Yêu em t? d? dày Dating In The Kitchen (2020)

  • ?ánh giá:
    3 ★ 1 ??
  • Phát hành:
  • S? d?ng: Mi?n phí
  • L??t xem: 901
  • L??t t?i: 289
  • Ngày:
Gi?i thi?u

Yêu em t? d? dày (Dating In The Kitchen) là phim ng?n tình v?a ra m?t ???c phát hành trên WeTV c?a Trung Qu?c. Phim Yêu em t? d? dày ???c chuy?n th? t? ti?u thuy?t S? Tay S? D?ng ?àn ?ng c?a tác gi? Lam B?ch S?c. B? phim Yêu em t? d? dày s? có s? xu?t hi?n c?a b? ??i diên viên Lam V? Than, Tri?u L? T? và ???c ??o di?n b?i Tr?n S??ng.

Phim Yêu em t? d? dày là cau chuy?n tình yêu oan gia pha tr?n cùng ?m th?c gi?a t?ng tài L? T?n và n? ??u b?p h?u ??u C? Th?ng Nam. S? k?t h?p hài hoà gi?a tình yêu ??i l?a và ?m th?c h?p d?n s? mang ??n v? s? phan c?nh hài h??c nh?ng c?ng ng?t l?m khi?n khán gi? kh?ng th? r?i m?t. Hi?n phim Yêu em t? d? dày ?ang nh?n ???c s? quan tam l?n t? c?ng ??ng m?ng v?i cau chuy?n ng?n tình v? cùng thú v? này.

Trailer phim Yêu em t? d? dày

?

Th?ng tin thêm phim Yêu em t? d? dày

Th?i l??ng: 40 phút/24 t?p
Di?n viên: Lam V? Than, Tri?u L? T?
??o di?n: Tr?n S??ng
N?m phát hành: 2020

M?t s? Poster, hình ?nh phim Yêu em t? d? dày

L?u y: B?n có th? xem phim này trên các kênh nh? Google Phim (?i?n tho?i Android), Apple TV, iPhone/iPad, Netflix, iflix, FPT Play, Fim+ (FimPlus), ZingTV… và r?t nhi?u ?ng d?ng h? tr? gi?i trí khác. Xem chi ti?t trong các link t?i phim c?a chúng t?i d??i ?ay.

Liên k?t t?i v?

Link Truy c?p chính th?c:

Tìm thêm: Yêu Em T? D? Dày

Tham kh?o thêm

0 Bình lu?n
S?p x?p theo