinRAR.
 • Tùy ch?n "Double extensions for archives", "Archives in subfolders" trên trang “Files” c?a hành vi ch?nh s?a h?p tho?i l?u tr? ? "Put each file to separate archive".
 • B?n có th? chuy?n ??i các tên l?u tr? ? d?ng filename.ext.rar và filename.rar v?i "Double extensions for archives".
 • B?n có th? t?o file l?u tr? riêng cho t?ng t?p tin trong th? m?c ph? ???c l?a ch?n ho?c l?u tr? toàn b? n?i dung t?ng th? m?c ???c ch?n trong kho nén riêng, tùy thu?c vào tr?ng thái "Archives in subfolders".
 • B? chuy?n -ad1 m?i có th? ???c dùng khi gi?i nén nhi?u file theo ph??ng pháp ?? quy, ch?ng h?n nh? “rar x -r -ad1 arc\*.rar”. Nó t?o m?t th? m?c riêng ?? l?u các file ?? gi?i nén, nh?ng kh?ng gi?ng nh? b? chuy?n ??i -ad hi?n có, nó t?o các th? m?c trong t?ng th? m?c nén.
 • N?u áp d?ng menu ng? c?nh "Extract each archive to separate folder" cho file nén t? các th? m?c khác nhau trong th? m?c ph? “Search results” c?a Windows Explorer v?i các file ?? gi?i nén ???c t?o trong t?ng th? m?c l?u tr?.
 • Tùy ch?n "File list/List style/Checkboxes" m?i trong cài ??t WinRAR cho phép s? d?ng checkboxes ?? ch?n các m?c trong danh sách file.
 • Tùy ch?n "File list/Files/Exact sizes" m?i trong cài ??t WinRAR. N?u b?t tùy ch?n này, kích th??c file lu?n hi?n th? ? ??n v? byte. N?u t?t nó, kích th??c ???c làm tròn và s? d?ng các ??n v? nh? KB, MB. File nh? h?n v?n có th? hi?n th? theo byte.
 • N?u m?t vài RAR console b?t ??u b?ng b? chuy?n -ioff, sau khi sao chép file RAR hoàn t?t, máy tính s? t?t.
 • T?ng kích th??c ??c và ghi vùng ??m file .iso. Nó có th? giúp c?i thi?n hi?u qu? gi?i nén .iso trong m?t s? tr??ng h?p nh? các ? ??a m?ng.
 • S?a l?i và nhi?u c?i ti?n khác.

WinRAR 5.61 beta 1

 • Tùy ch?n trích xu?t "Delete archive" xóa toàn b? t?p h?p, ngay c? khi ng??i dùng gi?i nén t? file RAR kh?ng ph?i nguyên g?c, th? nh?ng, t?p tin ??u tiên hi?n có và toàn b? file ??u s? ???c gi?i nén thành c?ng. Các phiên b?n tr??c b? qua "Delete archive", th?m chí c? khi xác ??nh v? trí volume ??u tiên và x? ly nó ngay t? ??u.
 • Thanh t? l? nén kh?ng hi?n th? trên trang "Archive" c?a các thu?c tính file Explorer v?i tên m? hóa. WinRAR kh?ng tính toán chính xác cho nh?ng file nén kh?ng có m?t kh?u và tr??c ?ó nó ch? hi?n 0%.
 • S?a l?i
  • WinRAR hi?n th? tin nh?n "The specified password is incorrect" khi c? g?ng m? file nén RAR5 có tên m? hóa n?u nh?p m?t kh?u sai b?ng Ctrl+P.
  • S?a l?i qu?n ly b? nh? trong h?p tho?i m?t kh?u có th? khi?n truy c?p b? nh? b? l?i, ti?m ?n r?i ro b?o m?t.
  • S?a l?i crash khi x? ly file nén RAR h?ng.
  • Trong khi kh?i ??ng, WinRAR có th? gay ra hi?n t??ng gi?t trên thanh menu c?a m?t s? ?ng d?ng khác.
  • L?nh “Find” c?a WinRAR k?t h?p "String to find" xóa toàn b? file l?u tr? b? qua "File names to find" khi tìm ki?m trong CAB.
  • L?nh “License” c?a module SFX kh?ng ??t tiêu ?? cho c?a s? license.
  • N?u th? m?c kh?i ??ng trong cài ??t WinRAR bao g?m d?u g?ch chéo ng??c, WinRAR b? qua l?nh "Up one level".
Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm
Tìm thêm: WinRAR

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo