YayText C?ng c? t?o ki?u v?n b?n trên Facebook, Twitter...

 • ?ánh giá:
  3 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • L??t xem: 2.013
 • L??t t?i: 229
 • Ngày:
Gi?i thi?u

YayText là m?t c?ng c? cá nhan giúp chuy?n ??i v?n bình th??ng thành v?n b?n ngh? thu?t b?ng cách ??i ph?ng ch?.

??i ki?u ch? tr?c ti?p trên trang web YayText
??i ki?u ch? tr?c ti?p trên trang web YayText

Có h?n 60 ki?u v?n b?n có s?n trên trang web YayText, bao g?m: in ??m, in nghiêng, g?ch ngang, ch? th?o, v?n b?n l?n ng??c, bong bóng tho?i,… Các ph?ng ch? c?a YayText có th? ???c s? d?ng trong các ?ng d?ng và trang web kh?ng có s?n tính n?ng ??i ki?u ch? (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube,…) b?ng cách sao chép và dán.

Xem tr??c n?i dung tr??c khi sao chép
Xem tr??c n?i dung tr??c khi sao chép

Yay Text là m?t c?ng c? dành cho b?t k? ai mu?n s? d?ng nh?ng ki?u v?n b?n ??c ?áo cho nhi?u m?c ?ích khác nhau, ví d? nh? ng??i n?i ti?ng trên m?ng x? h?i, các th??ng hi?u, ng??i có s?c ?nh h??ng, k? thu?t viên, ngh? s?, sinh viên, h?c sinh, giáo viên,... t? kh?p n?i trên th? gi?i.

Có h?n 60 ki?u v?n b?n có s?n trên trang web YayText
Có h?n 60 ki?u v?n b?n có s?n trên trang web YayText

Cách s? d?ng YayText

Cách s? d?ng YayText v? cùng ??n gi?n:

 • Truy c?p trang web YayText b?ng nút Download phía trên.
 • Vi?t ph?n n?i dung v?n b?n b?n mu?n vào khung ch? nh?t c?nh ch? Your Text.
 • Ph?n n?i dung này s? ???c hi?n th? theo nhi?u ki?u ch? bên d??i.
 • Ch?n ?o?n text thu?c font ch? b?n thích và nh?n Preview ?? xem tr??c, Copy ?? sao chép ho?c Tweet ?? tr?c ti?p ??a n?i dung lên Twitter.

Các ki?u ch? mà YayText h? tr?

G?ch ngang T???i? ?p?h???n? ?m???m? ?t???i? ?D?o?w?n?l?o?a?d?
T???i? ?p?h???n? ?m???m? ?t???i? ?D?o?w?n?l?o?a?d?
T???i? ?p?h???n? ?m???m? ?t???i? ?D?o?w?n?l?o?a?d?
Xiên chéo T???i? ?p?h???n? ?m???m? ?t???i? ?D?o?w?n?l?o?a?d?
T???i? ?p?h???n? ?m???m? ?t???i? ?D?o?w?n?l?o?a?d?
G?ch chan T???i? ?p?h???n? ?m???m? ?t???i? ?D?o?w?n?l?o?a?d?
T???i? ?p?h???n? ?m???m? ?t???i? ?D?o?w?n?l?o?a?d?
T???i? ?p?h???n? ?m???m? ?t???i? ?D?o?w?n?l?o?a?d?
T???i? ?p?h???n? ?m???m? ?t???i? ?D?o?w?n?l?o?a?d?
T???i? ?p?h???n? ?m???m? ?t???i? ?D?o?w?n?l?o?a?d?
T???i? ?p?h???n? ?m???m? ?t???i? ?D?o?w?n?l?o?a?d?
Tia sét T???i? ?p?h???n? ?m???m? ?t???i? ?D?o?w?n?l?o?a?d?
T???????i??? ???p???h???????n??? ???m???????m??? ???t???????i??? ???D???o???w???n???l???o???a???d???
Khu?n m?t T?????i?? ??p??h?????n?? ??m?????m?? ??t?????i?? ??D??o??w??n??l??o??a??d??
T???????i??? ???p???h???????n??? ???m???????m??? ???t???????i??? ???D???o???w???n???l???o???a???d???
Ch?-l?n-ng??c p?o?u?o? ??? ??? u??d ??⊥
Vi?t hoa nh? T??? ?????? ????? ???? D???????
Ch? nh? (Superscript / Subscript) ???? ?????? ????? ???? ????????
Mini-me / Ch? ch?ng T?i? ph??n m??m? t??i? Do?wnlo?a?d?
T? ? p ??n ?? ? ?? ? D ?wnl ? ? ?

Ch? bong bóng ??? ???? ??? ??? ????????
????? ??????? ????? ????? ????????????????
???? ???? ??? ??? ?????????
T???i? p?h???n? m???m? t???i? D?o?w?n?l?o?a?d?
T???i? p?h???n? m???m? t???i? D?o?w?n?l?o?a?d?
Ch? vu?ng ????? ??????? ????? ????? ????????????????
????? ??????? ????? ????? ????????????????
In ??m / In nghiêng ??????? ?????????? ???????? ??????? ????????????????
??????? ?????????? ???????? ??????? ????????????????
??????? ????????? ???????? ??????? ????????????????
??????? ?????????? ???????? ??????? ????????????????
??????? ?????????? ???????? ??????? ????????????????
??????? ?????????? ???????? ??????? ????????????????
Ch? vi?t tay nghu?ch ngo?c ??????? ?????????? ??????? ??????? ??????????????
??????? ?????????? ???????? ??????? ????????????????
Vi?n kép (Outline) ??????? ?????????? ???????? ??????? ????????????????
Fraktur / Gothic / Ti?ng Anh c? ??????? ?????????? ???????? ??????? ????????????????
??????? ?????????? ???????? ??????? ????????????????
Monospace ??????? ?????????? ???????? ??????? ????????????????
B?o m?t ███ ████ ███ ███ ████████
Ch? r?ng / Vaporwave T?i ph?n m?m t?i Download
V? tay T?i???? ph?n???? m?m???? t?i???? Download
Trái tim T?i??ph?n??m?m??t?i??Download
T?i??ph?n??m?m??t?i??Download
Nháy nháy ??T?i?? ??ph?n?? ??m?m?? ??t?i?? ??Download??

?

Liên k?t t?i v?

Link Truy c?p chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm
Tìm thêm: YayText

Tham kh?o thêm

0 Bình lu?n
S?p x?p theo