WinUHA 2.0 C?ng c? nén và gi? nén file

 • ?ánh giá:
  4,8 ★ 8 ??
 • Phát hành:
 • Version: 2.0
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 1,4 MB
 • L??t xem: 17.376
 • L??t t?i: 17.081
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows 2000/XP/Vista/7
Gi?i thi?u
WinUHA là ph?n m?m nén và gi?i nén d?a trên l?i c?a UHARC và b? xung thêm giao di?n ?? ho?. UHARC là m?t ph??ng th?c nén multimedia có t? l? nén cao, còn h?n c? các ph??ng th?c nén th?ng th??ng nh? ZIP, RAR, ACE, …

WinUHA Xổ số namcó giao di?n hi?n ??i và d? s? d?ng, ??ng th?i nó c?ng ???c b? sung vào menu ng? c?nh (menu khi nh?n chu?t ph?i) ?? t?ng t?c ?? thao tác v?i các file nén. WinUHA c?ng có kh? n?ng t?o file nén t? bung.

Tính n?ng chính c?a WinUHA

 • Giao di?n than thi?n, hi?n ??i.
 • T?ng t?c qu?n ly d? li?u l?u tr?.
 • Cách nén và gi?i nén m??n mà.
 • Hoàn toàn mi?n phí.

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Tìm thêm: WinUHA

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo